Tagalog Testimony Video “Bukod sa Biblia Nakagawa na ba ang Diyos ng mga Pagbigkas?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako’y madaling pumaparito.” Ngayon ang Diyos ay matagal nang nakababa, nagpahayag ng mga salita, at nagpakita sa atin ng paraan para makapasok sa kaharian ng langit at magtamo ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang malaman kung paano salubungin ang Panginoon at madala sa kaharian ng langit? Gusto naming makarinig mula sa iyo para masiyasat natin ito online.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ Sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang salita’y higit sa tanda’t kababalaghan, awtoridad nito’y nakahihigit, nilalantad tiwaling disposisyon ng tao. Sa’yong sarili ‘di mo makikilala, ngunit ‘pag pinakita ng salita sa’yo, madidiskubre mo, ‘di ipagkakaila, at ganap kang makukumbinsi nito. Magpatuloy magbasa “Ang Paghatol sa Pamamagitan ng Salita ay Mas Mahusay na Kumakatawan sa Awtoridad ng Diyos”

Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin”

Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin”

I

Ngayon, ang kinakailangan n’yong kamtin

‘di karagdagang hinihingi, kundi ang tungkulin ng tao,

ang s’yang dapat gawin ng lahat.

Kung tungkulin ninyo’y ‘di kayang gawin Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Song “Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin””

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Lalo na nang maging Pangulo si Xi Jinping umabot na sa sukdulan ang mga pag-atake ng CCP sa pananampalataya, at pati na ang Three-Self Church na opisyal na pinahintulutan ay winawasak at binabaklas ang mga krus.

Nagdusa rin ang Three-Self Church na dinaluhan ni Chen Song’en sa pag-uusig ng CCP, at nang wasakin ito muntik nang malibing doon nang buhay ang isang Kristiyano. Gayunman, ipagdarasal ng ilan sa simbahan, matapos makinig sa mga turo ng kanilang mga pastor at elder, ang rehimeng CCP, sa paniwalang sa paggawa nito, sinusunod nila ang mga salita ng Panginoong Jesus na, “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig” (Mateo 5:44). Gayunman, maraming nananalig ang nalilito, dahil sa kabila ng katotohanan na matagal na nilang ipinagdarasal na mapagpala ang CCP, hindi lamang hindi nagsisi ang CCP, kundi giniba pa ang kanilang simbahan. Nagtaka sila: Talaga bang naaayon sa kalooban ng Diyos ang pagdarasal para sa CCP? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig”?

Recommended:

Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri.

Dumako sa Sion na may pagpupuri. Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.

Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito’y lumalaganap.

Makapangyarihang Diyos! Magpatuloy magbasa “Praise Song | Dumako sa Sion na may pagpupuri | A Cappella”

Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?

Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang ulap para maiakyat sila sa kaharian ng langit bago ang mga kalamidad. Ang punong karakter sa video na ito na si Jin Cheng, ay hindi naiiba. Siya’y hangal na nakatingin sa kalangitan, naghihintay sa Panginoon sa loob ng mahigit 20 taon, at nang narinig niya na may nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na ipinapahayag Niya ang maraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, pinanghawakan niya ang ideya na darating ang Panginoon sakay ng isang ulap. Magpatuloy magbasa “Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?”

Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos

Lahat ng dumarating sa mundong ito

ay kailangang magdaan sa buhay at kamatayan,

at karamihan sa kanila ay nagdaan na

sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang,

ay nagdaan na sa paulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang.

Yaong mga nabubuhay ay malapit nang mamatay,

at ang patay ay malapit nang magbalik. Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos”