Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!

mga kristiyano
Ni Lin Fan, Espanya

Akala ko mabuti’ng mga nagpapasaya ng tao, nung ’di pa ako nananalig sa Diyos. Mahinahon ang mga disposisyon nila, gusto sila ng lahat, ’di sila nakakasakit ng iba. Hinangad kong maging gaya nila. Dahil mula nung bata ako, siniksik sa isip ko ng lipunan ang mga gaya ng “Yaman ang pagkakasundo, kabutihan ang pagtitimpi,” “May nakikita mang mali, manahimik na lang,” At “Manahimik para sa sariling proteksyon.” “Kung kaluguran ang kamangmangan, kahangalan ang maging mautak.” Hindi, “Sa pananahimik sa kasalanan ng kaibigan.” Isinaisip ko ang mga ideyang ito at isinabuhay. Hindi mahalaga kung pamilya at mga kaibigan o kakilala lang, ’di ako nakasakit sa sinuman, at laging sumunod sa gusto ng iba. Pinuri ako ng lahat dahil mabait ako sa mga tao at madaling pakisamahan. Nadama ko rin na para mabuhay sa madilim, at masamang lipunang ito dapat kang makisama sa nakapaligid sa iyo, dahil ’yon lang ang paraan para magkalugar ka. Nang tanggapin ko’ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, makastigo’t mahatulan ng salita Niya’t maunawaan ang ilang katotohanan, nakita kong mala-satanas na pilosopiya’ng mga prinsipyong ’to para mabuhay, mala-satanas na lason, hindi prinsipyong dapat panghawakan ng tao. Nakita kong sa pamumuhay sa ganitong paraan, lalo ’kong naging mapanlinlang, makasarili’t kasuklam-suklam, satanikong disposisyon lang ang ’sinabuhay ko’t ’di ako kawangis ng tao. Namuhi ako sa sarili ko’t nagsisi sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!”

Pamumuhay sa Harap ng Diyos

Manalangin,panalangin

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa paghahangad na makapasok sa buhay, kailangang suriin ng isang tao ang kanyang sariling mga salita, mga gawa, mga kaisipan, at mga ideya sa bawat bagay na nakakaharap niya sa pang-araw-araw na buhay. Kailangang maunawaan ng isang tao ang kanyang sariling mga kalagayan, at pagkatapos ay ikumpara ang mga ito sa katotohanan, hangarin ang katotohanan, at pumasok sa realidad ng katotohanang kanyang nauunawaan. Sa proseso ng pagpasok sa realidad ng katotohanan, kailangang maunawaan ng isang tao ang kanyang sariling mga kalagayan, at madalas na humarap sa Diyos upang manalangin at magsumamo sa Kanya. Kailangan ding madalas na makibahagi ang isang tao sa ibang mga kapatid nang bukas ang puso, maghanap ng landas papasok sa realidad ng katotohanan, at hangarin ang mga prinsipyo ng katotohanan. Magpatuloy magbasa “Pamumuhay sa Harap ng Diyos”

Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos

Ni Miaoxaio, Timog Korea

Sabi ng mga Salita ng Diyos: “Sa mga huling araw, si Cristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat mabuhay nang normal ang tao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos”

Patotoo ng isang kristiyano|Paano Tingnan ang Iyong Tungkulin

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang pinakasaligang kinakailangan ng pananampalataya ng tao sa Diyos ay ang mayroon siyang tapat na puso, at na buo niyang inilalaan ang kanyang sarili, at tunay siyang sumusunod. Ang pinakamahirap sa tao ay ibigay ang kanyang buong buhay kapalit ng tunay na pananampalataya, kung saan sa pamamagitan nito ay maaari niyang makamit ang buong katotohanan, at isakatuparan ang kanyang tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Patotoo ng isang kristiyano|Paano Tingnan ang Iyong Tungkulin”

Ang Paglaya ng Puso

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang pangunahing gawain ng Diyos sa kapanahunang ito ay ang pagkakaloob ng mga salita para sa buhay ng tao, ang pagbubunyag ng diwa ng kalikasan ng tao at tiwaling disposisyon ng tao, ang pag-aalis ng mga relihiyosong pagkaintindi, piyudal na pag-iisip, makalumang pag-iisip, pati na rin ang kaalaman at kultura ng tao. Magpatuloy magbasa “Ang Paglaya ng Puso”

Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos

Ni Gensui, Timog Korea

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa anong paraan tinutupad ang pagperpekto ng Diyos sa tao? Sa pamamagitan ng matuwid Niyang disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos ay binubuo ng katuwiran, kamahalan, paghatol, at sumpa, at ang Kanyang pagperpekto sa tao ay sa pamamagitan ng paghatol” (“Sa Pagdanas Lamang ng Masasakit na Pagsubok Mo Malalaman ang Pagiging Kaibig-ibig ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Bago’ng panahon ng mga tagapagsilbi, walang naunawaan ang tao sa paghahangad sa buhay, kung ano ang kahulugan ng maniwala sa Diyos, o ang karunungan ng gawain ng Diyos, at na maaaring subukin ng gawain ng Diyos ang tao. Magpatuloy magbasa “Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos”

Pagtalo kay Satanas sa Labanan

AS0J8S0Y-20191112-A-18-ZB

Chang Moyang Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan

Sinasabi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Kapag ikaw ay lumaban sa laman, tiyak na mayroon isang labanan sa iyong kalooban. Susubukan at hihimukin ni Satanas ang mga tao na sumunod dito, susubukan at uutusan sila na sundin ang mga pagkaintindi ng laman at panindigan ang mga interes ng laman—ngunit ang mga salita ng Diyos ay liliwanagan at paliliwanagin ang mga tao sa kalooban, at sa oras na iyon ay nasa iyo kung susundin ang Diyos o susundin si Satanas. Pagunahing ipinag-utos ng Diyos sa mga tao na isagawa ang katotohanan upang pakitunguhan ang mga bagay sa kalooban nila, upang pakitunguhan ang kanilang mga kaisipan at mga pagkaintindi na hindi kaayon ng puso ng Diyos. Ginagabayan ng Banal na Espiritu ang mga tao sa kanilang puso, at nililiwanagan at pinaliliwanag sila. Magpatuloy magbasa “Pagtalo kay Satanas sa Labanan”

Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas

IT0KDW8N-20200409-A-08-ZB

Lin Qing Lungsod ng Qingzhou, Lalawigan ng Shandong

Sa loob ng mga nakaraang ilang taon ng pagsunod sa Diyos, tinalikdan ko ang aking pamilya at mga kasiyahan sa laman, at ako ay naging abala sa buong araw sa pagtutupad ng aking tungkulin sa iglesia. Kaya ako’y naniwala: Hangga’t hindi ko pinababayaan ang aking gawain sa iglesia, hindi ko pinagtataksilan ang Diyos, hindi iniiwan ang iglesia, at sinusunod ang Diyos hanggang sa katapusan, ako ay patatawarin at ililigtas ng Diyos. Naniwala rin ako na tumahak ako sa landas ng kaligtasan mula sa Diyos, at ang kailangan ko lamang gawin ay sundan Siyahanggang sa katapusan. Magpatuloy magbasa “Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas”

Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

NZ0J7I0A-20190927-A-12-2K-ZB

Xiao Rui Lungsod ng Panzhihua, Lalawigan ng Sichuan

Noong ipinangangaral ko ang ebanghelyo nakatagpo ko ang mga pinuno ng relihiyon na nagbibintang upang lumaban at manggulo, at tumawag sa pulisya. Naging dahilan ito upang hindi maglakas-loob ang mga pinangangaralan ko na magkaroon ng anumang kinalaman sa amin, at ang mga katatanggap pa lamang ng ebanghelyo ay hindi makapagtiwala sa gawain ng Diyos. Noong nagpakahirap ako nang husto sa trabaho ngunit hindi maganda ang naging resulta, naisip ko: Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay napakahirap isagawa. Kahanga-hanga sana kung nagpamalas na lamang ang Diyos ng ilang himala at pinarusahan ang mga nagbibintang gayundin ang mga lubhang lumalaban sa Diyos para ipakita sa mga nalinlang. Sa gayon hindi ba’t mas mabilis na maisasagawa ang gawain ng ebanghelyo? Hindi magiging napakahirap para sa atin na ipangaral ang ebanghelyo…. Magpatuloy magbasa “Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa”

Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

path-to-knowing-God

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi

Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan at isinapuso ni Pedro ang lahat ng bagay tungkol sa Kanyang buhay: Ang Kanyang mga kilos, mga salita, mga galaw, at mga pagpapahayag. … Mula sa panahon ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus, natanto rin ni Pedro na ang Kanyang karakter ay iba roon sa karaniwang tao. Palagi Siyang kumikilos nang matatag at hindi kailanman nagmamadali, hindi kailanman nagmamalabis ni minaliit ang isang paksa, at pinatakbo ang Kanyang buhay sa paraang kapwa karaniwan at kahanga-hanga. Magpatuloy magbasa “Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos”