Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (5)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (5)

 

Panimula
Ang karaniwang kaalaman na ang Kristiyanismo, Katolisismo, at Eastern Orthodox Church ay pawang mga relihiyon na nananalig sa Panginoong Jesucristo. Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Cristo ng mga huling araw. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang iglesia ni Cristo sa Kapanahunan ng Kaharian, at bahagi rin ng Kristiyanismo. Kaya bakit ikinakaila ng Chinese Communist Party na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay isang iglesiang Kristiyano? Ano ba talaga ang Kristiyanismo? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (5)”

Advertisements

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)

 

   Sabi ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15). Ang pagkakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos ay isang mabuti at matuwid na gawa ng mga Kristiyano. Ngunit malupit na inaaresto at pinahihirapan ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano, na humantong sa pagkasira ng maraming pamilya, ang ilan ay wala nang tahanang maaaring balikan, at maraming naaresto at nakulong. Ang ilan ay pinahirapan pa hanggang sa mamatay, pero patuloy na binaligtad ng CCP ang katotohanan, na sinasabi na nasira ang kanilang pamilya dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. sino ang tunay na salarin sa pagkasira ng napakaraming pamilyang mga Kristiyano? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)

Panimula
Mula nang hibang na pahirapan ng CCP ang mga Kristiyano at kailangan pa nilang makita kung pupuksain ito ng Diyos, maraming hindi naniwala na ang pagkalaban sa Diyos ay hahantong sa paghihiganti o parusa, at lalong hindi sila naniniwala na mayroong Diyos o na Siya ang namamahala. May batayan ba sa katotohanan ang pananaw na ito? Naaayon ba ito sa mga tunay na pangyayari sa gawain ng Diyos? Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

 

Panimula
Pagkatapos ng nangyari sa Zhaoyuan noong Mayo 28 sa Shandong na nakagulat kapwa sa China at sa iba pang mga bansa, nang litisin ng CCP ang kaso, malinaw na ipinagtapat ng mga sangkot na hindi sila mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Gayunman, ipinilit pa rin ng CCP na tukuyin silang mga tao na kabilang sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ano ang motibo nila? Anong klaseng pakana ang nasa likod ng kasong ito?

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (1)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (1)

Panimula
Mula nang magkaroon ng kapangyarihan, walang-tigil nang sinugpo at pinagmalupitan ng Chinese Communist Party ang mga paniniwala sa relihiyon, at hayagan pang binansagan ang Kristiyanismo at Katolisismo na mga kulto at tinawag na babasahing pangkulto ang Biblia. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (1)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan

Himno, Diyos, Jesus, katotohanan, buhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan

 

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao
ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan

I
Nais ng Diyos na maraming tao ang mag-aaral nang mabuti
kapag naharap sa salita ng Diyos at Kanyang gawain,
lumalapit sa mahalagang salita na ito
na may maka-diyos na puso. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos

 

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

‘Pag ang Diyos ay ‘di mo batid, at likas Niya’y di mo tanto,
puso mo’y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos.
‘Pag naintindihan mo na’ng iyong Diyos,
ang nasa puso Niya’y mauunawaan mo,
at ito’y daranasin mong lubusan ng
may buong pananampalataya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Kung nais ng mga tao na makilala ang Diyos, dapat muna nilang malaman na ang Diyos ay ang tunay na Diyos, at dapat nilang malaman ang mga salita ng Diyos, ang tunay na hitsura ng Diyos sa laman, ang tunay na gawa ng Diyos. Tanging pagkatapos lamang na makilala na ang lahat ng gawa ng Diyos ay tunay maaaring aktuwal kang makikipagtulungan sa Diyos, at tanging sa pamamagitan lamang ng daang ito maaari mong matamo ang paglago sa iyong buhay. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | ‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | ‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

Panimula
‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

‘Pag ang Diyos ay ‘di mo batid, at likas Niya’y di mo tanto,

puso mo’y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos.

‘Pag naintindihan mo na’ng iyong Diyos,

ang nasa puso Niya’y mauunawaan mo,

at ito’y daranasin mong lubusan ng

may buong pananampalataya. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Kanta | ‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

 

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Nakikita ng Diyos ang halimbawang ito sa pamamahala ng sangkatauhan, sa pagliligtas sa mga tao, bilang higit na mahalaga kaysa anupaman. Ginagawa Niya ang mga bagay na ito hindi lamang sa Kanyang isip, o hindi lamang sa Kanyang mga salita, at sadyang hindi Niya isinasagawa ito nang basta-basta—ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa isang plano, ayon sa isang layunin, ayon sa mga panuntunan, at ayon sa Kanyang kalooban. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)”