Ang Makapangyarihang Diyos ba at ang Panginoong Jesus ay Iisang Diyos?

Noong ang sangkatauhan ay nagawang tiwali ni Satanas, sinimulan ng Diyos ang Kanyang plano ng pamamahala para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isinagawa ng Diyos ang tatlong yugto ng gawain para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Noong Kapanahunan ng Kautusan, ibinigay ng Diyos na Jehova ang mga batas at ginabayan ang buhay ng sangkatauhan, ipinapaalam sa mga tao na dapat nilang sambahin ang Diyos, at ipinapaalam sa kanila kung ano ang kasalanan. Ngunit sa pagsapit ng mga huling yugto ng Kapanahunan ng Kautusan, lalong tumindi ang katiwalian ng sangkatauhan, at madalas ay nilabag ng mga tao ang mga batas at nagkasala laban kay Jehova. Naharap sila sa panganib ng pagkakondena at kamatayan dahil sa kanilang mga paglabag. Magpatuloy magbasa “Ang Makapangyarihang Diyos ba at ang Panginoong Jesus ay Iisang Diyos?”

Ano ang mga Mithiin ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay dinidiligan at pinapastol ang mga mananampalataya nito nang ganap na ayon sa mga salita ng Diyos na nasa Biblia at sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, upang ang bawat mananampalataya, sa ilalim ng patnubay, pagtustos, pagdidilig, at pagpapastol ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ay maaaring maunawaan ang lahat ng mga katotohanan sa mga salita ng Diyos, taglayin ang tamang pananaw sa buhay at mga pinahahalagahan, magkaroon ng mga tamang mithiin na pagsisikapan, sundin ang landas ng Diyos, panghawakan ang mga komisyon ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos sa pagiging ilaw ng sanlibutan at asin ng lupa, mapuri ng Diyos, at maging karapat-dapat na manahin ang mga pangako ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ano ang mga Mithiin ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?”

Tagalog Testimony Video “Bukod sa Biblia Nakagawa na ba ang Diyos ng mga Pagbigkas?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako’y madaling pumaparito.” Ngayon ang Diyos ay matagal nang nakababa, nagpahayag ng mga salita, at nagpakita sa atin ng paraan para makapasok sa kaharian ng langit at magtamo ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang malaman kung paano salubungin ang Panginoon at madala sa kaharian ng langit? Gusto naming makarinig mula sa iyo para masiyasat natin ito online.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang salita’y higit sa tanda’t kababalaghan, awtoridad nito’y nakahihigit, nilalantad tiwaling disposisyon ng tao. Sa’yong sarili ‘di mo makikilala, ngunit ‘pag pinakita ng salita sa’yo, madidiskubre mo, ‘di ipagkakaila, at ganap kang makukumbinsi nito. Magpatuloy magbasa “Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos”

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga relihiyon sa panahong ito ay: Karamihan sa mga pastor at elder sa komunidad ng mga relihiyon ay nagawa na ang lahat para hatulan at atakihin ang Kidlat ng Silanganan sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan tulad ng pagkakalat ng tsismis at paninira sa Kidlat ng Silanganan. Bukod diyan, kinandaduhan pa nila ang kanilang mga iglesia at nakipagkutsaba pa sa pamahalaang CCP na arestuhin at usigin ang mga Kristiyano sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Pero habang napapailalim sa nagngangalit na pagtuligsa, pagkalaban, at pag-uusig ng pamahalaang CCP at ng mundo ng mga relihiyoso na gumaganap bilang dalawang bisig ng mga puwersa ni Satanas, bakit parami nang parami ang mga nananalig mula sa iba’t ibang denominasyon at sekta na tumatanggap at sumusunod sa Makapangyarihang Diyos? Magpatuloy magbasa “Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?”

Saan Nagmumula ang Kidlat ng Silanganan?

Karamihan sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay naririnig ang tungkol sa Kidlat ng Silanganan at mula sa kanilang mga pastor, mga elder, o mga mangangaral, ngunit sa katunayan walang nakakaalam kung saan nagmumula ang Kidlat ng Silanganan. Kapag pinag-uusapan ang pinagmulan ng Kidlat ng Silanganan, bawat isa ay may sariling opinyon: Naniniwala ang ilang tao na ito ay walang iba kundi isang bagong denominasyon sa Kristiyanismo, pinipintasan naman ito ng iba bilang “maling pananampalataya” o isang “masamang kulto.” Ang mga tao ay may ganitong kakatwang mga ideya dahil hindi nila alam ang gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Saan Nagmumula ang Kidlat ng Silanganan?”

Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus

Sa mga huling araw, ang Diyos ay nagkatawang-tao sa China upang magtrabaho, at nagpahayag ng milyun-milyong salita, nanlulupig at nagliligtas sa isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng Kanyang salita at nagpapasimula sa bagong kapanahunan ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ngayon, ang paglaganap ng gawain ng Diyos sa mga huling araw ay umabot na sa kasukdulan sa Mainland China. Karamihan sa mga tao sa Iglesiang Katoliko at lahat ng Kristiyanong denominasyon at sekta na naghahanap sa katotohanan ay nakabalik na sa harapan ng luklukan ng Diyos. Naisakatuparan ng Diyos na nagkatawang-tao ang gawain ng “lihim na pagparito ng Anak ng tao” na ipinropesiya sa Biblia, at di-maglalaon ay magpapakita sa publiko sa bawat bansa at lugar sa mundo. Lahat ng tao sa bawat bansa at lugar na nauuhaw sa pagpapakita ng Diyos ay aasamin ang pagpapakita ng Diyos sa publiko. Magpatuloy magbasa “Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus”

Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China

Ang China ang lupain kung saan naninirahan ang malaking pulang dragon, at ang lugar na lumaban at sumumpa sa Diyos nang pinakamatindi sa buong kasaysayan. Ang China ay parang kuta ng mga demonyo at isang bilangguang kontrolado ng diyablo, hindi mapapasok at hindi matatablan. Bukod pa riyan, ang rehimen ng malaking pulang dragon ay nagbabantay sa lahat ng antas at nagtalaga ng mga tanggulan sa bawat sambahayan. Bunga nito, wala saanman ang mas mahirap ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos at isagawa ang gawain ng Diyos. Nang mamuno ang Chinese Communist Party noong 1949, ganap na nasugpo at ipinagbawal ang paniniwala sa relihiyon sa Mainland China. Milyun-milyong Kristiyano ang pinahiya at pinahirapan sa publiko, at ibinilanggo. Magpatuloy magbasa “Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China”

Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China

Noong 1995, ang gawain ng pagpapatotoo sa ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos ay pormal na sinimulan sa Mainland China. Sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa Diyos at may tunay na pagmamahal, nagpatotoo tayo sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga kapatid na lalaki at babae sa iba’t ibang denominasyon at sekta. Hindi natin inasahang dumanas ng matinding pagkalaban at paninirang-puri mula sa kanilang mga pinuno. Ang tangi nating magagawa ay lumapit sa Makapangyarihang Diyos upang taimtim na manalangin, na nagsusumamong personal na magtrabaho ang Diyos. Mula noong 1997, namasdan naming magtrabaho nang malawakan ang Banal na Espiritu. Mabilis na dumami ang mga miyembro ng mga iglesia sa iba’t ibang lugar. Kasabay nito, maraming tanda at kababalaghan ang nangyari, at maraming tao sa iba’t ibang denominasyon at sekta ang bumalik sa Makapangyarihang Diyos dahil tumanggap sila ng mga pagbubunyag mula sa Diyos o nakita nila ang mga tanda at kababalaghang ito. Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China”