Ang Pagsisikap Ba Natin Para sa Panginoon sa Ating Pananampalataya ay Garantiya sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?

KOA067V-信神只追求為主勞苦作工能進天國嗎-ZB20200602-TL-無聯係方式

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Dapat mong malaman kung anong uri ng mga tao ang Aking nais; yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian, yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Kahit maaaring marami ka nang nagawa, at nakagawa na sa loob ng maraming taon, sa huli kung kalunus-lunos pa rin ang iyong karumihan—hindi katanggap-tanggap sa batas ng Langit na nais mong pumasok sa Aking kaharian! Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi Ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa Aking kaharian para sa mga nanunuyo ng pabor sa Akin. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsisikap Ba Natin Para sa Panginoon sa Ating Pananampalataya ay Garantiya sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?”

Matagal Nang Nagpakita ang Diyos Sakay ng “Ulap.” Sumalubong Ka Na Ba sa Kanyang Pagbalik?

101795750_2912060358847815_6931938177388977019_oSabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa loob ng ilang libong mga taon, pinananabikan na ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Pinananabikan na ng tao na mapagmasdan si Jesus na Tagapagligtas na nasa puting ulap habang Siya ay bumababa, nang personal, sa gitna niyaong mga nanabik na at naghangad sa Kanya sa loob ng libu-libong mga taon. Hinangad na ng tao na bumalik ang Tagapagligtas at muling makasama ng mga tao, iyon ay, na si Jesus na Tagapagligtas ay bumalik sa mga tao na napahiwalay sa Kanya sa loob ng libong mga taon. At umaasa ang tao na muli Niyang isasakatuparan ang gawain ng pagtubos na ginawa Niya sa gitna ng mga Judio, magiging mahabagin at mapagmahal sa tao, patatawarin ang mga kasalanan ng tao, papasanin ang mga kasalanan ng tao, at papasanin na pati lahat ng mga paglabag ng tao, at palalayain ang tao mula sa kasalanan. Magpatuloy magbasa “Matagal Nang Nagpakita ang Diyos Sakay ng “Ulap.” Sumalubong Ka Na Ba sa Kanyang Pagbalik?”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos:Kabanata 1

Gaya ng sinabi ng Diyos, “Walang makatatarok sa ugat ng Aking mga salita, o ang layunin sa likod ng mga iyon.” Kung hindi sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng pagdating ng Kanyang mga salita, lahat ay mapapahamak sa ilalim ng Kanyang pagkastigo. Bakit ba sinusubok ng Diyos ang tao nang napakatagal? At kasingtagal ng limang buwan? Ito ang pangunahing punto ng ating pagbabahagi gayundin ang pinakapunto ng karunungan ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos:Kabanata 1”

Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan

BAA002H-E-神的顯現帶來了新的時代-ZB20190903-TL (1)

Ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos, at ang pintuang-daan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat niyaong mga naghahanap ng Kanyang pagpapakita. Minamahal na mga kapatiran, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano itong hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap ba ninyo ang Kanyang mga yapak? Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan”

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

Nilikha ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos, Biyaya, kaharian ng Diyos,

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

28. Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan”

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

Biyaya, Ipako sa Krus, Kapanahunan ng Biyaya, katapatan

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

22. Si Jesus ang kumakatawan sa lahat ng gawain ng Kapanahunan ng Biyaya; Siya ay nagkatawang-tao, at ipinako sa krus, at Kanya ring pinasimulan ang Kapanahunan ng Biyaya. Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, wakasan ang Kapanahunan ng Kautusan at simulan ang Kapanahunan ng Biyaya, kaya Siya ay tinawag na “Kataas-taasang Pinuno,” ang “Handog para sa Kasalanan,” at ang “Manunubos.” Magpatuloy magbasa “(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya”

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

ang Panginoon, Jehova, nilikha ng Diyos, ebanghelyo,

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Nilimitahan Niya ang Kanyang gawain sa bayan ng Israel. Noong una, hindi Siya gumawa sa labas ng Israel; sa halip, pinili Niya ang isang bayan na natagpuan Niyang angkop upang itakda ang sakop ng Kanyang gawain. Magpatuloy magbasa “Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan”

Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

three stages of work, Ipako sa Krus, holy bible online, ang katotohanan, karunungan ng Diyos,

Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

1. Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa simula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na siya ring Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan”

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

kapangyarihan. nilikha ng Diyos, buhay,

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, kasama yaong mga makagagalaw at mga di-makagagalaw, tulad ng mga ibon at isda, tulad ng mga puno at mga bulaklak, at kasama ang mga hayop, mga insekto, at mababangis na hayop na ginawa noong pang-anim na araw—mabuti ang lahat ng ito sa Diyos, at, dagdag pa rito, sa mga mata ng Diyos, ang mga bagay na ito, alinsunod sa Kanyang plano, ay nakaabot lahat sa rurok ng pagkaperpekto, at naabot na ang mga pamantayan na nais makamit ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay”

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

 

Buhay, biyaya ng Diyos, lahat ng bagay,

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Hindi namamalayan, nagpatuloy na ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa”