Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon?

   Lumitaw na ang apat na kulay dugong buwan. Nangangahulugan ito na sasapit na sa atin ang mga malalaking sakuna, tulad ng napropesiya sa libro ni Joel, “At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu. At ako’y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok” (Joel 2:29-31). Bago sumapit sa atin ang mga malalaking sakuna, tutustusan ng Espiritu ng Diyos ang Kanyang mga tagasilbi at utusang babae, at kukumpletuhin Niya ang isang grupo ng mga mananagumpay. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Natin Masasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

I
Kung mga bansa’t tao’y babalik sa Diyos,
ibibigay Niya lahat ng yaman ng langit sa sangkatauhan,
at nang umapaw walang kapantay na yaman dahil sa Kanya,
walang kapantay na yaman dahil sa Kanya.

Hanggang ang dating mundo ay nananatili,
poot ng Diyos ay t’yak ipupukol sa mga bansa,
ipapaalam mga utos Niya sa sansinukob,
at dala’y pagkastigo sa lalabag nito.
Mga bituin, araw’t buwan sa langit,
babaguhin ng Diyos lahat ng ‘to.
Kalangitan ay ‘di na gaya ng dati.
Lahat ng bagay sa mundo’y mababago.
Lahat maging ganap sa mga salita ng Diyos.
Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | “Basagin Ang Sumpa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | “Basagin Ang Sumpa”

Panimula

   Isang elder si Fu Jinhua sa isang iglesia sa Tsina. Tulad ng maraming iba pang mga Tsino, masigasig niyang inilaan ang kanyang sarili sa Panginoon, nagpakapagod nang lubos para sa Kanya. Partikular siyang may tiwala sa kanyang sarili, at tinuruan ang kanyang sarili na maging isang taong tunay na nagmahal sa Panginoon. Sinunod niya ang Panginoon nang maraming taon, buong puso siyang naniwala na ang Biblia ay pinukaw ng Diyos, at ang mga salita sa Biblia ay salita lahat ng Diyos.

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | “Basagin Ang Sumpa””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos

Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos (2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos

I
Sangkatauhan, na namumuhay sa lahat ng bagay,
ay tiniwali at nalinlang ni Satanas,
ngunit di pa rin n’ya makakayang wala ang tubig na ginawa ng Diyos,
at ang hangin at lahat ng mga bagay na likha ng Diyos.
Ang sangkatauhan ay nabubuhay pa at nagpapalaganap
sa puwang na ito na nilikha ng Diyos. Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (1)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (1)

Panimula

   Nadarama ng karamihan sa mga nananalig sa Panginoon na basta’t sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo at nagtitiyaga, at sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo sa pagsasakripisyo, paggugol at pagsisikap para sa Panginoon, mabibigyang-kasiyahan natin ang kalooban ng Diyos. At dadalhin tayo sa kaharian sa langit pagbalik ng Panginoon. Gayunman, napag-isip-isip na ba natin kung talagang makakamit ng paghahanap na ito ang papuri at pagtanggap ng Panginoon sa kaharian sa langit? Kung hindi, paano natin dapat pagsikapang matamo ang papuri ng Panginoon at madala sa kaharian sa langit?

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (1)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (2)

Panimula

   Nadarama ng karamihan sa mga nananalig sa Panginoon na basta’t sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, nagpapakumbaba tayo at nagtitiyaga, at sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo sa pagsasakripisyo, paggugol at pagsisikap para sa Panginoon, mabibigyang-kasiyahan natin ang kalooban ng Diyos. At dadalhin tayo sa kaharian sa langit pagbalik ng Panginoon. Gayunman, napag-isip-isip na ba natin kung talagang makakamit ng paghahanap na ito ang papuri at pagtanggap ng Panginoon sa kaharian sa langit? Kung hindi, paano natin dapat pagsikapang matamo ang papuri ng Panginoon at madala sa kaharian sa langit?

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Mapagsisikapang Makapasok sa Kaharian sa Langit (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?

Panimula

   Ang pinakadakilang pangarap natin na nananalig sa Panginoon ay sumalubong sa pagbalik ng Panginoon, madala sa kaharian sa langit, at matanggap ang pangako at mga pagpapala ng Diyos. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na pagbalik ng Panginoon, itataas tayo sa hangin para salubungin ang Panginoon. Pero sa Biblia, sinasabi na ang Bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. “Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao,” “Ang mga kaharian ng mundong ito ay nagiging mga kaharian ng ating Panginoon, at ng Kanyang Cristo.” Nasa alapaap ba o nasa lupa ang kaharian sa langit? Paano dadalhin ng Panginoon ang mga banal patungo sa kaharian sa langit pagbalik Niya?

 

Continue reading “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pananalig sa Diyos | Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?

Panimula

   Maraming taong naniniwala na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang masusing pagsusumikap para sa Panginoon ay ang reyalidad ng paniniwala sa Diyos. Walang sinuman sa relihiyosong mundo ang ganap na nakakaintindi sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pananalig sa Diyos. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang ‘paniniwala sa Diyos’ ay nangangahulugang paniniwala na mayroong Diyos; ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa pananampalataya sa Diyos. Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa isang paniniwala na ang Diyos ang may tangan ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Sa gayon ikaw ay mapapalaya mula sa iyong tiwaling disposisyon makakatupad sa hangarin ng Diyos at makakikilala sa Diyos. Tanging sa ganoong paglalakbay maaaring masabing ikaw ay naniniwala sa Diyos” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

 

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay

Panimula

   Pinasimulan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang umpisa ng paghatol sa harapan ng malaking puting luklukan ay nagsimula na. Paano natin nararanasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong klaseng paglilinis at pagbabago ang matatamo matapos maranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ang maaaring matutuhan?

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit

Panimula

   Si Song Ruiming ay pastor ng isang iglesia sa South Korea. Bilang isang tapat na alagad ng Panginoon sa loob ng maraming taon, masigla siyang sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoon habang naghihintay na maitaas sa kaharian sa langit pagbalik ng Panginoon. Nitong nakaraang mga taon, litung-lito siya at nawawalan ng lakas kapag nakikita na wala sa iglesia ang gawain ng Banal na Espiritu at nagiging lubhang malungkot. Noon niya narinig ang tungkol sa isang sektang tinatawag na Kidlat ng Silanganan na lumalabas sa China na nagpapatotoo sa pagbalik ng Panginoong JesusMakapangyarihang Diyos, na gumagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Kaya nga nagpunta si Song Ruiming at ang mangangaral na si Cui Cheng’en sa China para pag-aralan ang Kidlat ng Silanganan, kung saan binasa nila sa wakas ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at nalaman nila na lahat ng salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, ang tinig ng Diyos! Malamang na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus! Gayunman, nang pinag-aaralan na nila ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ibinenta sila ng mga elder ng relihiyon na nagsuplong sa kanila sa mga pulis. Inaresto ang dalawa at ipinatapon ng mga pulis ng Chinese Communist. Sa South Korea naman, nasaktan at nalito si Song Ruiming. Patuloy siyang nag-isip ng mga paraan para makontak ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isang araw, bigla niyang natuklasan ang Korean website ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Internet, batid na lumaganap na ang Kidlat ng Silanganan sa South Korea at nagtatag ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos! Masayang-masaya at tuwang-tuwa, hinikayat ni Song Ruiming na pag-aralan ng mga kapatid sa kanyang iglesia ang tunay na daan sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Matibay ang paniniwala nila na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus. Masaya nilang tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at natagpuan nila ang landas patungo sa kaharian ng langit. Sa huli ay may pagkakataon na rin siyang tuparin ang kanyang pinapangarap na kaharian sa langit.

Rekomendasyon: Pagsaliksik sa Kidlat ng Silanganan