Ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon ay Natutupad Na; Paano Natin Siya Dapat Salubungin?

Ang mga sakunang nagaganap sa buong mundo sa mga nakalipas na taon ay lalong lumalaki at lumalala at, sa pagkagimbal ng tao, mga lindol, baha, tag-tuyot, wildfire, taggutom at pagkalat ng mga sakit ay madalas na nangyayari at nagkalat. Nasa pabago-bago at magulong estado ang mundo, at ang giyera, mga marahas na pagkilos, kaguluhan sa rehiyon at mga pag-atake ng mga terorista ay madalas mangyari at patuloy na tumataas. Magpatuloy magbasa “Ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon ay Natutupad Na; Paano Natin Siya Dapat Salubungin?”

Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?

Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang ulap para maiakyat sila sa kaharian ng langit bago ang mga kalamidad. Ang punong karakter sa video na ito na si Jin Cheng, ay hindi naiiba. Siya’y hangal na nakatingin sa kalangitan, naghihintay sa Panginoon sa loob ng mahigit 20 taon, at nang narinig niya na may nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na ipinapahayag Niya ang maraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, pinanghawakan niya ang ideya na darating ang Panginoon sakay ng isang ulap. Magpatuloy magbasa “Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?”

Paano Magsagawa upang Masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa pagtatapos ng mga huling araw, ang masalubong ang Panginoon ay ang pag-asa ng maraming tunay na mananampalataya. Kaya paano tayo dapat magsagawa upang masalubong ang Panginoon? Ano ang pinakamahalagang bagay upang masalubong ang Panginoon?
Paano Magsagawa upang Masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon
Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig” (Juan 10:27). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Ito ay nai-propesiya ng pitong beses sa Pahayag, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2,3). Makikita na ang Panginoon ay magsasalita ng mga salita sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw. Kapag naririnig ng mga matalinong dalaga na mayroong nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon, maaari silang aktibong maghanap at magsiyasat, makilala ang tinig ng Diyos mula sa mga salita ng bumalik na Panginoon, at sa gayon ay masasalubong ang Panginoon. Samakatuwid, ang pinakamahalagang bagay upang masalubong natin ang Panginoon ay makinig sa tinig ng Diyos.
Magpatuloy magbasa “Paano Magsagawa upang Masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon”

Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?

BibliaKung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan? Nais mo bang batiin ang Panginoon?

Sa loob ng 2000 taon, lahat ng mga mananampalataya ay nananabik para sa araw na muling makakasama nila ang Panginoon. Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad. Maraming mga mananampalataya ay nakadama na ang Panginoon ay nagbalik, ngunit bakit hindi pa namin nakita ang Panginoon na dumarating sa isang ulap? Sa katunayan, pangunahin nito ay dahil napabayaan natin ang lihim na paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng Biblia, “Narito, Ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Yamang mayroong propesiya ng pagbaba ng Diyos sa mga ulap, pati na rin ang propesiya ng lihim na pagdating ng Diyos, kung gayon paano magkatotoo ang dalawang uri ng mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?”

Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Tagalog Christian Movie | “Pananabik” (Clip 3/5) Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?

Marami sa mga nananalig sa Panginoon ang naniniwala na basta’t sila ay nagsasakripisyo, nagpapakahirap, at nagsusumikap, siguradong mauuna silang madala. Pero may batayan ba ito sa mga salita ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t maraming mga una na mangahuhuli; at mga huli na mangauuna” (Mateo 19:30). “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Malinaw na ang nagpapasiya kung mara-rapture ang isang tao o hindi ay kung naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Yaong mga nakarinig muna sa Kanyang tinig at tumanggap sa Kanyang pagpapakita at gawain ay matatalinong dalaga, at sila ang unang mara-rapture.

Magpatuloy magbasa “Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon?”

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

BDP003H-聖經中主耶穌再來的5條預言應驗了-ZB20191002-TL

Ni Zheng Xun

Nalalapit na tayo sa katapusan ng mga huling araw, at marami sa ating mga kapatid na matiyagang naniniwala sa Diyos at naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik ay malamang na iniisip ang tanong na ito: Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Kabanta 22 bersikulo 12 ng Apocalipsis, “Narito, ako’y madaling pumaparito.” Ipinangako sa atin ng Panginoon na darating Siyang muli sa mga huling araw, Magpatuloy magbasa “Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na”

Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

ebanghelyo, Biblia, katotohanan,

Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Ni: Xiao Xiao, Pransya

Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago sa ating mga espiritwal na buhay. Sinabi ng Panginoong Jesus“Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu”