Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Ano ang naiisip ninyo kapag iniisip ninyo ang Tagapagligtas? Napakaraming tao ang naghihintay na bumaba ang Tagapagligtas sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan, at napakaraming propeta ang nagsabi na ang Tagapagligtas ay paparito sa mga huling araw. Sino ba talaga ang Tagapagligtas? Bagama’t may iba’t ibang interpretasyon at paniniwala tungkol sa Tagapagligtas sa iba’t ibang relihiyon at denominasyon, walang duda na mayroon lang iisang Tagapagligtas. Kung gayon, sino ang tunay na Tagapagligtas? Pagparito ng Tagapagligtas, paano Niya ililigtas ang sangkatauhan? Ang episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya ay makakatulong sa inyo na tuklasin ang mga misteryong ito, at nagbibigay ng tunay na patotoo kung paano tayo maililigtas ng Tagapagligtas na ito.

Manood ng higit pa:

Tagalog Christian Testimony Video | “”Isang Napakasakit na Pagpili”

Tagalog Testimony Video “Bukod sa Biblia Nakagawa na ba ang Diyos ng mga Pagbigkas?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako’y madaling pumaparito.” Ngayon ang Diyos ay matagal nang nakababa, nagpahayag ng mga salita, at nagpakita sa atin ng paraan para makapasok sa kaharian ng langit at magtamo ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang malaman kung paano salubungin ang Panginoon at madala sa kaharian ng langit? Gusto naming makarinig mula sa iyo para masiyasat natin ito online.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?

Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang ulap para maiakyat sila sa kaharian ng langit bago ang mga kalamidad. Ang punong karakter sa video na ito na si Jin Cheng, ay hindi naiiba. Siya’y hangal na nakatingin sa kalangitan, naghihintay sa Panginoon sa loob ng mahigit 20 taon, at nang narinig niya na may nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na ipinapahayag Niya ang maraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, pinanghawakan niya ang ideya na darating ang Panginoon sakay ng isang ulap. Magpatuloy magbasa “Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?”

Ang Paglabas sa Biblia

 

Nagtatrabaho si Xiang Yang sa isang bahay-iglesia, at gaya ng maraming mga relihiyong mananampalataya, iniisip niyang ang mga salita at gawain ng Diyos ay nasa Biblia, na ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugang paniniwala sa Biblia, na ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon, at kapag sumusunod siya sa Biblia, makakapasok siya sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Si Brother Zhang Yi, na katatanggap pa lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ay may mga pag-aalinlangan tungkol sa pananaw na ito. Naglaban ang dalawa sa isang nakakatawang debate: Talaga bang nasa Biblia ang lahat ng mga salita at gawain ng Diyos? Talaga bang ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon?  Para malaman ang mga sagot, mangyaring panoorin ang Crosstalk na Ang Paglabas sa Biblia.


Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay nagbukas ng pitong mga selyo at binuksan ang scroll, na nagtatakda ng yugto para sa paghatol ng dakilang puting trono. Ang ebanghelyo ng kaharian ng langit ay nagpakita sa bawat tao na naghahanap ng tunay na daan. Kaya, ano pa ang hinihintay mo?

Paghatol ng mga Huling Araw

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13). At nasusulat sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.” Ipinopropesiya ng lahat ng banal na kasulatang ito na darating ang Panginoon sa mga huling araw upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol sa gitna ng mga naniniwala sa Kanya. Gayon pa man, marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang naniniwalang dahil sa sumasampalataya sila sa Panginoon, pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, na hindi na nila kailangang tanggapin ang paghatol ng Diyos, at pagdating ng Panginoon direkta silang dadalhin sa kaharian ng langit. Alinsunod ba sa mga salita ng Diyos ang ganitong pagkaunawa? Talaga bang ang paniniwala sa Panginoon at pagkakapatawad sa kasalanan ng tao ang magpapapasok sa kanya sa kaharian ng langit? Ano ba ang eksaktong nasasangkot sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang kinalaman noon sa pagdadala sa tao sa kaharian ng langit? Ang crosstalk na Paghatol ng mga Huling Araw ang magbubunyag sa iyo ng mga kasagutan.

Ang mga “Mabuting” Layunin ng Pastor

Tagalog Christian Variety Show | Ang mga “Mabuting” Layunin ng Pastor

Si Yang Xiangming ay isang manggagawa sa isang denominasyon, at nang matiyak niya na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus, ginagabayan na niya ang ilan niyang kapatid na bumaling sa Makapangyarihang Diyos. Dahil dito, naligalig ang kanyang pastor, kaya ginagamit ng pastor niya ang katayuan at pera upang tuksuhin siya, at ginagamit din ang kasal ng anak niya upang pagbantaan si Yang Xiangming na talikuran ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Ang mga “Mabuting” Layunin ng Pastor”

Tagalog Prayer Song | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Tagalog Prayer Song | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

I

Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw

upang iligtas ang tao dahil mahal Niya ang tao.

Hinimok ng Kanyang pag-ibig, ginagawa Niya ang gawain ngayon.

Ito’y nasa ilalim ng pundasyon ng pag-ibig.

Ang Diyos ay nagkatawang-tao at nagdurusa sa kahihiyan

upang iligtas ang mga nabahiran at durog.

Tinitiis Niya ang gayong sakit.

Sapagkat muli at muli, ipinakikita N’ya ang Kanyang ‘di masukat na pagmamahal.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

II

Ang mga salita ng Diyos ay nagpapaginhawa, nagpapasigla sa tao.

Ang mga ito’y humahatol, sumusumpa, nagsisiwalat at nangangako.

Anuman ang sinasabi ng Kanyang mga salita, ito’y nagmumula sa Kanyang pagmamahal.

Ito ang kakanyahan ng Kanyang gawain.

Bakit maraming malapit na sumusunod?

Bakit kaya sila puno ng enerhiya?

Ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos, lahat sila’y nakakita.

Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto. ‘Di Siya nagpapaliban.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

III

Iniisip ng tao na mahal niya ang kanyang sarili.

Pagmamahal ba ‘to?

Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakatotoo, mararamdaman mo.

Kung Siya’y ‘di naging tao,

laging namatnubay at namuhay kasama ng tao,

magiging mahirap para sa kanila na malaman ang pag-ibig ng Diyos.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

Oo, ang Diyos lamang ang nagmamahal sa tao.

Mahal Niya ang tao. Mahal Niya ang tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Crosstalk| “Mga Fariseo ng mga Huling Araw”

Tagalog Gospel Crosstalk | “Mga Fariseo ng mga Huling Araw”

Narinig ni Christian Zhang Yi ang patotoo na nagbalik na ang Panginoon, pero nang siyasatin niya ang tunay na daan, ilang beses sinubukan ng kanyang pastor at elder na pigilin at hadlangan siya, sinasabing, “Sinumang nagsasabi na dumating na ang Panginoon na nagkatawang-tao ay nagkakalat ng maling paniniwala at turo. Huwag silang pakinggan, huwag basahin ang kanilang mga salita, at huwag makipag-ugnayan sa kanila!” Magpatuloy magbasa “Crosstalk| “Mga Fariseo ng mga Huling Araw””

Maikling Dula | “Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad”

Maikling Dula | “Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad”

The Lord Jesus said, “I come quickly” (Revelation 22:12). The last days are the most crucial time for receiving the Lord’s coming, and when religious denomination believer Zheng Hao’en hears his wife testify that the Lord has returned, he wants to seek and investigate. Magpatuloy magbasa “Maikling Dula | “Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad””

Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”

Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”


Nagdarasal-basa’t nakikisalamuha
nagninilay-nilay’t Diyos ay ating hanap.
Buhay sa Kan’yang salita, kitang S’ya’y kaibig-ibig. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso””