Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)

NL0J3L2W-20190508-A-104-ZB

Ni Kemu, Taiwan

Paghahanap sa Kasagutan

Pinagpatuloy ko ang panood ng pelikula, lamang upang makita ang pagbabahagi ni Kapatid Wang, “Tungkol sa tinalakay nating isyu ngayong araw, magbabasa kami ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos: ‘Walang sinumang nakakaalam sa realidad ng Biblia: na ito’y walang iba kundi isang talaan ng kasaysayan ng gawain ng Diyos, at isang testamento sa sinundang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, at hindi nagbibigay sa iyo ng pagkaunawa sa mga minimithi ng gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)”

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)

Pag-unawa-sa-Katotohanan-sa-Pamamagitan-ng-Panonood-ng-Mga-Pelikula

Ni Kemu, Taiwan

Kapanglawan ng Iglesia, Paghahanap ng Daan Upang Makalabas
Noong 1999, ako ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ako ay buong sigasig na lumalahok sa lahat ng mga aspeto ng gawain sa simbahan. Ngunit unti-unti, natuklasan ko na mayroong maraming mga pagsasagawa sa simbahan na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Halimbawa: Ang pamangkin ng pastor ay gustong maging teologo, kaya ang pastor, ay walang pakialam sa mga regulasyon ng simbahan sa mga subsidyo ng handog at ang mga pagtutol ng maramihang mga manggagawa, binabaliktad ang mga nakaraang regulasyon, at sarilinang gumawa ng desisyon na lahat ng pang-matrikula ng kanyang mga pamangkin ay isusubsidyo ng simbahan. Magpatuloy magbasa “Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)”

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

Nilikha ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos, Biyaya, kaharian ng Diyos,

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

28. Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan”

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

Biyaya, Ipako sa Krus, Kapanahunan ng Biyaya, katapatan

(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya

22. Si Jesus ang kumakatawan sa lahat ng gawain ng Kapanahunan ng Biyaya; Siya ay nagkatawang-tao, at ipinako sa krus, at Kanya ring pinasimulan ang Kapanahunan ng Biyaya. Siya ay ipinako sa krus upang tapusin ang gawain ng pagtubos, wakasan ang Kapanahunan ng Kautusan at simulan ang Kapanahunan ng Biyaya, kaya Siya ay tinawag na “Kataas-taasang Pinuno,” ang “Handog para sa Kasalanan,” at ang “Manunubos.” Magpatuloy magbasa “(II) Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Biyaya”

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

ang Panginoon, Jehova, nilikha ng Diyos, ebanghelyo,

Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan

Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Nilimitahan Niya ang Kanyang gawain sa bayan ng Israel. Noong una, hindi Siya gumawa sa labas ng Israel; sa halip, pinili Niya ang isang bayan na natagpuan Niyang angkop upang itakda ang sakop ng Kanyang gawain. Magpatuloy magbasa “Mga Salita tungkol sa Paghahayag sa Gawain ng Kapanahunan ng Kautusan”

Ano ang tunay na panalangin?

panalangin, ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos,

Ano ang tunay na panalangin?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang tunay? Nangangahulugan ito ng pagsasabi ng mga salita sa loob ng iyong puso sa Diyos, at pakikipagniig sa Diyos na mayroong pagkaunawa sa Kanyang kalooban at batay sa Kanyang mga salita; nangangahulugan ito ng pakiramdam na talagang malapit sa Diyos, nadaramang Siya ay nasa harap mo, at na mayroon kang isang bagay na gustong sabihin sa Kanya; at nangangahulugan ito ng pagiging talagang masigla sa loob ng iyong puso, at damdamin na ang Diyos ay sadyang kaibig-ibig. Magpatuloy magbasa “Ano ang tunay na panalangin?”

Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

three stages of work, Ipako sa Krus, holy bible online, ang katotohanan, karunungan ng Diyos,

Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

1. Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa simula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na siya ring Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Mga Klasikong Salita tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Pagliligtas sa Sangkatauhan”

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

kapangyarihan. nilikha ng Diyos, buhay,

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, kasama yaong mga makagagalaw at mga di-makagagalaw, tulad ng mga ibon at isda, tulad ng mga puno at mga bulaklak, at kasama ang mga hayop, mga insekto, at mababangis na hayop na ginawa noong pang-anim na araw—mabuti ang lahat ng ito sa Diyos, at, dagdag pa rito, sa mga mata ng Diyos, ang mga bagay na ito, alinsunod sa Kanyang plano, ay nakaabot lahat sa rurok ng pagkaperpekto, at naabot na ang mga pamantayan na nais makamit ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay”

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

 

Buhay, biyaya ng Diyos, lahat ng bagay,

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Hindi namamalayan, nagpatuloy na ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa”