Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

Ni Qiu Zhen, Tsina

Isang araw, tinawag ako ng nakababatang kapatid kong babae para sabihing nakabalik siya mula sa hilaga at may mahalaga siyang bagay na gustong sabihin sa akin. Hiningi niyang puntahan ko siya kaagad. May pakiramdam ako na baka may masamang nangyari, kaya agad akong nagtungo sa bahay niya. Nang makarating ako sa lugar niya at makitang nagbabasa siya ng isang libro, saka lang nawala ang pagkabalisa ko. Nakita ako ng kapatid kong pumasok, agad siyang tumayo at masayang sinabi, “Qui Zhen! Sa pagkakataong ito sa hilaga may narinig akong magandang balita: Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na!” Magpatuloy magbasa “Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan”

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, China

Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang balita tungkol sa pagparito ng Panginoon. Matapos ang ilang araw na pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pakikinig sa detalyadong pagbabahagi ni Sister Wang, naunawaan ko na, mula sa paglikha ng daigdig hanggang sa ngayon, ang Diyos ay nagampanan na ang tatlong yugto ng gawain upang iligtas ang sangkatauhan. Ang ibang katotohanan na nalaman ko rin ay ang paggamit ng Diyos ng ibang pangalan sa bawat yugto ng Kanyang gawain, ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan, at ang misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos, atbp. Magpatuloy magbasa “Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga”

Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?

LA0KDQQM-20200403-英《话在肉身显现》A-185-ZB

Ni Zhou Li, China

Bilang isang mangangaral ng iglesia, wala nang mas masakit pa kaysa sa espirituwal na kasalatan at walang kahit anong maipangaral. Wala akong magawa sa nakikita ko na paunti na nang paunti ang mga kapatid na lalaki at babae na dumadalo sa mga pulong, at maraming beses akong dumulog sa harapan ng Panginoon para taimtim na manalangin at hilingin sa Panginoon na palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid na lalaki at babae. Gayunpaman hindi bumuti ang mapanglaw na kalagayan ng iglesia at maging ako ay namuhay sa kahinaan at pagiging negatibo … Magpatuloy magbasa “Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?”

Umuwi ang isang Pagala-galang Puso

Novo Pilipinas

Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Panginoon nang maraming taon, naramdaman ko na para akong isang hindi mananampalataya. Sa aking puso, pinag-iisipan ko kung paano kumita ng mas maraming pera at magkaroon ng mas magandang buhay sa buong araw. Bukod dito, palagi akong lumalabas para makipag-inuman sa aking mga kaibigan. Kapag mayroon akong sobrang pera, lumalabas ako at nagsusugal. Magpatuloy magbasa “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso”

Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

judgment-has-begun

Aishen, Amerika

Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay mahabagin at mapagmahal. Hangga’t lumalapit tayo nang madalas sa harap ng Panginoon at ikinukumpisal ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin, ang ating mga kasalanan ay patatawarin at sa pagbabalik ng Panginoon, makapapasok tayo sa kaharian ng langit.” Magpatuloy magbasa “Mga patotoo’t karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos”

Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos|Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

JP0J7W2B-20191017-RB-04-4K-ZB

Ni Chen Ai, China

Sinundan ko ang mga magulang ko sa kanilang pananalig sa Panginoon mula pa noong maliit ako, at ngayon ay nakamulagat sa mukha ko ang katandaan. Bagama’t buong buhay na akong nananalig sa Panginoon, ang problema kung paano maaalis ang kasalanan ko at paano ako makakapasok sa kaharian ng langit ay naging isang di-malutas-lutas na palaisipan na naging dahilan para lagi akong maligalig, at malito at masaktan. Gustung-gusto kong malaman habang nabubuhay ako kung paano maaalis ang kasalanan ko at paano ako makakapasok sa kaharian ng langit para kapag oras ko na ay mahaharap ko ang kamatayan na nalalaman na kumpleto ang buhay ko, at sa wakas ay maaari ko nang makilala ang Panginoon na may kapayapaan sa puso ko. Magpatuloy magbasa “Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos|Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit”

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)

NL0J3L2W-20190508-A-104-ZB

Ni Kemu, Taiwan

Paghahanap sa Kasagutan

Pinagpatuloy ko ang panood ng pelikula, lamang upang makita ang pagbabahagi ni Kapatid Wang, “Tungkol sa tinalakay nating isyu ngayong araw, magbabasa kami ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos: ‘Walang sinumang nakakaalam sa realidad ng Biblia: na ito’y walang iba kundi isang talaan ng kasaysayan ng gawain ng Diyos, at isang testamento sa sinundang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, at hindi nagbibigay sa iyo ng pagkaunawa sa mga minimithi ng gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)”

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)

Pag-unawa-sa-Katotohanan-sa-Pamamagitan-ng-Panonood-ng-Mga-Pelikula

Ni Kemu, Taiwan

Kapanglawan ng Iglesia, Paghahanap ng Daan Upang Makalabas
Noong 1999, ako ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus, at ako ay buong sigasig na lumalahok sa lahat ng mga aspeto ng gawain sa simbahan. Ngunit unti-unti, natuklasan ko na mayroong maraming mga pagsasagawa sa simbahan na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Halimbawa: Ang pamangkin ng pastor ay gustong maging teologo, kaya ang pastor, ay walang pakialam sa mga regulasyon ng simbahan sa mga subsidyo ng handog at ang mga pagtutol ng maramihang mga manggagawa, binabaliktad ang mga nakaraang regulasyon, at sarilinang gumawa ng desisyon na lahat ng pang-matrikula ng kanyang mga pamangkin ay isusubsidyo ng simbahan. Magpatuloy magbasa “Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Panginoon, Biyaya, Ebanghelyo, katotohanan, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Amy, USA

Mga Nilalaman

Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan

Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa

Nakikita ang Panlilinlang at Pinag-iibayo ang Kanyang Paninindigan

Pagpapatunay sa Totoong Diyos at Maramdaman ang Biyaya ng Diyos Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Panginoong Jesus, Iglesia, Biyaya, buhay, pag-ibig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos

Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at napakahusay niya. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon”