Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Panalangin, kaligtasan, katotohanan, Ebanghelyo,

Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Gawa ni Guoshi

Mga kapatid:

Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon! Ngayong araw, ang ating paksa sa pagbabahagi ay ” ang tatlong problemang dapat nating lutasin sa panalangin.”Gabayan nawa ng Panginoon ang ating pagbabahagi. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Diyos, Panginoon, pananampalataya, katotohanan, kaligtasan,

Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan

Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay-pananampalataya sa Diyos para makita kung, sa paghahabol sa Diyos, ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos, kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba’t ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

pag-ibig sa Diyos, Ebanghelyo, Diyos, kaligtasan,

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

Meng Yong Lalawigan ng Shanxi

Ako’y likas na matapat na tao, na dahilan kung bakit lagi akong inaapi ng ibang tao. Bilang resulta, naranasan ko ang walang siglang mundo ng tao at nadama kong walang saysay ang aking buhay at walang kahulugan. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao (Sipi III)”

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi III)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

pag-ibig, Iglesia, kaligtasan, patotoo, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

Ang pagiging hindi-tiyak tungkol sa Aking mga salita ay kapareho ng pagkakaroon ng saloobing pagtanggi sa Aking mga pagkilos. Ibig sabihin niyan, nakaagos na ang Aking mga salita mula sa loob ng Aking Anak, datapuwa’t hindi ninyo pinahahalagahan ang mga iyon. Masyado kayong hindi-seryoso! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Kamera sa Buong Lungsod

Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)

Sa ngalan ng kaligtasan ng publiko, nagkakabit ng mga kamera ang Chinese Communist Party sa buong paligid, na ang tunay na layunin ay gamitin ang mga high-tech na pamamaraan para batikusin ang pagtutol at pahirapan ang mga nananalig sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Variety Show | “Mga Kamera sa Buong Lungsod” (Tagalog Crosstalk 2018)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan”

Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan”
I
Piliin ang inyong sariling landas,
huwag tanggihan ang katotohanan
o lapastanganin ang Banal na Espiritu.
Huwag maging mangmang, huwag maging mapagmataas. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Gospel Song | “Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan””

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa “Pain na Pamilya” ng CCP

Kapag hindi nagtagumpay ang CCP sa tangka nitong pilitin ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos sa pamamagitan ng malupit nilang pagpapahirap at pag-brainwash at pangungumbinsi, ginagamit nila ang mga miyembro ng pamilya bilang pain para subukan sila. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ang Pag-Uusap”: Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw

Jesus, Ebanghelyo, kalooban ng Diyos, panalangin, kaligtasan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw

VII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na ang Inihahatid Lamang ng Cristo ng mga Huling Araw ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

3. Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

   Ano ang kaligtasan? Iniisip ng mga nananalig sa Panginoong Jesus na kung taos-puso silang magdarasal sa Panginoon, magtatapat ng kanilang mga kasalanan, at magsisisi, mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, at pagkakalooban sila ng kaligtasan, at pagdating ng Panginoon, diretso silang iaakyat sa kaharian ng langit. Pero gayon ba talaga kasimple ang kaligtasan? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)”