Ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon ay Natutupad Na; Paano Natin Siya Dapat Salubungin?

Ang mga sakunang nagaganap sa buong mundo sa mga nakalipas na taon ay lalong lumalaki at lumalala at, sa pagkagimbal ng tao, mga lindol, baha, tag-tuyot, wildfire, taggutom at pagkalat ng mga sakit ay madalas na nangyayari at nagkalat. Nasa pabago-bago at magulong estado ang mundo, at ang giyera, mga marahas na pagkilos, kaguluhan sa rehiyon at mga pag-atake ng mga terorista ay madalas mangyari at patuloy na tumataas. Magpatuloy magbasa “Ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon ay Natutupad Na; Paano Natin Siya Dapat Salubungin?”

Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Salita ng Panginoon na “Nguni’t tungkol sa Araw at Oras na yaon Walang Makakaalam na Tao” Ibig Sabihin?

BibliaNgayon ay parami nang parami ang mga tao na nagpapatotoo sa online na ang Panginoong Jesus ay bumalik. Kapag naririnig ang mga balitang ito, ang ilang mga kapatid ay naniniwala, batay sa talatang ito sa Biblia, “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam na tao” na kapag ang Panginoon ay bumalik, walang makakakaalam. Ito ang dahilan kung bakit wala sa kanila ang naghahanap at nag-iimbestiga sa mga paghahabol mula sa mga taong nagpapalaganap ng balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagkakaunawa ba na ito ay umaayon sa kalooban ng Panginoon? Minsan nang nagpropesiya ang Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25: 6). Magpatuloy magbasa “Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Salita ng Panginoon na “Nguni’t tungkol sa Araw at Oras na yaon Walang Makakaalam na Tao” Ibig Sabihin?”

Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, taggutom, bagyo, at iba pang mga sakuna ay sunod-sunod na umusbong. Ang iyong pag-asa ba sa pagdating ng Panginoon ay kagyat na lumaki? Gayunpaman, hangga’t hindi nakikita ang Panginoon na dumarating kasama ng mga ulap, ay maaaring iniisip mo na hindi pa Siya bumalik. Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang PanginoonSa totoo lang, ang Panginoon ay bumalik na, at Siya ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng katotohanan at gumawa ng bagong gawain. Marahil, sasabihin mo: “Ang Panginoon ay hindi nakita na dumarating kasama ng mga ulap, kaya paano mo nasasabi na Siya ay bumalik na?” Balikan natin saglit-naniniwala ba tayo sa Panginoong Jesus dahil nakita natin ang imahe ng Kanyang katawang-tao? Tiyak na hindi. Naniniwala tayo dahil nabasa natin ang mga salita ng Panginoong Jesus sa Biblia at naobserbahan na ang mga ito ang katotohanan. Ngayon, ang Panginoon ay bumalik upang bigkasin ang Kanyang mga salita, at sa pamamagitan lamang ng paghahanap at pagsisiyasat ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay maaari nating masalubong ang pagbabalik ng Tagapagligtas. Magpatuloy magbasa “Sa Pamamagitan Lamang ng Pagsisiyasat sa mga Salita ng Makapangyarihang Diyos Maaari Mong Masalubong ang Panginoon”

Ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon: Pakikinig sa mga Pagbigkas ng Nagbalik na Panginoon

Nakikita ang mga sakuna na nagiging palaki ng palaki, maraming mga tao ang napapagtanto na ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay tunay nang natutupad at pakiramdam na dapat bumalik na ang Panginoon, at sila ay mas nananabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa mga huling araw, paano natin masasalubong ang Panginoon? Ang Panginoong Jesus ay minsan nang sinabi, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Magpatuloy magbasa “Ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon: Pakikinig sa mga Pagbigkas ng Nagbalik na Panginoon”

Nagbalik na ang Diyos, Nagpapahayag ng mga Salita at Isinasagawa ang Gawain ng Paghatol

Sinabi ng Panginoong Jesus: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12-13). Magpatuloy magbasa “Nagbalik na ang Diyos, Nagpapahayag ng mga Salita at Isinasagawa ang Gawain ng Paghatol”

Ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao ay Naibunyag

Salamat sa Makapangyarihang Diyos po! Ngayon, sa pagsisiyasat natin ang pagkakatawang-tao at ang sangkap ng pagkakatawang-tao ay magkasama. Kahit na alam nating lahat na ang Panginoong Jesus ay ang nagkatawang-taong Diyos, walang sinuman ang naunawaan ang misteryo ng pagkakatawang-tao sa loob ng libu-libong taon. Ngayon lamang na ang Makapangyarihang Diyos ay dumating sa mga huling araw at ipinahayag ang misteryo ng pagkakatawang-tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa wakas naunawaan natin ang katotohanan nito. Magpatuloy magbasa “Ang Misteryo ng Pagkakatawang-tao ay Naibunyag”

Alam Mo Ba Kung Gaano Kahalaga Sa Atin ang Katotohanan?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6).

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos.”
Ipinapakita ng mga salita ng Diyos na tanging kapag nakakamit tayo ng katotohanan ay maaari tayong makapasok sa kaharian ng langit at magkakaroon ng buhay na walang-hanggan. Kaya, ano ang katotohanan? Halina’t ating tingnan ang maraming sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos: “Ang katotohanan ay nagmumula sa mundo ng tao, ngunit ang katotohanang nasa tao ay ipinamamana ni Cristo. Ito ay nagmumula kay Cristo, ibig sabihin, mula sa Diyos Mismo, at hindi kayang tamuhin ng tao.” Magpatuloy magbasa “Alam Mo Ba Kung Gaano Kahalaga Sa Atin ang Katotohanan?”

Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao

“Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

KOA074V-如何分辨神的聲音-二-神的話語能賜給人生命-ZB20200602-TL-無聯係方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling makamtan ng sinuman. Ito ay dahil maaari lang magmula sa Diyos ang buhay, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng tubig na nagbibigay-buhay. Magpatuloy magbasa “Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao”

Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?

IT0K0T2E-20200129-A-62-ZB

Maaaring may ilang mga kapatid na, kapag naririnig ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ay tiwalang ipapahayag na may pananampalataya nga sila. “Mayroon akong 100% na pananampalataya sa Diyos. Kinikilala ko ang Diyos sa lahat ng sandali, at pinatutunayan nito na isa akong tao na may pananampalataya.” “Naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ang ating Tagapag-ligtas, at ipinako Siya sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Hangga’t nagdarasal at nangungumpisal tayo sa Panginoon, patatawarin Niya ang ating mga kasalanan. Hindi ba’t iyon ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon?” “Isa akong mananampalataya sa mga nakalipas na taon; isinuko ko ang aking karera, ang aking pamilya, at ang trabaho ko upang gugulin ang sarili ko at gumawa para sa Panginoon. Magpatuloy magbasa “Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?”

Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

BDP237S-主耶穌復活後向人顯現的意義-ZB20200523-TL

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Bagamat ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, ang Kanyang puso at ang Kanyang gawain ay hindi iniwanan ang sangkatauhan. Sinabi Niya sa mga tao sa Kanyang pagpapakita na sa anumang anyo Siya umiiral, sasamahan Niya ang mga tao, lalakad kasama nila, at sasakanila sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Magpatuloy magbasa “Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay”