Ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon na Binalewala ng 90% ng mga Tao

Kamusta, mga kapatid! Ngayon na ang wakas ng huling mga araw. Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang nanga-tupad na. Maraming mga Kristiyano ang mayroong pangitain na ang Diyos ay talagang nakabalik na at sabik na naghihintay upang madala sa Kaharian ng Langit. Kaya paano babalik ang Panginoon? Maraming mga tao sa relihiyosong lupon ang naniniwala na ang Panginoon ay babalik sakay ng isang ulap, na kung saan mukhang tugma sa mga hula sa bibliya. Magpatuloy magbasa “Ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon na Binalewala ng 90% ng mga Tao”

Paano pinamamahalaan at pinangangasiwaan ng Diyos ang buong sansinukob?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Gaano karaming nilalang ang naroong namumuhay at nagpaparami sa malawak na kalawakan ng sansinukob, paulit-ulit na sumusunod sa batas ng buhay, sumusunod sa isang palagiang alituntunin. Yaong mga namamatay ay dinadalang kasama nila ang mga kwento ng nabubuhay, at yaong mga nabubuhay ay inuulit ang kaparehong kalunus-lunos na kasaysayan niyaong mga namatay. Kaya’t hindi mapipigil ng sangkatauhan na itanong sa kanilang sarili: Bakit tayo nabubuhay? At bakit kailangan nating mamatay? Sino ang namamahala sa mundong ito? Magpatuloy magbasa “Paano pinamamahalaan at pinangangasiwaan ng Diyos ang buong sansinukob?”

Isang Pangunahing Pagtuklas: Mayroong Dalawang Mga Paraan ang Pagbabalik ng Panginoon

010-主耶稣叩门2-ZB-20191127

Ngayon, tayo ay nasa panghuling yugto na ng huling mga araw. Lahat ng uri ng mga kalamidad ay nagaganap ng mas madalas at nagiging mas malala ng malala, at ang mga propesiya sa Pagbabalik ng Panginoon ay mga nangatupad na. Hindi ba tayong lahat ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon upang maiangat sa kaharian ng langit? Kung kaya, tayo ay dapat munang maging malinaw tungkol sa kung paano babalik ang Panginoon. Magpatuloy magbasa “Isang Pangunahing Pagtuklas: Mayroong Dalawang Mga Paraan ang Pagbabalik ng Panginoon”

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

MP0KCD8Q-20200303-D-11-ZB

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan”

Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

path-to-knowing-God

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi

Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan at isinapuso ni Pedro ang lahat ng bagay tungkol sa Kanyang buhay: Ang Kanyang mga kilos, mga salita, mga galaw, at mga pagpapahayag. … Mula sa panahon ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus, natanto rin ni Pedro na ang Kanyang karakter ay iba roon sa karaniwang tao. Palagi Siyang kumikilos nang matatag at hindi kailanman nagmamadali, hindi kailanman nagmamalabis ni minaliit ang isang paksa, at pinatakbo ang Kanyang buhay sa paraang kapwa karaniwan at kahanga-hanga. Magpatuloy magbasa “Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos”

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

finally-i-live-out-a-little-like-a-human

Xiangwang Sichuan Province

Lubos kong nadarama na kinakastigo ako tuwing nakikita ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos na: “Malupit na sangkatauhan! Ang pakikipagsabwatan at intriga, ang pag-aagawan at paghahablutan sa isa’t isa, ang pagkukumahog para sa reputasyon at kayamanan, ang pagpapatayan—kailan ba ito matatapos? Bagama’t nakapagsalita na ang Diyos ng daang-libong mga salita, walang isa man ang natatauhan. Ang mga tao ay kumikilos para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya, mga anak na lalaki at babae, para sa kanilang mga propesyon, inaasahan, katayuan, karangyaan, at kayamanan, para sa pagkain, damit, at sa laman, nguni’t mayroon bang sinuman na ang mga pagkilos ay talagang para sa kapakanan ng Diyos? Kahit sa gitna ng mga kumikilos para sa Diyos, kaunti lamang ang nakakakilala sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao”

Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay

Ni Zhou Rui, Jiangxi Province

Ang pangalan ko ay Zhou Rui at isa akong Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mula nang magkaroon ako ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay, inobserbahan ko ang masigasig na pagtatrabaho ng aking mga magulang sa bukid mula umaga hanggang gabi para magkaroon ng ikabubuhay. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, halos wala silang kinikita kada taon, kaya laging namumuhay ang aming pamilya sa matinding kahirapan. Sa tuwing makikita ko ang mga taong makapangyarihan at maimpluwensya na namumuhay nang komportable kahit hindi magpakahirap sa pagtatrabaho, naiinggit ako sa kanila, kaya determinado akong nagpasya: Sa paglaki ko, titiyakin ko na magiging matagumpay ako sa isang karera o magkakaroon ng posisyon sa gobyerno para malunasan ang karukhaan at hindi pag-asenso ng aking pamilya para maranasan din ng aking mga magulang ang buhay-mayaman. Magpatuloy magbasa “Matapos Dumanas ng Matinding Paghihirap, ang Pagmamahal ko sa Diyos ay Lalong Tumibay”

Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?

the-three-self-church

Hou Xiangke (Hepe ng Public Security Bureau): Han Lu, Dapat mong malaman na isang ateista ang Partido Komunista at nagsimula sa rebolusyon. Pinakasalungat ang Partido Komunista sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ang katotohanang inyong tinatanggap at landas na inyong tinatahak ay pinakasusuklaman ng Partido Komunista. Kayo ay kapangitan at problema para sa Partido Komunista. Kaya, lubos kayong pipigilan, parurusahan at pagbabawalan ng Partido Komunista! Sa China, dapat ninyong sundin ang pamumuno ng Partido Komunista kung naniniwala kayo sa Diyos, tanggapin ang Nagkakaisang Prente ng Partido Komunista, sumali sa Iglesia ng Tatlong-Sarili, at tahakin ang landas ng pagmamahal sa bansa at relihiyon. Bukod dito, wala na kayong lalabasan. Naintindihan mo ba ang mga bagay na ito? Magpatuloy magbasa “Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?”

Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

judgment-has-begun

Aishen, Amerika

Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay mahabagin at mapagmahal. Hangga’t lumalapit tayo nang madalas sa harap ng Panginoon at ikinukumpisal ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin, ang ating mga kasalanan ay patatawarin at sa pagbabalik ng Panginoon, makapapasok tayo sa kaharian ng langit.” Magpatuloy magbasa “Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos”

Dahil sa Pagsasagawa ng Aking Tungkulin, Pinagkalooban Ako ng Napakalaking Kaligtasan ng Diyos

Hong Wei, Beijing

August 15, 2012

Noong Hulyo 21, 2012, isang napakalakas na ulan ang nagpasimulang bumuhos. Nang araw na iyon, nagkataong mayroon akong tungkuling gagampanan, kaya pagkatapos ng aming pagpupulong at nakita kong tumila ang ulan, nagmadali akong umuwi sakay ng aking bisikleta. Pagkarating ko lamang sa lansangang bayan saka ko natuklasang ang tubig ay rumaragasa mula sa bundok na gaya ng isang talon, at ang kalsada ay nakalubog sa umaagos na tubig ulan na anupa’t hindi na ito makita pa. Nahintakutan ako sa aking nakita, kaya sa puso ko ay walang-lubay akong nanawagan, “Diyos! Magpatuloy magbasa “Dahil sa Pagsasagawa ng Aking Tungkulin, Pinagkalooban Ako ng Napakalaking Kaligtasan ng Diyos”