Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao

“Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

KOA074V-如何分辨神的聲音-二-神的話語能賜給人生命-ZB20200602-TL-無聯係方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling makamtan ng sinuman. Ito ay dahil maaari lang magmula sa Diyos ang buhay, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng tubig na nagbibigay-buhay. Magpatuloy magbasa “Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao”

Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?

IT0K0T2E-20200129-A-62-ZB

Maaaring may ilang mga kapatid na, kapag naririnig ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ay tiwalang ipapahayag na may pananampalataya nga sila. “Mayroon akong 100% na pananampalataya sa Diyos. Kinikilala ko ang Diyos sa lahat ng sandali, at pinatutunayan nito na isa akong tao na may pananampalataya.” “Naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ang ating Tagapag-ligtas, at ipinako Siya sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Hangga’t nagdarasal at nangungumpisal tayo sa Panginoon, patatawarin Niya ang ating mga kasalanan. Hindi ba’t iyon ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon?” “Isa akong mananampalataya sa mga nakalipas na taon; isinuko ko ang aking karera, ang aking pamilya, at ang trabaho ko upang gugulin ang sarili ko at gumawa para sa Panginoon. Magpatuloy magbasa “Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?”

Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

BDP237S-主耶穌復活後向人顯現的意義-ZB20200523-TL

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Bagamat ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, ang Kanyang puso at ang Kanyang gawain ay hindi iniwanan ang sangkatauhan. Sinabi Niya sa mga tao sa Kanyang pagpapakita na sa anumang anyo Siya umiiral, sasamahan Niya ang mga tao, lalakad kasama nila, at sasakanila sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Magpatuloy magbasa “Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay”

Tanging ang Tunay na Pagsisisi ang Makapagpapahintulot sa Atin na Makamit ang Kaligtasan ng Diyos

Sa harap ng madalas na mga sakuna, maraming tao ang nakakaramdam ng takot at walang magawa, at ipinagdarasal nila ang awa ng Diyos. Kung gayon, ano ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga madalas na sakuna? Paano natin makakamit ang awa at proteksyon ng Diyos? Magpatuloy magbasa “Tanging ang Tunay na Pagsisisi ang Makapagpapahintulot sa Atin na Makamit ang Kaligtasan ng Diyos”

Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?

MP0K19CY-20200303-D-21-ZB

Ni Xiaowei

Pagkatapos kumain ng almusal, binuksan ni Yeqi ang computer niya at nag-log on sa Facebook. Hinanap niya ang account ni Lina na kanyang kaibigan, at habang lumigid ang mga daliri niya sa buong keyboard, nagtanong siya, “Online ka ba? May tanong sana akong gusto kong pag-usapan natin. Ngayong umaga, sa pagbasa ko ng pangdebosyon ko, nakita ko ang bersikulong ito, ‘Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan’ (Mateo 7:22-23). Magpatuloy magbasa “Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?”

Sinabi ng Panginoong Jesus na Babalik Siya Tulad ng Pag-alis Niya— Ano ang Ibig Sabihin Nito?

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Si Jesus ay umalis sa isang puting ulap, ito ay katotohanan, nguni’t paano Siya makababalik sa isang puting ulap sa gitna ng tao at tatawagin pa ring Jesus? Kung Siya ay talagang dumating sa isang ulap, hindi ba Siya makikilala ng tao? Hindi ba Siya makikilala ng mga tao sa buong mundo? Kung magkagayon, hindi ba magiging Diyos si Jesus nang mag-isa? Kung magkagayon, ang larawan ng Diyos ay magiging ang kaanyuan ng isang Judio, at mananatiling gayon magpakailanman. Magpatuloy magbasa “Sinabi ng Panginoong Jesus na Babalik Siya Tulad ng Pag-alis Niya— Ano ang Ibig Sabihin Nito?”

Isang Pangunahing Pagtuklas: Mayroong Dalawang Mga Paraan ang Pagbabalik ng Panginoon

010-主耶稣叩门2-ZB-20191127

Ngayon, tayo ay nasa panghuling yugto na ng huling mga araw. Lahat ng uri ng mga kalamidad ay nagaganap ng mas madalas at nagiging mas malala ng malala, at ang mga propesiya sa Pagbabalik ng Panginoon ay mga nangatupad na. Hindi ba tayong lahat ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon upang maiangat sa kaharian ng langit? Kung kaya, tayo ay dapat munang maging malinaw tungkol sa kung paano babalik ang Panginoon. Magpatuloy magbasa “Isang Pangunahing Pagtuklas: Mayroong Dalawang Mga Paraan ang Pagbabalik ng Panginoon”

Paano pumapasok ang isang tao sa tunay na panalangin?

70581987_121504032554701_5910754866296258560_o

Paano pumapasok ang isang tao sa tunay na panalangin?

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Habang nananalangin, ang iyong puso ay dapat payapa sa harap ng Diyos, at ito ay dapat maging tapat. Ikaw ay tunay na nakikipagniig at nananalangin sa Diyos; hindi mo dapat linlangin ang Diyos gamit ang mga salita na magandang pakinggan. Ang panalangin ay nakasentro doon sa gustong maging ganap ng Diyos sa kasalukuyan. Hilingin sa Diyos na dalhan ka ng mas dakilang pagliliwanag at pagpapalinaw, at dalhin ang iyong totoong katayuan at mga kaligaligan sa harap ng Diyos upang manalangin, at gumawa ng pagpapasya sa harap ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Paano pumapasok ang isang tao sa tunay na panalangin?”

Narito ang Paraan Para Makatakas sa Pagkakaalipin sa Kasalanan at Makapasok sa Kaharian ng Langit

Bilang mga Kristiyano, gusto nating lahat na masunod ang puso ng Diyos. Gayunpaman, sa tunay na buhay palagi tayong nakagapos sa mga kasalanan at lumalaban sa kalooban ng Diyos. Madalas tayong nakakagawa ng mga kasalanan at ikinukumpisal ‘yon, namumuhay sa mga kasalanan at hindi mapalaya ang ating mga sarili. Kahit palagi tayong nananalangin para magsisi sa harap ng Diyos, nagkakasala pa rin tayo kapag dumarating sa atin ang tukso. Sinasabi sa Biblia, “ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14); “Kayo’y mangagpakabanal; sapagka’t ako’y banal” (1 Pedro 1:16).

Magpatuloy magbasa “Narito ang Paraan Para Makatakas sa Pagkakaalipin sa Kasalanan at Makapasok sa Kaharian ng Langit”