Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Salita ng Diyos, Langit, Cristo, Diyos,

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)

Xiaoxue, Malaysia

Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, tao, at, lupa, tatay, nanay….” Tinuruan ko siya nang ilang beses, ngunit hindi pa rin niya maisulat ang mga ito. Isusulat niya ang unang salita tapos makakalimutan niya ang susunod. Nagalit ako, kinuha ang ruler sa lamesa at ilang beses ko siyang pinagpapalo. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Clip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, nang magkatawang-tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus at makihalubilo sa mga tao para tubusin ang sangkatauhan, hindi Siya tinanggap noong panahon ng kadiliman, at kalaunan ay ipinako Siya sa krus ng masasama at tiwaling sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2)

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2) Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos

Sabi ng Panginoong Jesus, “Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven” (Matthew 18:3). Ang Kristiyanog si Cheng Nuo ay isang doktor. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 1/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2) Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos

Sabi ng Panginoong Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3).

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?”

Tagalog Christian Skit | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?”

Si Zhang Mude ay isang mangangaral sa isang bahay-iglesia, at naniniwala siya na “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” (Clips 1/6)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” (Clips 1/6)

Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” (Clips 1/6) Ang Kaligtasan Ba sa Pamamagitan ng Pananampalataya ang Tanging Tiket Tungo sa Kaharian ng Langit?

Anong klaseng tao ba mismo ang makakapasok sa kaharian ng langit? Naniniwala ang ilang tao na mapapatawad ang ating mga kasalanan kapag nanalig tayo sa Panginoon, na kapag naligtas tayo ay naligtas na tayo magpakailanman, at ang ganitong klase ng tao ay nara-rapture at nakakapasok sa kaharian ng langit. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Masasakit na Alaala” (Clips 1/6)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1)

Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa (Sipi 1)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao” (Sipi 4)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao” (Sipi 4)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa napakalawak na mundo, hindi mabilang na mga pagbabago na ang nangyari, nang paulit-ulit. Walang may kakayahang manguna at gumabay sa sangkatauhang ito maliban sa Kanya na namumuno sa lahat ng mga bagay sa sansinukob. Walang makapangyarihan na maaaring magtrabaho o gumawa ng mga preparasyon para sa sangkatuhang ito, lalo na ang isang tao na may kakayahang mamuno sa sangkatuhang ito tungo sa hantungan ng liwanag at ng liberasyon mula sa makamundong kawalan ng mga katarungan. Ang Diyos ay dumaraing para sa kinabukasan ng sangkatauhan, at nagdadalamhati sa pagbagsak ng sangkatauhan. Siya ay nakakaramdam ng kalungkutan sa dahan-dahang pagmartsa ng sangkatauhan paibaba at sa landas na walang balikan. Winasak ng sangkatauhan ang puso ng Diyos at tinalikuran Siya para hanapin ang kasamaan. Walang sinuman ang nakapag-isip tungo sa direksyon kung saan ang sangkatauhang tulad nito ay gagalaw. Dahil mismo sa kadahilanang ito kaya walang nakadarama ng galit ng Diyos. Walang naghanap ng paraan para pasayahin ang Diyos o subukin na maging malapit sa Diyos. Higit pa rito, walang naghangad na unawain ang kalungkutan at pasakit ng Diyos. Kahit pagkatapos marinig ang tinig ng Diyos, nagpapatuloy ang tao sa kanyang landas palayo sa Diyos, umiiwas sa biyaya at kalinga ng Diyos, lumalayo sa katotohanan ng Diyos, at sa halip ay mas nanaising ibenta ang kanyang sarili kay Satanas, ang kaaway ng Diyos. At sino rito ang nag-isip kung paano makikitungo ang Diyos sa taong walang pagsisising nagpaalis sa Kanya? Walang nakakaalam na ang paulit-ulit na paalala at mga pangaral ng Diyos ay dahil sa hawak Niya sa Kanyang mga kamay ang walang kahalintulad na sakuna na Kanyang inihanda, yaong hindi kakayanin ng laman at kaluluwa ng tao. Ang sakunang ito ay hindi isang simpleng kaparusahan ng laman kundi pati ng kaluluwa. Kailangan mong malaman ito: Kapag ang plano ng Diyos ay nawalan ng bisa at kapag ang Kanyang mga paalala at mga pangaral ay hindi tinugunan anong galit ang Kanyang ipapamalas? Ito ay walang magiging katulad kumpara sa dinanas dati o narinig ng sinumang nilalang. Kaya’t ito ang masasabi ko, ang sakunang ito ay walang katulad at hindi kailanman mauulit. Ito ay sa kadahilanang isang paglikha lamang at isang kaligtasan ang nakapaloob sa plano ng Diyos. Ito ang una at huling pagkakataon. Samakatuwid, walang maaaring makaunawa sa mabuting intensyon at taimtim na pag-asa ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Kasulatan, Biblia, Jehova, Langit, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaaring sabihin na hinulaan nilang lahat na isasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia”

Tagalog Christian Movie Extract 4 From “Paggising Mula sa Panaginip”: Ang Tanging Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Tagalog Christian Movie Extract 4 From “Paggising Mula sa Panaginip”: Ang Tanging Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Clip ng Pelikulang Paggising Mula sa Panaginip (4) “Pagtanggap sa Cristo ng mga Huling Araw at Pagkadala sa Kaharian ng Langit

Kung naniniwala lang tayo sa Panginoong Jesus, at humagawak sa daan ng Panginoong Jesus, pero hindi tinatanggap ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, pa’no natin makakamit ang paglilinis at makakapasok sa kaharian ng langit? Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 4 From “Paggising Mula sa Panaginip”: Ang Tanging Landas Patungo sa Kaharian ng Langit”