Pagkalag sa mga Taling Gumagapos

Ni Kaoshen, Italya

Sabi ng mga salita ng Diyos, “Para sa kapakanan ng inyong kapalaran, kailangan ninyong hanapin na kayo ay masang-ayunan ng Diyos. Ibig sabihin, yamang kinikilala ninyo na kayo ay kabilang sa tahanan ng Diyos, kayo kung gayon ay dapat magsanhi ng kapayapaan ng isipan ng Diyos at bigyang-kasiyahan Siya sa lahat ng bagay. Sa ibang salita, dapat may-prinsipyo kayo sa inyong mga pagkilos at naaayon sa katotohanang nasa mga iyon. Kung hindi ito abot ng iyong kakayahan, kung gayon ay kamumuhian ka at tatanggihan ng Diyos at hahamakin ng bawat tao. Sa sandaling nahulog ka sa ganoong kahirap na kalagayan, hindi ka na kung gayon mabibilang na kasama sa tahanan ng Diyos. Ito ang kahulugan ng hindi sinasang-ayunan ng Diyos” (“Tatlong Paalaala” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mula sa mga salita ng Diyos ay nakikita natin kung ano ang iniaatas Niya sa atin: maging maprinsipyo sa ating mga pagkilos at umayon sa katotohanan upang matamo natin ang Kanyang pagsang-ayon at mapasaya Siya sa lahat ng bagay. Hindi ko ito nagawa dati, dahil higit sa lahat ay pinagharian ako ng aking mga emosyon, at palaging nabubuhay at kumikilos ayon sa damdamin ko. Bagaman parang wala naman akong ginagawang masama, ang mga ginawa ko ay laban sa mga prinsipyo ng katotohanan at nakahadlang ito sa gawain ng simbahan. Pero matapos akong hatulan at kastiguhin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, nagsimulang maintindihan ko ang kalikasan at mga kahihinatnan ng ganitong pagkilos. Pagkatapos ay kaya ko nang harapin ang mga bagay nang may tamang mga motibo sa halip na umasa sa emosyon, at naisasagawa ko na ang mga salita ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Pagkalag sa mga Taling Gumagapos”

Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos

Sabi ng mga salita ng Diyos, “Ngayon ang panahon na Aking inaalam ang katapusan ng bawat tao, hindi ang yugto na sinimulan Kong hubugin ang tao. Sinusulat Ko sa Aking talaang libro, isa-isa, ang mga salita at kilos ng bawat tao, maging ang kanilang daan sa pagsunod sa Akin, ang kanilang likas na mga katangian, at ang kanilang huling paggawa. Sa ganitong paraan, walang uri ng tao ang makakatakas sa kamay Ko at lahat ay makakasama ng kanilang kauri ayon sa itinalaga Ko” (“Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Ang kalalabasan ng bawat isa ay pinagpapasyahan ayon sa kakanyahan na nanggagaling mula sa kanilang pag-uugali, at ito ay palaging pinagpapasyahan nang naaangkop. Walang sinuman ang maaaring magdala sa mga kasalanan ng iba: at higit pa, walang sinuman ang maaaring tumanggap ng kaparusahan na kahalili ng iba. Ito ay tiyak. Ang haling na haling na pangangalaga ng magulang para sa kanyang mga anak ay hindi nangangahulugan na maaari silang magsagawa ng matuwid na mga gawa na kahalili ng kanilang mga anak, ni ang masunuring pagmamahal ng isang bata sa kanyang mga magulang ay nangangahulugan na maaari silang magsagawa ng matuwid na mga gawa na kahalili ng kanilang mga magulang. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos”

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

after-remedying-perfunctoriness

Ni Jingxian, Japan

Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit sa tungkulin ng mga tao, hindi ko gaanong pinagtuunan ng pansin ang sarili kong pagpasok; sa puso ko, hindi ako naniwala na isa itong seryosong paksa sa akin, kaya bihira kong sikaping matamo ang katotohanan para lunasan ang problema ng kawalan ng malasakit sa tungkulin ko. Hanggang sa humantong ang sarili kong kawalan ng malasakit sa malalaking problema sa trabaho ko. Magpatuloy magbasa “Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit”

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

MP0KCD8Q-20200303-D-11-ZB

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan”

Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

breaking-through-fog-to-see-light

Ni Faith, China

Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay nababalisa at namimighati kami, kaya ipinasa niya sa amin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mula sa salita ng Makapangyarihang Diyos, natutunan namin na nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa at lahat ng bagay, at ang buhay ng tao ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Naunawaan din namin ang katotohanan ng misteryo ng anim na libong taon na plano ng pamamahala, ang misteryo ng pagkakatawang-tao, ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan, ang kahalagahan ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at iba pang bagay. Magpatuloy magbasa “Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France

Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kapatid, nalaman ko ang katotohanan ng pagtitiwali sa sangkatauhan ni Satanas, anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan at ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Biblia, Ebanghelyo, Jesus, katotohanan, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat sila sa kagila-gilalas na tsismis. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw”