Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Kapag hindi nagtagumpay ang CCP sa tangka nitong pilitin ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos sa pamamagitan ng malupit nilang pagpapahirap at pag-brainwash at pangungumbinsi, ginagamit nila ang mga miyembro ng pamilya bilang pain para subukan sila. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (5) “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor”

Inanyayahan ng CCP ang isang pastor ng Three-Self Church para subukang i-brainwash at kumbinsihin ang isang Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap “Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (4) “Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (4) “Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos”

Para malinlang at matukso ang isang Kristiyano na talikuran ang Diyos, tinawag ng CCP ang isang pastor ng Three-Self church para i-brainwash siya, at nagpasimula ang Kristiyanong ito at ang pastor ng isang magandang debate tungkol sa mga salita ni Pablo: “Ang bawa’t kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka’t walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao’y hinirang ng Dios” (Rom 13:1). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (4) “Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (3) “Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”

Para malinlang ang mga Kristiyano na magtaksil sa Diyos at talikuran ang kanilang pananampalataya, hayagang nilapastangan ng CCP kapwa si Cristo ng mga huling araw at ang Panginoong Jesus, na sinasabing kapwa Sila karaniwang tao at hindi Diyos na nagkatawang-tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP”

Para mapilit ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos at isuko ang kanilang pananampalataya, hindi lang sila inakit ng CCP ng kabantugan at katungkulan, kundi tinuruan pa sila ng ateismo, materyalismo, ebolusyonismo, at kaalaman sa siyensya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pag-Uusap (2) “Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (1) “Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (1) “Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano?”

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (1) “Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano?”

Malinaw na nakasaad sa Chinese Constitution ang kalayaang pangrelihiyon, pero sa likod ng lahat ng ito, gumagamit ang gobyerno ng maraming tao at pera sa hibang na pagsugpo sa mga paniniwala sa relihiyon at malupit na pagpapahirap sa mga Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (1) “Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 6 – Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito

   Malinaw na sinusuportahan ng Konstitusyon ng Komunistang pamahalaan ng Tsina ang kalayaan ng relihiyon at pagsamba, ngunit tahasan naman nitong ipinatutupad ang pagkalaban at pag-atake sa relihiyon at pagsamba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?

  Pagkatapos ng pampublikong paglilitis sa Insidente ng Zhaoyuan sa Shandong, naintindihan na ng lahat ng mga naguguluhang tao na inimbento lang ang kasong ito ng Partido Komunista ng Tsina para ibunton ang sisi at masira ang reputasyon ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip 5 – Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia?

“Tamis sa Kahirapan” Clip 4 – Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia?

   Sa Tsina, direktang naranasan ng mga bahay-iglesia ang mga kinahantungan ng walang-awang pag-usig at pagpapahirap ng ateistang pamahalaan ng Komunistang Tsina. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   “Tamis sa Kahirapan” Clip 3 – Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?

   Walang-awang inuusig at inaatake ng Partido Komunista ng Tsina ang pananampalataya ng relihiyon. Walang pakundangan nilang ikinukulong at pinahihirapan ang mga Krsitiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay?”