Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos

Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa DiyosSabi ng Diyos, “Ang huling gawain Ko ay hindi lamang para parusahan ang tao kundi para din sa kapakanan ng pagsasaayos ng hantungan ng tao. Higit pa rito, ito ay para sa kapakanan ng pagtanggap ng pagkilala mula sa lahat para sa lahat ng nagawa Ko. Nais Kong makita ng bawat isang tao na ang lahat ng nagawa Ko na ay tama, at ang lahat ng nagawa Ko na ay kapahayagan ng Aking disposisyon; hindi ito gawain ng tao, lalong hindi ng buong kalikasan, na nagbunga ng sangkatauhan. Bagkus, Ako ang nag-aalaga sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa sangnilikha. Kung wala Ako, mapapahamak lamang ang sangkatauhan at sasailalim sa hampas ng kalamidad. Magpatuloy magbasa “Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos”

Ano ang Tunay na Pananampalataya?

Sabi ng Diyos, “Ang ‘paniniwala sa Diyos’ ay nangangahulugang paniniwala na mayroong Diyos; ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa pananampalataya sa Diyos. Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos; kundi, ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa isang paniniwala na ang Diyos ang may tangan ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa gayon ikaw ay mapapalaya mula sa iyong tiwaling disposisyon, makakatupad sa ninanasa ng Diyos at makakakilala sa Diyos. Tanging sa pamamagitan ng ganoong paglalakbay maaaring masabing ikaw ay naniniwala sa Diyos” (“Paunang Salita”).

Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang pagpapakita ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang pagdating sa lupa upang gawin ang Kanyang gawain nang personal. Dala ang Kanyang sariling pagkakakilanlan at disposisyon, at ang Kanyang likas na pamamaraan, Siya ay bumababa sa sangkatauhan upang isakatuparan ang gawain ng pag-uumpisa ng isang kapanahunan at pagwawakas ng isang kapanahunan. Ang uri ng pagpapakitang ito ay hindi isang anyo ng seremonya. Ito ay hindi isang tanda, isang larawan, isang himala, o isang uri ng malaking pangitain, at lalong hindi ito isang prosesong pangrelihiyon. Ito ay isang tunay at aktwal na pangyayari na nahihipo at nakikita ng sinuman. Magpatuloy magbasa “Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos”

Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?

BibliaKung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan? Nais mo bang batiin ang Panginoon?

Sa loob ng 2000 taon, lahat ng mga mananampalataya ay nananabik para sa araw na muling makakasama nila ang Panginoon. Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad. Maraming mga mananampalataya ay nakadama na ang Panginoon ay nagbalik, ngunit bakit hindi pa namin nakita ang Panginoon na dumarating sa isang ulap? Sa katunayan, pangunahin nito ay dahil napabayaan natin ang lihim na paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng Biblia, “Narito, Ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Yamang mayroong propesiya ng pagbaba ng Diyos sa mga ulap, pati na rin ang propesiya ng lihim na pagdating ng Diyos, kung gayon paano magkatotoo ang dalawang uri ng mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?”

Ang Kidlat Ay Kumidlat Mula Sa Silangan: Ang Anak ng Tao Ay Bumaba Na

Salita ng Diyos

Ang Panginoong Jesus ay iprinopesiya, “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 25:27). Alam mo ba ang mga kahulugan ng “kidlat,” “kumikidlat sa silanganan,” “nakikita hanggang sa kanluran,” at “ang pagparito ng Anak ng tao”? Ngayon, ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, ay dumating at isiniwalat ang mga hiwaga sa propesiya.

Magpatuloy magbasa “Ang Kidlat Ay Kumidlat Mula Sa Silangan: Ang Anak ng Tao Ay Bumaba Na”

Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?

Ang mga sakuna ay nagiging mas higit pang malubha sa buong panig ng mundo at ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay nagsilitawan. Bilang Kristiyano, ano ang pinaka-dapat nating bigyang pansin sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon?

Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). Mula sa mga salitang ito, makikita natin na patungkol sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo maaaring basta na lamang maghintay o umaasa lamang sa ating mga mata, kundi dapat maging mga matalinong dalaga at makinig sa tinig ng Diyos. Ngayon, tayo ay nasa mga huling araw na, at ang Panginoon ay nagbalik bilang ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagsasalita ng mga salita upang hanapin ang Kanyang mga tupa, at kinikilala ng mga tupa ng Diyos ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang tinig at pagkatapos ay bumalik sa harap ng Diyos.

Magpatuloy magbasa “Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?”

Ang Taos na Damdamin ng Lumikha Tungo sa Sangkatauhan

Sinabi ng Makapangyarihang Diyos, “Madalas na sinasabi ng mga tao na hindi madaling bagay ang kilalanin ang Diyos. Ngunit sinasabi Ko na ang pagkilala sa Diyos ay hindi isang mahirap na bagay kahit kailan, sapagkat madalas na hinahayaan ng Diyos ang tao na sumaksi sa Kanyang mga gawa. Hindi kailanman itinitigil ng Diyos ang Kanyang pakikipag-usap sa sangkatauhan; hindi Niya kailanman tinatakpan ang Sarili Niya mula sa tao, ni naitatago Niya ang Sarili Niya. Magpatuloy magbasa “Ang Taos na Damdamin ng Lumikha Tungo sa Sangkatauhan”

Dumating Na ang Mga Araw ni Noe: Ang Paghahanap ng Pagpapakita ng Diyos ay Hindi Dapat Maantala

Dumating Na ang Mga Araw ni NoeNgayon, ang mundo ay madilim at masama, at ang mga tao ay nagiging mas masama at tiwali. Kinamumuhian nila ang katotohanan at ginugugol ang kanilang buhay na nagpapakasawa sa layaw at paghahangad ng kasiyahan. Walang nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Kahit na ang mga mananampalataya sa Panginoon ay sumusunod din sa mga makamundong kalakaran at nabubuhay sa kasalanan, hindi mapigilan ang sarili. Magpatuloy magbasa “Dumating Na ang Mga Araw ni Noe: Ang Paghahanap ng Pagpapakita ng Diyos ay Hindi Dapat Maantala”

Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago

123269061_3330310920356088_3473892194305599899_oSabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Aking mga salita ay ang walang hanggang di-nagbabagong katotohanan. Ako ang panustos ng buhay para sa tao at ang tanging gabay para sa sangkatauhan. Ang kahalagahan at kahulugan ng Aking mga salita ay hindi pinagpapasyahan kung ang mga ito man ay kinikilala at tinatanggap ng sangkatauhan, ngunit sa pamamagitan ng diwa ng mga salita mismo. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago”

Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos ay ang Diyos ng buong lahi ng tao. Hindi Niya ipinalalagay ang Sarili Niya bilang pribadong pag-aari ng anumang bansa o lahi, kundi ginagawa ang gawaing ayon sa Kanyang plano, nang hindi napipigilan ng anumang anyo, bansa, o lahi” (“Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Magpatuloy magbasa “Ang Diyos ay ang Diyos para sa Buong Sangkatauhan”