Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?

BibliaKung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan? Nais mo bang batiin ang Panginoon?

Sa loob ng 2000 taon, lahat ng mga mananampalataya ay nananabik para sa araw na muling makakasama nila ang Panginoon. Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay higit na natupad. Maraming mga mananampalataya ay nakadama na ang Panginoon ay nagbalik, ngunit bakit hindi pa namin nakita ang Panginoon na dumarating sa isang ulap? Sa katunayan, pangunahin nito ay dahil napabayaan natin ang lihim na paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng Biblia, “Narito, Ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw” (Pahayag 16:15). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Yamang mayroong propesiya ng pagbaba ng Diyos sa mga ulap, pati na rin ang propesiya ng lihim na pagdating ng Diyos, kung gayon paano magkatotoo ang dalawang uri ng mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Kung Nananabik Ka sa Pagbabalik ng Panginoon, Alam Mo Ba na Hinulaan ng Biblia na Babalik ang Panginoon sa Dalawang Paraan?”

Ang Kidlat Ay Kumidlat Mula Sa Silangan: Ang Anak ng Tao Ay Bumaba Na

Salita ng Diyos

Ang Panginoong Jesus ay iprinopesiya, “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 25:27). Alam mo ba ang mga kahulugan ng “kidlat,” “kumikidlat sa silanganan,” “nakikita hanggang sa kanluran,” at “ang pagparito ng Anak ng tao”? Ngayon, ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw, ay dumating at isiniwalat ang mga hiwaga sa propesiya.

Magpatuloy magbasa “Ang Kidlat Ay Kumidlat Mula Sa Silangan: Ang Anak ng Tao Ay Bumaba Na”

Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?

Ang mga sakuna ay nagiging mas higit pang malubha sa buong panig ng mundo at ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay nagsilitawan. Bilang Kristiyano, ano ang pinaka-dapat nating bigyang pansin sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon?

Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). Mula sa mga salitang ito, makikita natin na patungkol sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo maaaring basta na lamang maghintay o umaasa lamang sa ating mga mata, kundi dapat maging mga matalinong dalaga at makinig sa tinig ng Diyos. Ngayon, tayo ay nasa mga huling araw na, at ang Panginoon ay nagbalik bilang ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagsasalita ng mga salita upang hanapin ang Kanyang mga tupa, at kinikilala ng mga tupa ng Diyos ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang tinig at pagkatapos ay bumalik sa harap ng Diyos.

Magpatuloy magbasa “Ano ang Pinaka-dapat Nating Bigyang Pansin sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon?”

Dumating Na ang Mga Araw ni Noe: Ang Paghahanap ng Pagpapakita ng Diyos ay Hindi Dapat Maantala

Dumating Na ang Mga Araw ni NoeNgayon, ang mundo ay madilim at masama, at ang mga tao ay nagiging mas masama at tiwali. Kinamumuhian nila ang katotohanan at ginugugol ang kanilang buhay na nagpapakasawa sa layaw at paghahangad ng kasiyahan. Walang nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Kahit na ang mga mananampalataya sa Panginoon ay sumusunod din sa mga makamundong kalakaran at nabubuhay sa kasalanan, hindi mapigilan ang sarili. Magpatuloy magbasa “Dumating Na ang Mga Araw ni Noe: Ang Paghahanap ng Pagpapakita ng Diyos ay Hindi Dapat Maantala”

Repleksyon sa Ebanghelyo|Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Silang nabibilang kay Satanas ay hindi nakakaintindi ng mga salita ng Diyos, at silang nabibilang sa Diyos ay maririnig ang tinig ng Diyos. Lahat silang nakakatanto at nakakaunawa ng mga salita na Aking binibigkas ay silang mga maliligtas, at magpapatotoo sa Diyos; lahat silang hindi nakakaunawa ng mga salitang Aking binibigkas ay hindi makakapagpatotoo sa Diyos, at sila ang siyang mga aalisin. Magpatuloy magbasa “Repleksyon sa Ebanghelyo|Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?”

Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao

“Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko” (Juan 14:6).

KOA074V-如何分辨神的聲音-二-神的話語能賜給人生命-ZB20200602-TL-無聯係方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling makamtan ng sinuman. Ito ay dahil maaari lang magmula sa Diyos ang buhay, na ibig sabihin, ang Diyos Mismo lang ang may taglay ng sangkap ng buhay, walang ibang daan ng buhay kung wala ang Diyos Mismo, sa gayon ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng buhay, at ang walang hanggang umaagos na bukal ng tubig na nagbibigay-buhay. Magpatuloy magbasa “Paano Mahiwatigan ang Tinig ng Diyos (II): Ipinagkakaloob ng mga Salita ng Diyos ang Buhay sa Tao”

Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?

105387373_2956620544391796_210286602196937468_o

Maaaring may ilang mga kapatid na, kapag naririnig ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ay tiwalang ipapahayag na may pananampalataya nga sila. “Mayroon akong 100% na pananampalataya sa Diyos. Kinikilala ko ang Diyos sa lahat ng sandali, at pinatutunayan nito na isa akong tao na may pananampalataya.” “Naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ang ating Tagapag-ligtas, at ipinako Siya sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Hangga’t nagdarasal at nangungumpisal tayo sa Panginoon, patatawarin Niya ang ating mga kasalanan. Magpatuloy magbasa “Mayroon ba Tayong Tunay na Pananampalataya sa Panginoon?”

Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?

MP0K19CY-20200303-D-21-ZB

Ni Xiaowei

Pagkatapos kumain ng almusal, binuksan ni Yeqi ang computer niya at nag-log on sa Facebook. Hinanap niya ang account ni Lina na kanyang kaibigan, at habang lumigid ang mga daliri niya sa buong keyboard, nagtanong siya, “Online ka ba? May tanong sana akong gusto kong pag-usapan natin. Ngayong umaga, sa pagbasa ko ng pangdebosyon ko, nakita ko ang bersikulong ito, ‘Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo’y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo’y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo’y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan’ (Mateo 7:22-23). Magpatuloy magbasa “Ano ang Tunay na Pagsunod sa kalooban ng Diyos?”

Ang mga Salita ng Diyos, na Puspos ng Kapangyarihan at Awtoridad, ay Niyayanig ang Puso ng mga Tao

KOA073S-威力-震撼人心-ZB20200530-TL-無聯繫方式Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Kapag humaharap Ako sa sansinukob upang magsalita, naririnig ng buong sangkatauhan ang Aking tinig, at sa gayon ay nakikita nila ang lahat ng Aking ginawa sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa Aking kalooban, ibig sabihin, yaong mga tumututol sa Akin taglay sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa ilalim ng Aking pagkastigo. Kukunin Ko ang napakaraming bituin sa kalangitan at paninibaguhin ang mga ito, at dahil sa Akin ang araw at ang buwan ay mapapanibago—ang kalangitan ay hindi na magiging gaya ng dati; ang di-mabilang na mga bagay sa lupa ay mapapanibago. Magpatuloy magbasa “Ang mga Salita ng Diyos, na Puspos ng Kapangyarihan at Awtoridad, ay Niyayanig ang Puso ng mga Tao”

Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon, na nagawang tiwali ni Satanas. Magpatuloy magbasa “Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?”