Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos

Ni Gensui, Timog Korea

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa anong paraan tinutupad ang pagperpekto ng Diyos sa tao? Sa pamamagitan ng matuwid Niyang disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos ay binubuo ng katuwiran, kamahalan, paghatol, at sumpa, at ang Kanyang pagperpekto sa tao ay sa pamamagitan ng paghatol” (“Sa Pagdanas Lamang ng Masasakit na Pagsubok Mo Malalaman ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Bago’ng panahon ng mga tagapagsilbi, walang naunawaan ang tao sa paghahangad sa buhay, kung ano ang kahulugan ng maniwala sa Diyos, o ang karunungan ng gawain ng Diyos, at na maaaring subukin ng gawain ng Diyos ang tao. Magpatuloy magbasa “Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos”

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea

“Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kinakausap mo sila ulit, dudurugin ko ang cell phone mo!”

“Bakit? Bakit mo hinahadlangan ang pananampalataya ko?” tanong ng asawa ko, na mukhang litung-lito.

“Bakit? Para sa sarili mong kapakanan at sa kapananan ng ating pamilya. Hindi mo ba alam na seryosong tinutugis at sinusugpo ng gobyernong CCP ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi mo ba alam ang tungkol sa Kaso sa Zhaoyuan noong Mayo 28 ng 2014? Sinabi sa online na si Zhang Lidong, ang pangunahing nagkasala sa kaso, ay isang miyembro ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kapag nakisama ka sa mga taong iyon, inilalagay mo lang sa malaking panganib ang sarili mo!” Magpatuloy magbasa “Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya”

“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” | Sipi 77

Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, upang tapusin ang plano sa pamamahala ng Diyos, sapagka’t ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay nakárátíng na. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa Kanyang kaharian, iyon ay, lahat ng naging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos Mismo. Subali’t, hanggang sa pagdating ng kapanahunan ng Diyos Mismo, ang gawaing gagawin ng Diyos ay hindi upang magmasid sa mga gawa ng tao o magtanong tungkol sa buhay ng tao, kundi upang hatulan ang kanyang paghihimagsik, sapagka’t dadalisayin ng Diyos ang lahat ng lalapit sa harap ng Kanyang luklukan. Lahat ng mga nakásúnód sa mga yapak ng Diyos hanggang sa araw na ito ay yaong mga nagsilapit sa harap ng luklukan ng Diyos, at yamang ganito, ang bawat isang tao na tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pinag-uukulan ng pagdadalisay ng Diyos. Sa ibang salita, ang lahat ng tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pinag-uukulan ng paghatol ng Diyos.

Ang “paghatol” sa mga salitang nasabi na dati—ang paghatol ay magsisimula sa bahay ng Diyos—ay tumutukoy sa paghatol na ginagawa ng Diyos ngayon sa mga lumalapit sa harap ng Kanyang luklukan sa mga huling araw. Marahil ay may mga naniniwala sa ganoong higit-sa-karaniwang mga naguguni-guni kagaya ng, sa pagdating ng mga huling araw, magtatayo ang Diyos ng malaking mesa sa mga kalangitan, na kung saan ang isang puting tapete ay ilalatag, at pagkatapos, nakaupo sa isang dakilang luklukan na ang lahat ng mga tao ay nakaluhod sa lupa, ibubunyag Niya ang mga kasalanan ng bawat tao at doon ay malalaman kung sila ay aakyat sa langit o itatapon sa lawa ng nagniningas na apoy at asupre. Anuman ang mga naguguni-guni ng tao, ang nilalaman ng gawain ng Diyos ay hindi maaaring mabago. Ang mga naguguni-guni ng tao ay walang iba kundi mga nabubuong kaisipan ng tao at nanggagaling sa utak ng tao, binuo at pinagtagni-tagni mula sa mga nakita at narinig ng tao. Samakatuwid Aking sinasabi, gaano man kaliwanag ang mga larawang naisip, ang mga ito ay mga iginuhit lamang at hindi maaaring humalili sa plano ng gawain ng Diyos. Kung tutuusin, ang tao ay nagáwâ nang tiwali ni Satanas, kaya papaano niya maaarok ang mga iniisip ng Diyos? Hinahaka ng tao na ang gawain ng paghatol ng Diyos ay talagang di-kapani-paniwala. Naniniwala ang tao na dahil ang Diyos Mismo ang nagsasagawa ng gawain ng paghatol, kung gayon ito ay magiging pinakakakila-kilabot at hindi mauunawaan ng mga mortal, aalingawngaw ito hanggang sa mga kalangitan at yayanigin ang lupa; kung hindi ay papaano ito magiging gawain ng paghatol ng Diyos? Naniniwala siya na dahil ito ay gawain ng paghatol, kung gayon ang Diyos ay dapat na maging lalong nakakatakot at maringal habang Siya ay gumagawa, at yaong mga hinahatulan ay dapat na nagpapapalahaw sa pag-iyak at nakaluhod na nagmamakaawa. Ang ganoong tagpo ay napakarangyang pagmasdan at masyadong nakapupukaw…. Naguguni-guni ng bawa’t tao na maalamat ang gawain ng paghatol ng Diyos. Alam mo ba, gayunman, na matagal nang sinimulan ng Diyos ang gawain ng paghatol sa gitna ng mga tao, at sa buong panahong ito ikaw ay mahimbing na natutulog? Na, sa oras na inaakala mong ang gawain ng paghatol ng Diyos ay nagsisimula na, ito na ang oras na binabago na ng Diyos ang langit at lupa? Sa oras na iyon, malamang ay noon mo pa lamang naintindihan ang kahulugan ng buhay, nguni’t ang walang-awang gawain ng pagpaparusa ng Diyos ay magdadala sa iyo, na natutulog pa ring mahimbing, sa impiyerno. Saka mo lamang biglang mapagtatanto na ang gawain ng paghatol ng Diyos ay natapos na.


Dapat mong basahin ang mga salita ng Diyos upang gumawa ng daily devotion in tagalog na tutulong sa iyo na sundan ang mga yapak ng Kordero at makibahagi sa masaganang pagkakaloob ng buhay.

 

Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos ay ang Diyos ng buong lahi ng tao. Hindi Niya ipinalalagay ang Sarili Niya bilang pribadong pag-aari ng anumang bansa o lahi, kundi ginagawa ang gawaing ayon sa Kanyang plano, nang hindi napipigilan ng anumang anyo, bansa, o lahi” (“Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Magpatuloy magbasa “Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan”

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong

Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalawang taon na ang nakararaan nang makalaya ako mula sa mga gapos ng mga kasinungalingan at nagbalik sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong”

Ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon: Pakikinig sa mga Pagbigkas ng Nagbalik na Panginoon

Nakikita ang mga sakuna na nagiging palaki ng palaki, maraming mga tao ang napapagtanto na ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay tunay nang natutupad at pakiramdam na dapat bumalik na ang Panginoon, at sila ay mas nananabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa mga huling araw, paano natin masasalubong ang Panginoon? Ang Panginoong Jesus ay minsan nang sinabi, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Magpatuloy magbasa “Ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon: Pakikinig sa mga Pagbigkas ng Nagbalik na Panginoon”

Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita

Kapag nagsasalita ang Diyos, dapat mong kaagad na tanggapin ang Kanyang mga salita upang kumain sa mga iyon. Gaano man karami ang iyong naiintindihan, kumapit ka sa pananaw na limiin mo ang pagkain, pag-intindi, at pagsasabuhay ng Kanyang salita. Ito ay isang bagay na nararapat mong gawin. Huwag mag-alala tungkol sa kung gaano kataas ang iyong magiging tayog; ituon mo lamang ang iyong pansin sa pagkain sa Kanyang salita. Ganito dapat makipagtulungan ang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita”

Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao”

Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao”

I
Dumarating ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan
‘di sa Espiritu o bilang Espiritu,
na ‘di nakikita o nahahawakan ninuman,
na ‘di malalapitan ng tao.
Kung nililigtas ng Diyos ang tao bilang Espiritu’t
hindi isang tao ng paglikha,
walang makakakuha ng kaligtasan N’ya.
Oo, walang sinumang maliligtas.
Nagiging ‘sang nilikhang tao ang Diyos,
nilalagay N’ya salita N’ya sa katawang-tao.
Para Kanyang maibibigay ang Kanyang salita
sa lahat ng sumusunod sa Kanya.
Kaya’t makaririnig at makakakita’t
makakatanggap ang tao ng salita N’ya. Magpatuloy magbasa “Tagalog Gospel Songs | “Diyos na Nagkatawang-tao Lamang ang Lubos na Makapagliligtas sa Tao””

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Christian Testimony Video | “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?” (Tagalog Subtitles)

Ang pangunahing tauhan ay debotong Kristiyano na naniniwala na ang lahat ng nasa Biblia ay kinasihan ng Diyos, na kinakatawan ng Biblia ang Diyos, at ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng paniniwala sa Biblia. Nang marinig niyang pinapatotohanan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ang Diyos ng mga bagong salita at nagsasagawa ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, hindi niya ito kaagad mapaniwalaan. Magpatuloy magbasa “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?”

Repleksyon sa Ebanghelyo|Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Silang nabibilang kay Satanas ay hindi nakakaintindi ng mga salita ng Diyos, at silang nabibilang sa Diyos ay maririnig ang tinig ng Diyos. Lahat silang nakakatanto at nakakaunawa ng mga salita na Aking binibigkas ay silang mga maliligtas, at magpapatotoo sa Diyos; lahat silang hindi nakakaunawa ng mga salitang Aking binibigkas ay hindi makakapagpatotoo sa Diyos, at sila ang siyang mga aalisin. Magpatuloy magbasa “Repleksyon sa Ebanghelyo|Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?”