Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian

Nang sa mundo ng tao dumating si Jesus,
dinala N’ya panahon ng Biyaya,
tinapos Panahon ng Kautusan.
Muli Diyos naging tao sa mga huling araw.
Dinala N’ya Panahon ng Kaharian,
tinapos Panahon ng Biyaya. Magpatuloy magbasa “Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian”

Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Anuman ang hinihiling ng Diyos sa iyo,

ibigay ang iyong lahat.

Sana’y magawa mong ipakita

ang ‘yong katapatan sa Kanya sa katapusan.

Hangga’t makita mo ang kalugod-lugod na ngiti ng Diyos

sa Kanyang trono

kahit na ito ang araw ng iyong paglisan sa mundong ito

magagawa mong tumawa,

at ngumiti habang nakasara ang iyong mga mata.

Magpatuloy magbasa “Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos”

Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala

I

Diyos ay gumagawa sa katawang-tao,

upang tao’y mas malupig Niya.

Nang una S’yang naging tao,

tinubos Niya’t pinatawad sila.

Ngayon ang paglupig at pagtatamo sa kanila.

Sa huling pagiging tao Niya,

gawain ay tatapusin Niya

at mga tao’y ibubukod ayon sa uri nila.

Magpatuloy magbasa “Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala”

Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao

Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao
I
Kahit si Jesus ay nabuhay mang mag-uli,
puso Niya’t gawai’y di iniwan ang tao.
Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang sinabi
naroon Siya, anuman ang Kanyang anyo.
Lalakad Siyang kasama nila,
sa lahat ng oras at lugar, sasamahan sila,
maglalaan, magpapastol, magpapahawak, makikita,
kaya di na madaramang wala silang magawa.
Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli
ay nagpakita ng pag-asa’t malasakit sa tao,
na may malasakit Siya’t pagtatangi sa kanila.
Gan’on pa rin naman, di nagbabago.
II
Gustong ipaalam ni Jesus sa mga tao
di sila nag-iisa sa mundo.
May malasakit ang Diyos sa kanila, at kasama Niya sila,
Siya ang kanilang masasandigan.
Sa Kanyang mga alagad, Siya’y kapamilya.
Nakasandig sa Kanya, di sila nag-iisa.
Yaong tanggap Siyang alay sa kasalanan
ay makakawala sa kasalanan.
Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli
ay nagpakita ng pag-asa’t malasakit sa tao,
na may malasakit Siya’t pagtatangi sa kanila.
Gan’on pa rin naman, di nagbabago.
III
Gawain ni Jesus matapos na muling mabuhay,
para sa tao, maliliit na bagay.
Nguni’t sa Diyos, ito’y may saysay,
mahalaga’t importanteng bagay.
Tinatapos ng Diyos ang Kanyang sinimulan.
May mga hakbang at plano, ipinapakita Kanyang karunungan,
Kanyang kapangyariha’t mga dakilang gawa,
maging ang Kanyang pag-ibig at awa.
Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli
ay nagpakita ng pag-asa’t malasakit sa tao,
na may malasakit Siya’t pagtatangi sa kanila.
Gan’on pa rin naman, di nagbabago.
IV
Ang dahilan ng lahat ng gawain ng Diyos
ay nagmamalasakit Siya sa tao,
at talagang nag-aalala sa kanila.
Mga damdaming di Niya mabalewala.
Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli
ay nagpakita ng pag-asa’t malasakit sa tao,
na may malasakit Siya’t pagtatangi sa kanila.
Gan’on pa rin naman, di nagbabago.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Bakit mahalaga ang panalangin? Sapagkat ang pananalangin ay isang daan para sa mga Kristiyano na makipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, maaari nating makamit ang pananalig at lakas ,ula sa Diyos at sumunod sa Diyos hanggang sa huli.

Ang Diyos na Nagkatawang tao ay Pinaka kaibig ibig

Tagalog Christian Music Video | “Ang Diyos na Nagkatawang tao ay Pinaka kaibig ibig”

I
Matapos maging tao ang Diyos, at namuhay kasama ng tao,
nakita Niya kasamaan at kalagayan ng buhay nila.
Sa katawang-tao’y nadama Niya
ang kawalang kakayahan ng tao,
na kaawa-awa, naramdaman Niya ang kanilang kalungkutan.
Mas lalong nahabag ang Diyos sa kalagayan ng tao,
at mas mapagmalasakit sa Kanyang
mga taga-sunod dahil namuhay sa katawang-tao. Magpatuloy magbasa “Ang Diyos na Nagkatawang tao ay Pinaka kaibig ibig”

Mga himno ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos

Mga himno ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos

I

Diyos na nagkakatawang tao’y tinatawag na Cristo,

ang Cristong makapagbibigay ng katotohana’y Diyos.

Hindi kalabisang sabihin nang gayon.

Dahil angkin N’ya ang diwa ng Diyos.

Angkin N’ya ang disposisyon ng Diyos at dunong sa gawa N’ya,

na di-maabot ng tao.

Magpatuloy magbasa “Mga himno ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos”

Tagalog Prayer Song|Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao

Tagalog Prayer Song|Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao

Gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao

ang pinakadakila sa lahat.

Gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao,

pinakamalalim sa lahat.

Sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos,

pinakamahalaga ang dalawang ito,

ang dalawang yugtong ito,

gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao.

Magpatuloy magbasa “Tagalog Prayer Song|Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao”

Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay

Tagalog Praise Songs | “Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay”

I

Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman;

bagay na di madaling kunin ng kahit na sino.

Dahil buhay ay sa Diyos lang nagmumula,

Diyos lang ang may diwa ng buhay,

Diyos lang ang may landas ng buhay.

Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay,

at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.

Magpatuloy magbasa “Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay”