Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

patotoo, Salita ng Diyos, Ebanghelyo, taos-puso, pananampalataya sa Diyos,

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Rongguang Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan

Matapos na sundin ang Makapangyarihang Diyos, nabilanggo ako dahil naniwala ako sa Diyos. Nang panahong iyon ako ay isang bagong mananampalataya at binigyan ako ng Diyos ng lakas upang maging matatag sa aking patotoo. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41

pananalig sa Diyos, patotoo, Mga Pagbigkas ni Cristo,

Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41

Tungkol sa mga problemang lumilitaw sa loob ng iglesia, huwag kayong mapuno ng napakaraming pag-aalinlangan. Kapag ang iglesia ay itinatayo imposibleng maiwasan ang mga pagkakamali, nguni’t huwag kayong mataranta kapag nahaharap kayo sa mga problema; maging kalmado at palagay-ang-loob. Di ba sinabi Ko na sa inyo? Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32

Salita ng Diyos, Pedro, patotoo, Job, ang kalooban ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32

Iniiwan ng mga salita ng Diyos ang mga tao na nagkakamot ng kanilang mga ulo; ito ay para bang, kapag Siya ay nagsasalita, iniiwasan ng Diyos ang tao at nagsasalita sa hangin, na parang wala Siyang kahit anong iniisip na pag-ukulan ng anumang pansin ang mga gawa ng tao, at ganap na walang pakialam sa tayog ng mga tao, na para bang ang mga salitang Kanyang sinasalita ay hindi nakatuon sa mga pagkaintindi ng mga tao, kundi umiiwas sa tao, gaya ng orihinal na hangarin ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 32”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan

“Sino ang Aking Panginoon” (Clip 5/5) Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan

Maraming taong sumasampalataya sa Panginoon ang naniniwala na: Dahil ang Biblia ay isang talaan ng salita ng Diyos at patotoo ng tao at makapagbibigay ng malaking katatagan sa tao, ang pagbabasa ng Biblia ay dapat magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

pag-ibig, Iglesia, kaligtasan, patotoo, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

Ang pagiging hindi-tiyak tungkol sa Aking mga salita ay kapareho ng pagkakaroon ng saloobing pagtanggi sa Aking mga pagkilos. Ibig sabihin niyan, nakaagos na ang Aking mga salita mula sa loob ng Aking Anak, datapuwa’t hindi ninyo pinahahalagahan ang mga iyon. Masyado kayong hindi-seryoso! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Kasulatan, Biblia, Jehova, Langit, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa may halos dalawang daang lugar; maaaring sabihin na hinulaan nilang lahat na isasakatuparan ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Cordero, Ebanghelyo, Cristo, katotohanan, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sapaqka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17).

“Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa mga huling araw, isinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, na gumagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay sa China.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

patotoo, pananampalataya, Espiritu, buhay, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

VII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na ang Inihahatid Lamang ng Cristo ng mga Huling Araw ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

2. Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

buhay, Jesus, Kaharian, Katotohanan, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

VI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

2. Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-(Clips 7/7)Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-(Clips 7/7) Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo

“Sino Siya na Nagbalik” (Clips 7/7) Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo

Bagama’t napapawalang-sala ang ating mga kasalanan sa sandaling maniwala tayo sa Panginoon, nabubuhay pa rin tayo sa gitna ng kasalanan, nagkakasala at ikinukumpisal ang mga kasalanan araw-araw at lahat ay nasasabik sa sandaling hindi na tayo magkakasala o susuway sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-(Clips 7/7)Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo”