Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

after-remedying-perfunctoriness

Ni Jingxian, Japan

Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit sa tungkulin ng mga tao, hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin ang sarili kong pagpasok; sa puso ko, hindi ako naniwala na isa itong seryosong paksa sa akin, kaya bihira kong sikaping matamo ang katotohanan para lunasan ang problema ng kawalan ng malasakit sa tungkulin ko. Hanggang sa humantong ang sarili kong kawalan ng malasakit sa malalaking problema sa trabaho ko. Magpatuloy magbasa “Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit”

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

MP0KCD8Q-20200303-D-11-ZB

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan”

Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

breaking-through-fog-to-see-light

Ni Faith, China

Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay nababalisa at namimighati kami, kaya ipinasa niya sa amin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mula sa salita ng Makapangyarihang Diyos, natutunan namin na nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa at lahat ng bagay, at ang buhay ng tao ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Naunawaan din namin ang katotohanan ng misteryo ng anim na libong taon na plano ng pamamahala, ang misteryo ng pagkakatawang-tao, ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan, ang kahalagahan ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at iba pang bagay. Magpatuloy magbasa “Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France

Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kapatid, nalaman ko ang katotohanan ng pagtitiwali sa sangkatauhan ni Satanas, anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan at ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Biblia, Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw”