Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao

“Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

KOA074V-如何分辨神的聲音-二-神的話語能賜給人生命-ZB20200602-TL-無聯係方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling makamtan ng sinuman. Ito ay dahil maaari lang magmula sa Diyos ang buhay, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng tubig na nagbibigay-buhay. Magpatuloy magbasa “Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao”

Ang Pagsisikap Ba Natin Para sa Panginoon sa Ating Pananampalataya ay Garantiya sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?

KOA067V-信神只追求為主勞苦作工能進天國嗎-ZB20200602-TL-無聯係方式

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Dapat mong malaman kung anong uri ng mga tao ang Aking nais; yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian, yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Kahit maaaring marami ka nang nagawa, at nakagawa na sa loob ng maraming taon, sa huli kung kalunus-lunos pa rin ang iyong karumihan—hindi katanggap-tanggap sa batas ng Langit na nais mong pumasok sa Aking kaharian! Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi Ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa Aking kaharian para sa mga nanunuyo ng pabor sa Akin. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsisikap Ba Natin Para sa Panginoon sa Ating Pananampalataya ay Garantiya sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit?”

Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?

105387373_2956620544391796_210286602196937468_o

Maaaring may ilang mga kapatid na, kapag naririnig ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ay tiwalang ipapahayag na may pananampalataya nga sila. “Mayroon akong 100% na pananampalataya sa Diyos. Kinikilala ko ang Diyos sa lahat ng sandali, at pinatutunayan nito na isa akong tao na may pananampalataya.” “Naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ang ating Tagapag-ligtas, at ipinako Siya sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Hangga’t nagdarasal at nangungumpisal tayo sa Panginoon, patatawarin Niya ang ating mga kasalanan. Magpatuloy magbasa “Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?”

Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?

MP0K19CY-20200303-D-21-ZB

Ni Xiaowei

Pagkatapos kumain ng almusal, binuksan ni Yeqi ang computer niya at nag-log on sa Facebook. Hinanap niya ang account ni Lina na kanyang kaibigan, at habang lumigid ang mga daliri niya sa buong keyboard, nagtanong siya, “Online ka ba? May tanong sana akong gusto kong pag-usapan natin. Ngayong umaga, sa pagbasa ko ng pangdebosyon ko, nakita ko ang bersikulong ito, ‘Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan’ (Mateo 7:22-23). Magpatuloy magbasa “Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?”

Matagal Nang Nagpakita ang Diyos Sakay ng “Ulap.” Sumalubong Ka Na Ba sa Kanyang Pagbalik?

101795750_2912060358847815_6931938177388977019_oSabi ng Makapangyarihang Diyos, “Sa loob ng ilang libong mga taon, pinananabikan na ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Pinananabikan na ng tao na mapagmasdan si Jesus na Tagapagligtas na nasa puting ulap habang Siya ay bumababa, nang personal, sa gitna niyaong mga nanabik na at naghangad sa Kanya sa loob ng libu-libong mga taon. Hinangad na ng tao na bumalik ang Tagapagligtas at muling makasama ng mga tao, iyon ay, na si Jesus na Tagapagligtas ay bumalik sa mga tao na napahiwalay sa Kanya sa loob ng libong mga taon. At umaasa ang tao na muli Niyang isasakatuparan ang gawain ng pagtubos na ginawa Niya sa gitna ng mga Judio, magiging mahabagin at mapagmahal sa tao, patatawarin ang mga kasalanan ng tao, papasanin ang mga kasalanan ng tao, at papasanin na pati lahat ng mga paglabag ng tao, at palalayain ang tao mula sa kasalanan. Magpatuloy magbasa “Matagal Nang Nagpakita ang Diyos Sakay ng “Ulap.” Sumalubong Ka Na Ba sa Kanyang Pagbalik?”

Ang mga Salita ng Diyos, na Puspos ng Kapangyarihan at Awtoridad, ay Niyayanig ang Puso ng mga Tao

KOA073S-威力-震撼人心-ZB20200530-TL-無聯繫方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Kapag humaharap Ako sa sansinukob upang magsalita, naririnig ng buong sangkatauhan ang Aking tinig, at sa gayon ay nakikita nila ang lahat ng Aking ginawa sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa Aking kalooban, ibig sabihin, yaong mga tumututol sa Akin taglay sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa ilalim ng Aking pagkastigo. Kukunin Ko ang napakaraming bituin sa kalangitan at paninibaguhin ang mga ito, at dahil sa Akin ang araw at ang buwan ay mapapanibago—ang kalangitan ay hindi na magiging gaya ng dati; ang di-mabilang na mga bagay sa lupa ay mapapanibago. Magpatuloy magbasa “Ang mga Salita ng Diyos, na Puspos ng Kapangyarihan at Awtoridad, ay Niyayanig ang Puso ng mga Tao”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos:Kabanata 1

Gaya ng sinabi ng Diyos, “Walang makatatarok sa ugat ng Aking mga salita, o ang layunin sa likod ng mga iyon.” Kung hindi sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu ng Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng pagdating ng Kanyang mga salita, lahat ay mapapahamak sa ilalim ng Kanyang pagkastigo. Bakit ba sinusubok ng Diyos ang tao nang napakatagal? At kasingtagal ng limang buwan? Ito ang pangunahing punto ng ating pagbabahagi gayundin ang pinakapunto ng karunungan ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos:Kabanata 1”

Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon, na nagawang tiwali ni Satanas. Magpatuloy magbasa “Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?”

Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan

BAA002H-E-神的顯現帶來了新的時代-ZB20190903-TL (1)

Ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos, at ang pintuang-daan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat niyaong mga naghahanap ng Kanyang pagpapakita. Minamahal na mga kapatiran, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano itong hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap ba ninyo ang Kanyang mga yapak? Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan”

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

Nilikha ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos, Biyaya, kaharian ng Diyos,

(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan

28. Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “(III) Mga Salita tungkol sa Kapanahunan ng Kaharian—ang Huling Kapanahunan”