Tagalog Testimony Video | “Ang Isang Pasanin ay Pagpapala ng Diyos”

Nahalal bilang isang pinuno ng simbahan ang bida, at dahil bata pa siya na may limitadong karanasan sa buhay, nag-alala siya na hindi niya kayang gawin ang papel na ito at sa gayon ay mamaliitin siya ng iba. Sa isang pagtitipon, ang kanyang pananaw tungkol sa isang isyu ay lumabas na mali pala, at ikinainis niya ito at pakiramdam niya na talagang may kakulangan siya kumpara sa ibang mga pinuno ng simbahan. Sa kanyang pagmumuni-muni sa sarili sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya na ang dahilan kaya gusto niyang iwasan ang kanyang tungkulin ay natatakot siya na makikita ng iba ang kanyang kahinaan at mapapahiya siya. Nakita rin niya na labis niyang pinahahalagahan ang reputasyon at katayuan, na itinuturing niya ang mga ito na pinakaimportante sa lahat, na isang anticristong disposisyon. Samantala, naunawaan niya na ang tungkulin ng tao ay isang atas mula sa Diyos at isang nakataling obligasyon at dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tuparin ito. Nang itama niya ang kanyang pananaw at ginawa ang kanyang tungkulin nang may pasanin, natanggap niya ang kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Tunay na naranasan niya na ang isang pasanin ay pagpapala ng Diyos.

Magrekomenda nang higit pa:

Bukod sa Biblia Nakagawa na ba ang Diyos ng mga Pagbigkas?

Tagalog Christian Testimony Video | “Ang Hiwaga ng Pagbabalik ng Panginoon”

“Nakikita Ko Na sa Wakas ang Katotohanan Tungkol sa Sarili Ko” Tagalog Testimony Video

Siya ay isang Kristiyano at isang matuwid na tao. Masayang tumutulong sa sinumang nabibigatan, iniisip niya na siya ay isang mabuting tao. Gayunpaman, nasaktan ang kanyang damdamin ng mga salita at mga ginagawa ng isa pang kapatid na babae, nagkimkim siya ng sama ng loob. Magpatuloy magbasa ““Nakikita Ko Na sa Wakas ang Katotohanan Tungkol sa Sarili Ko” Tagalog Testimony Video”

Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?

Christian Testimony Video | “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?” (Tagalog Subtitles)

Ang pangunahing tauhan ay debotong Kristiyano na naniniwala na ang lahat ng nasa Biblia ay kinasihan ng Diyos, na kinakatawan ng Biblia ang Diyos, at ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng paniniwala sa Biblia. Nang marinig niyang pinapatotohanan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ang Diyos ng mga bagong salita at nagsasagawa ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, hindi niya ito kaagad mapaniwalaan. Magpatuloy magbasa “Maaari bang Katawanin ng Biblia ang Panginoon?”

Pagdating ng Panginoon|Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Tagalog Christian Testimony Video | “Magkasama Kaming Muli ng Panginoon”

The main character in this video has believed in the Lord for over two decades, and she’s been longing for the Lord Jesus to return. She’s always believed that the Bible represents God, that having faith in God means having faith in the Bible, and that there could be no more work or words of God outside the Bible. Because of her blind faith in and worship of the Bible, she allows God’s work of the last days to pass her by. That is, until one day when she mysteriously starts receiving YouTube recommendations for The Church of Almighty God’s channel. She realizes that this could possibly be God guiding her, so she starts watching The Church of Almighty God’s online movies and videos, and reading Almighty God’s words…. In the end, how is she able to leave behind her mistaken blind faith in the Bible and worship for the Bible and be raised up before the Lord to be reunited with Him? Watch I Am Reunited With the Lord to find out.


Ang mga kalamidad sa buong mundo ay madalas na nangyayari at ang mga propesiya ng Panginoon ay karaniwang natutupad. Maraming tao ang natanto na ang Panginoon ay dumating na, kaya paano natin sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?

Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang

Ang Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang ay ang pagpapatotoo ng isang Kristiyanong dumaranas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Dahil sa pagnanais ng bida na maghangad ng katanyagan at katayuan habang tumutupad ng kanyang tungkulin, nang makita niyang si Brother Li ang napiling maging team leader sa halip na siya, nakaramdam siya ng sama ng loob, at nagsimulang palihim na makipagpaligsahan sa kanya. Plinano pa nga niya iyong hindi isali para makakuha siya ng sarili niyang pagkakataon para makapagpasikat, at mapagmataas niyang pinagalitan ang iba niyang mga kapatid. Magpatuloy magbasa “Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang”

Pagkalag sa mga Taling Gumagapos

Natuklasan ng pangunahing tauhan, isang lider ng simbahan, mula sa isang survey ng simbahan na isinumbong ng ibang mga kapatid na si Sister Li raw ay laging nagpapabaya sa kanyang tungkulin; sinasabi nila na siya raw ay hindi tumatanggap ng katotohanan, mapagmataas na nagsesermon sa mga tao, at pinaghihigpitan sila. Alam na alam ng lider ng simbahan na, ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan, si Sister Li ay dapat nang tanggalin, pero siya’y ginawang tiwali at naimpluwensyahan ng mga makademonyong pilosopiya na tulad ng “Mas matimbang ang dugo kaysa tubig” at “Ang tao ay hindi patay; paano siya magiging malaya mula sa emosyon?” Isinasaalang-alang na sila’y magkababayan at dati nang malapit sa isa’t isa, siya’y kumikilos ayon sa kanyang emosyon, at paulit-ulit na pinagtatakpan at dinedepensahan si Sister Li. Magpatuloy magbasa “Pagkalag sa mga Taling Gumagapos”

Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Paano ba talaga natin dapat pagsikapang maging mga tao na gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit at masunurin sa Diyos, para dalhin tayo ng Diyos sa kaharian ng langit? Magpatuloy magbasa “Mga Pelikula ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy”