Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

mga kristiyano

Ni Yongyuan, Estados Unidos

Noong Nobyembre ng 1982, lumipat ang buong pamilya namin sa USA. Lahat kami ay may pananampalataya sa Panginoon simula sa henerasyon ng lolo ko, kaya nakahanap kami kaagad ng isang iglesia ng mga Chinese sa Chinatown ng New York pagkatapos dumating sa Estados Unidos para makadalo kami sa misa. Hindi kami pumalya sa pagdalo ng misa, at matiyaga ang aking ina at kapatid na babae lalo na tungkol sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan sa tuwing may oras sila upang hingin ang pagpapala at pangangalaga ng Diyos. Madalas sabihin ng pari: “Kapag dumating ang Panginoon, hahatulan Niya ang mga tao nang hayagan at hahatiin sila ayon sa mga kategorya: Yaong mga tunay na nagsisisi at nangungumpisal at nagsasagawa ng kanilang pananampalataya ay mapupunta sa langit; yaong mga nakagagawa ng maliliit na kasalanan ngunit hindi mabibigat na kasalanan ay daranas ng pagdurusa sa purgatoryo, ngunit maliligtas pa rin sila at aakyat sa langit; yaong mga hindi naniniwala sa Diyos o nakagagawa ng napakabigat na mga kasalanan ay daranas ng kaparusahan ng impiyerno.” Nag-iwan ng malalim na impresyon sa aking puso ang mga salitang iyon, na para bang ang mga ito ay nakaukit doon. Nahikayat ako ng mga ito na masigasig na manampalataya sa Diyos, at gaano man ako kaabala, hindi ako pumalya kailanman sa pagdalo sa misa. Magpatuloy magbasa “Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon”

Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa

JP0K4BIX-20200603-A-658-ZB

Ni Xiangwang, Malaysia

Mula pagkabata palagi akong kasama ng aking ina, isang diyakono sa iglesia at guro sa Sunday School, sa pananampalataya sa Panginoon. Madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at magbasa ng Biblia kasama siya at, sa paglaki ko, nalipat ako sa grupo ng mga kabataan mula sa grupo ng mga bata. Magpatuloy magbasa “Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa”

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Ni Meng’ai, Malaysia

Nang taon na namatay ang aking asawa, matindi ang aking kalungkutan, at higit pa riyan nagkaroon ako ng dagdag na pasanin na pagpapalaki sa aking mga anak. Ang kahirapan ay biglang sumapit sa buhay ko, nguni’t nasa akin na noon pa ang pagmamahal ng Panginoon at, sa tulong ng aking mga kapatid, nalampasan ko ang mahirap na panahong ito. Upang suklian ang pagmamahal ng Panginoon, nagpatuloy ako sa pagdodonasyon at paglilingkod sa iglesia, at nagagawa ko na ang gayon sa loob ng mahigit sa tatlumpung taon. Sa panahong ito, nararanasan ko ang pag-unlad ng iglesia at nakita ang maluwalhating kaganapan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Magpatuloy magbasa “Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?”

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China

Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Masyadong masigasig ang aking ina sa kanyang pananampalataya. Madalas siyang nagbibigay ng pagkain at iba pang mga bagay sa simbahan mula sa aming bahay, at nagbibigay rin siya ng pera. Gustung-gusto ng mga pinuno ng simbahan at mga madre ang aking ina. Magpatuloy magbasa “Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre””

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina

Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagtagal ay ako ang naging tuon sa pagsasanay ng pastor at ng kanyang pangunahing katulong. Noong tag-araw ng 2000, nagpunta ang pastor sa Yunnan para sa isang maikling pagmimisyon sa tag-araw kasama ang mahigit sa isang dosenang estudyante sa kolehiyo mula sa Korean Gospel Church. Hindi inaasahan, natakot dito ang gobyernong CCP. Inaresto kami habang nagdaraos ng pagpupulong sa tahanan ng pastor at pagkatapos ay dinala kami sa Yunnan Province Public Security Department para tanungin. Magpatuloy magbasa “Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan”

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

CH0K2E2V-20200401-A-28-ZB

Ni Kemu, South Korea

“Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kinakausap mo sila ulit, dudurugin ko ang cell phone mo!”

Magpatuloy magbasa “Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya”

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea

“Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kinakausap mo sila ulit, dudurugin ko ang cell phone mo!”

“Bakit? Bakit mo hinahadlangan ang pananampalataya ko?” tanong ng asawa ko, na mukhang litung-lito.

“Bakit? Para sa sarili mong kapakanan at sa kapananan ng ating pamilya. Hindi mo ba alam na seryosong tinutugis at sinusugpo ng gobyernong CCP ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi mo ba alam ang tungkol sa Kaso sa Zhaoyuan noong Mayo 28 ng 2014? Sinabi sa online na si Zhang Lidong, ang pangunahing nagkasala sa kaso, ay isang miyembro ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kapag nakisama ka sa mga taong iyon, inilalagay mo lang sa malaking panganib ang sarili mo!” Magpatuloy magbasa “Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya”

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong

Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalawang taon na ang nakararaan nang makalaya ako mula sa mga gapos ng mga kasinungalingan at nagbalik sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong”

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

三步作工圖-ZB20181128-TL

Ni Mu Zhen, Taiwan

Noong maliit pa ako, matalino at mabait akong bata kaya palagi akong kinagigiliwan ng aking mga magulang, kamag-anak, at mga kaibigan. Dahil palaging mataas ang mga grado ko sa paaralan at mabait ako at madaling pakisamahan, gustung-gusto ako ng mga guro at kaklase ko. Sa panahong iyan, puno ako ng pag-asa para sa hinaharap. Ikinagulat ko, gayunpaman, nang sumapit ang pagsusulit para sa hayskul, hindi ako natanggap sa nangungunang mahusay na paaralan para sa mga babae dahil nagkulang ako ng kalahating puntos at sa halip ay natanggap ako sa pangalawang mahusay na paaralan. Hindi ko talaga matanggap ang nangyari kaya nagkulong ako sa aking silid nang dalawang araw at tumangging kumain o uminom. Iyan ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng pagkabigo sa aking buhay—naramdaman ko na tila nahulog ako sa madilim na kailaliman at iginupo ng pighati at pasakit. Magpatuloy magbasa “Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero”

Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

Ni Qiu Zhen, Tsina

Isang araw, tinawag ako ng nakababatang kapatid kong babae para sabihing nakabalik siya mula sa hilaga at may mahalaga siyang bagay na gustong sabihin sa akin. Hiningi niyang puntahan ko siya kaagad. May pakiramdam ako na baka may masamang nangyari, kaya agad akong nagtungo sa bahay niya. Nang makarating ako sa lugar niya at makitang nagbabasa siya ng isang libro, saka lang nawala ang pagkabalisa ko. Nakita ako ng kapatid kong pumasok, agad siyang tumayo at masayang sinabi, “Qui Zhen! Sa pagkakataong ito sa hilaga may narinig akong magandang balita: Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na!” Magpatuloy magbasa “Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan”