Tagalog Christian Testimony Video | “Isang Napakasakit na Pagpili”

Ang pangunahing tauhan ay may isang masayang pamilya—sila’y may kaya at may dalawang anak, isang ina at isang ama. Tapos noong Disyembre 2000, inaresto siya at pinahirapan ng Partido Komunista ng Tsina dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil nadamay sa pamamagitan ng mga patakaran ng Partido Komunista, ang kanyang asawa, na nagtatrabaho bilang isang punong kinatawan ng bayan sa gobyerno, ay nawalan ng pagkakataong tumaas ang ranggo kalaunan bilang resulta. Ginamit nito ang diborsyo bilang panakot para gipitin siyang isuko ang kanyang pananampalataya upang makakuha ng pagkakataong ma-promote, at ang kanyang anak ay nanakot na iiwan ang kanilang pamilya. Nahaharap sa pagpili sa pagitan ng kanyang pananampalataya at pamilya, siya’y nasadlak sa isang napakahirap na pagtatalo ng kalooban. Anong magiging desisyon niya sa huli? Panoorin ang “Isang Napakasakit na Pagpili” para inyong malaman.

Manood ng higit pa:

Tagalog Christian Testimony Video | “Hindi na Ako Takot sa Responsibilidad”

Nakikita Ko Na sa Wakas ang Katotohanan Tungkol sa Sarili Ko Tagalog Testimony Video

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Lalo na nang maging Pangulo si Xi Jinping umabot na sa sukdulan ang mga pag-atake ng CCP sa pananampalataya, at pati na ang Three-Self Church na opisyal na pinahintulutan ay winawasak at binabaklas ang mga krus.

Nagdusa rin ang Three-Self Church na dinaluhan ni Chen Song’en sa pag-uusig ng CCP, at nang wasakin ito muntik nang malibing doon nang buhay ang isang Kristiyano. Gayunman, ipagdarasal ng ilan sa simbahan, matapos makinig sa mga turo ng kanilang mga pastor at elder, ang rehimeng CCP, sa paniwalang sa paggawa nito, sinusunod nila ang mga salita ng Panginoong Jesus na, “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig” (Mateo 5:44). Gayunman, maraming nananalig ang nalilito, dahil sa kabila ng katotohanan na matagal na nilang ipinagdarasal na mapagpala ang CCP, hindi lamang hindi nagsisi ang CCP, kundi giniba pa ang kanilang simbahan. Nagtaka sila: Talaga bang naaayon sa kalooban ng Diyos ang pagdarasal para sa CCP? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig”?

Recommended:

Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Ang pangunahing tauhan, si Song Enze, ay naniniwala na ang pagsuko sa mga bagay, paggastos niya sa Diyos, at pagtatrabaho nang husto para sa Panginoon ay pagsunod sa Diyos at paggawa sa Kanyang kalooban; iniisip niya na sa pamamagitan ng paghahanap sa ganitong paraan, tiyak na matatanggap niya ang pagsang-ayon ng Diyos at makapapasok sa kaharian ng langit. Gayunman, nagpahayag ng pagdududa ang mga kapatid niya tungkol dito—paano kung sa tingin ay ginugugol ng isang tao ang kanyang sarili ngunit ang balak pala nito ay makapasok sa kaharian at mapagpala? Hindi ba’t pakikipagtransaksyon iyon sa Diyos? Kung may nagbayad ngunit nababahiran iyon ng mga motibong ito, pagsunod ba iyon sa Diyos? Mahahanap mo ang sagot sa napakagandang sipi na ito mula sa pelukulang Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy.


Rekomendasyon: Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.

Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Paano Maging Tunay na Masunurin sa Diyos at Maligtas Niya

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Paano ba talaga natin dapat pagsikapang maging mga tao na gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit at masunurin sa Diyos, para dalhin tayo ng Diyos sa kaharian ng langit? Magpatuloy magbasa “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Tagalog Christian Movie | “Pananabik” (Clip 3/5) Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta’t sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t maraming mga una na mangahuhuli; at mga huli na mangauuna” (Mateo 19:30). “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Malinaw na ang nagpapasiya kung mara-rapture ang isang tao o hindi ay kung naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Yaong mga nakarinig muna sa Kanyang tinig at tumanggap sa Kanyang pagpapakita at gawain ay matatalinong dalaga, at sila ang unang mara-rapture.

Magpatuloy magbasa “Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?”

Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (1)

Mga Christian Movie Clip (4) | Kumakatok sa Pintuan | “Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Nakikilala Mo ba ang Kanyang Tinig? (1)”

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Malinaw na nagsasalita ang Panginoon upang hanapin ang Kanyang tupa sa Kanyang pagbabalik. Ang pinakamahirap na gagawin ng mga Kristiyano habang hinihintay nila ang pagdating ng Panginoon ay ang paghahangad na marinig ang tinig ng Panginoon. Paano kaya nila makikilala ang tinig ng Panginoon? Ano nga ba ang pagkakaiba ng tinig ng Diyos at ng tinig ng mga tao?

Kung gusto mong matuto nang higit pa, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng Messenger anumang oras!

Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus?

Maraming tao sa relihiyosong mundo ang nag-iisip: “Ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa krus na ‘Naganap na’ ay nagpapatunay na tapos na ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. Sa paniniwala lamang sa Panginoon, napatawad ang ating kasalanan, inaaring ganap sa pananampalataya, at iniligtas ng biyaya. Kapag darating ang Panginoon, dadalhin Niya tayo sa kaharian ng langit. Hindi na Siya posibleng gumawa ng iba pang gawain ng pagliligtas.” Naaayon ba ang pananaw na ito sa mga katunayan ng gawain ng Diyos?

Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik?

Tagalog Christian Movie | Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay – Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik?


Ang pangitain ng malaking kalamidad sa mga huling araw-apat na blood moon ay naganap at ang mga bituin sa kalangitan ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura; malapit na ang malaking sakuna, at marami sa mga may pananampalataya sa Panginoon ang nakaramdam ng Kanyang ikalawang pagbabalik o na Siya ay dumating na. Kapag sabik ang lahat na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon, marahil ay naisip natin ang tungkol sa sumusunod na mga tanong: Paano magpapakita sa tao ang Panginoon kapag Siya ay nagbalik sa mga huling araw? Anong gawain ang gagawin ng Panginoon sa muli Niyang pagparito? Paano ang eksaktong pagkatupad ng propesiya ng paghatol ng malaking luklukang maputi mula sa Aklat ng Pahayag? Ibubunyag sa iyo ng maikling video na ito ang mga sagot!