Dumating Na ang Mga Araw ni Noe: Ang Paghahanap ng Pagpapakita ng Diyos ay Hindi Dapat Maantala

Dumating Na ang Mga Araw ni NoeNgayon, ang mundo ay madilim at masama, at ang mga tao ay nagiging mas masama at tiwali. Kinamumuhian nila ang katotohanan at ginugugol ang kanilang buhay na nagpapakasawa sa layaw at paghahangad ng kasiyahan. Walang nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Kahit na ang mga mananampalataya sa Panginoon ay sumusunod din sa mga makamundong kalakaran at nabubuhay sa kasalanan, hindi mapigilan ang sarili. Higit pa, ang mga kalamidad ay nangyayari sa atin—mga bagyo, lindol, at pandemya na sumalanta sa ating paligid, na tumutupad sa propesiya ng pagbabalik ng Panginoon, “At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nangagaasawa, at sila’y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat:Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag” (Lucas 17:26-30).

Nakikita mula sa itaas, ang mga araw ni Noe ay dumating na. Kaya, ang paghahanap ng pagpapakita ng Diyos at pagkakamit ng kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw ay hindi dapat maantala, sapagkat ito ay isang mahalagang bagay na nauugnay sa ating mga kahihinatnan at patutunguhan.

Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Walang nakinig sa salita ng Diyos. Ang kanilang katigasan ng ulo at kasamaan ay pumukaw sa galit ng Diyos at sa huli, nilamon sila ng sakunang dulot ng malaking baha. Tanging si Noe at ang kanyang pamilyang may walong miyembro ang nakinig sa salita ng Diyos at nakaligtas. Ngayon, sumapit na ang mga huling araw. Palala nang palala ang katiwalian ng sangkatauhan. Lahat ay sumasamba sa kasamaan. Ang buong mundo ng mga relihiyoso ay nagpapatangay sa agos ng mundo. Ni katiting ay hindi nila gusto ang katotohanan. Dumating na ang mga araw ni Noe! Para mailigtas ang sangkatauhan, nagbalik na muli ang Diyos upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa sangkatauhan. Ito ang huling beses na inililigtas ng Diyos ang tao! Ano ang dapat piliin ng sangkatauhan?

Ito ay isang kuwento na batay sa tunay na buhay. Dahil paulit-ulit na tumanggi ang mga mamamayan ng Qingping County sa lalawigan ng Sichuan na tanggapin ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos, dalawang beses silang nagdanas ng sakuna. Sa Malaking Lindol sa Sichuan, maraming kapatid sa pananampalataya na naniwala sa Makapangyarihang Diyos ang mahimalang pinrotektahan ng Diyos at nakaligtas. May nakasaksi sa mga totoong pangyayaring ito: yaong mga tumatanggap at sumusunod sa Diyos at yaong mga tumatanggi at kumakalaban sa Diyos. Ang dalawang klaseng ito ng mga tao ay may dalawang magkaibang-magkaibang kinahinatnan!

I-click upang mabasa anumang oras. Kung may pag-aalala ka sa paksang ito o mayroong anumang pagkalito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger. Nandito kami 24 oras upang makipag-usap sa iyo.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.