Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit

119488262_3200286780025170_7609034800514040612_o

Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger

Sa totoong buhay, lahat ay nakatagpo ng maraming paghihirap at nakadarama ng sakit, tulad ng kahirapan sa buhay, pagkabigo sa trabaho, pagkawasak ng pagsasama ng mag-asawa, at karamdaman. Maraming tao ang nakadarama ng panghina, nawala at walang magawa dahil hindi nila matiis ang sakit. Bakit ang buhay ay puno ng pagdurusa? Paano eksaktong alisin natin ang ating sarili ng sakit?

Sabi ng Panginoong Jesus, “Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin” (Mateo 11:28).

Magpatuloy magbasa “Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit”

Advertisement

Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?

 

Ni Liangzhi

Isang Kuwento ng Pagkalkula: Pagkain para sa Pag-iisip
Nakabasa ako ng isang kuwento sa online tungkol sa isang bata na nagbigay ng bayarin sa kanyang ina, at sa bayarin na iyon ay isinulat niya ang lahat ng mga bagay na nagawa niya upang matulungan siya sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang maliit na kapatid na babae; sinabi niya na ang kanyang ina ay dapat magbayad sa kanya ng 50 dolyar. Binayaran siya ng kanyang ina ng 50 dolyar at pagkatapos ay naghanda siya ng isang bayarin para sa kanya. Sinama niya ang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng kanyang kapanganakan, ang oras na ginugol niya sa kanya kapag siya ay may sakit, nang tinuturuan siya na lumakad, at ang pananalangin para sa kanya. Ang lahat ay nakalista sa zero na mga dolyar. Nang makita ito, nakaramdam ng hiya ang batang lalaki at ibinalik sa bulsa ng kanyang ina ang 50 dolyar.

Magpatuloy magbasa “Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?”

Paano Malalampasan ang Paghihiwalay

get-over-a-breakup

Ni Shuyi, South Korea

Isang umaga noong umpisa ng tag-init, isang mabining halimuyak ang kumalat sa hangin at pumasok sa bawat sulok ang sinag ng araw. Suot ang isang bulaklaking malambot na bestida, masayang umupo si Qinyi sa istasyon ng tren, hinihintay ang pagdating ng kasunod na tren. Lumilingon, nagkataong nakita ni Qinyi sa isang video screen ang isang babae na nakikipaghiwalay sa isang lalaki dahil may ibang babae ito, pagkatapos ay tumalikod ang babae at umaalis nang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumitig nang husto si Qinyi sa screen. Noon din, bigla niyang naisip kung paano siya noon, noong mayroon pa siyang pananabik para sa isang magandang pag-ibig kung saan magkasama nilang tatahakin ng kanyang nobyo ang buhay, ngunit sa huli, tanging mga pilat at sugat lamang ang natanggap niya … Magpatuloy magbasa “Paano Malalampasan ang Paghihiwalay”

Ang Patotoo ng isang Cristiano|Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

christian-marriage-marital-harmony-3

Ni Wang Ran , Singapore

Isang Magandang Pangarap

Nang siya ay wala pang asawa, si Wang Ran ay laging nanghahawak sa isang magandang pangarap—umaasa na pagkatapos maikasal, siya at ang kanyang asawa ay magkakasundo, kapwa magpapakita ng pagtitimpi, magsasama habambuhay, at sabay na tatanda. Sa panahong iyon malaki ang tiwala ni Wang Ran sa kanyang sarili; dama niya na siya ay isang tao na may mabuting ugali na nakakasundo ang iba. Ngunit hindi umayon ang realidad sa pinangarap ni Wang Ran—pagkatapos maikasal, unti-unting kinain ang kanyang pangarap ng napakaraming di-pagkakasundo na lumitaw sa pagitan nilang mag-asawa. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano|Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin”

Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

ebanghelyo, Biblia, katotohanan,

Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Ni: Xiao Xiao, Pransya

Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago sa ating mga espiritwal na buhay. Sinabi ng Panginoong Jesus“Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu”

Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Panalangin, kaligtasan, katotohanan, Ebanghelyo,

Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Gawa ni Guoshi

Mga kapatid:

Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon! Ngayong araw, ang ating paksa sa pagbabahagi ay ” ang tatlong problemang dapat nating lutasin sa panalangin.”Gabayan nawa ng Panginoon ang ating pagbabahagi. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw”

Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

ng katotohanan, kalooban ng Diyos, Ebanghelyo, katotohanan,

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia

Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at magtagumpay, nang sila ay dalawang taong gulang pa lamang, kinausap ko ang aking asawa tungkol sa paghahanap ng kindergarten na may magandang reputasyon. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)”

Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

panalangin, Bibliya, Ebanghelyo, pananampalataya,

Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

Ni Yang Yang, China

Mga kapatid, alam natin na ang pananalangin sa Diyos ang pinakadirektang paraan ng mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit, maliban sa mula umaga hanggang gabing panalangin, nananalangin din tayo sa iba pang mga panahon tulad ng kapag nagbabasa ng Bibliya, kapag nasa mga pagtitipon, kapag nag-oobserba ng Sabbath, o kapag humaharap sa mga kahirapan. Magpatuloy magbasa “Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?”

Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

pag-asa, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya, katotohanan, Diyos,

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin

Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang isipan, ito ang mga una kong pagkakilala sa salitang “kapalaran.” Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran”

Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Salita ng Diyos, Langit, Cristo, Diyos,

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia

Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay….” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngunit hindi pa rin niya maisulat ang mga ito. Isusulat niya ang unang salita tapos makakalimutan niya ang susunod. Nagalit ako, kinuha ang ruler sa lamesa at ilang beses ko siyang pinagpapalo. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)”