Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila

I

Galit ang Diyos dahil ang mga bagay na di matuwid

ay nandito upang guluhin ang sangkatauhan,

at ang kadiliman at kasamaa’y umiiral,

gaya ng mga bagay na nagtataboy sa katotohanan,

at may mga bagay na laban sa kabutihan.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

Panimula
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa ngayon, pormal na gagawing perpekto ng Diyos yaong mga walang relihiyosong paniwala, na handang isantabi ang kanilang dating mga sarili, at sumusunod sa Diyos sa matapat na paraan, at Kanyang gagawing perpekto yaong mga nananabik sa salita ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

I
Diyos ay gumagawa sa buong sansinukob.
Dagundong ng ingay sa Silanganang ‘di tumitigil,
nililiglig lahat ng denominasyo’t lahat ng sekta. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat

buhay, liwanag, Jehovah, pag-asa, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat

   Mayroong napakalaking lihim sa iyong puso. Hindi mo alam na naroroon ito dahil ikaw ay namumuhay sa isang mundong walang nagniningning na liwanag. Ang iyong puso at ang iyong espiritu ay kinuha na ng masamang nilalang. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag

Liwanag, Diyos, buhay, Iglesia, pag-ibig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag

Ang substansya ng paniniwala sa Diyos ng karamihan ng tao ay ang paniniwala sa relihiyon: Ang mga ito ay hindi kayang umibig sa Diyos, at maaari lamang sundin ang Diyos tulad ng isang robot, hindi magawang tunay na maghangad para sa Diyos o sambahin Siya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Magpakailanmang Mamumuhay sa Loob ng Kanyang Liwanag”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kanino Ka Matapat?

Iglesia, Diyos, liwanag, buhay, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kanino Ka Matapat?

   Ang inyong buhay mula ngayon ay lubhang mahalaga at importante sa hantungan at kapalaran ninyo, kaya’t pakamahalin ang inyong mga pag-aari sa bawat minutong lilipas. Gawing kapaki-pakinabang ang inyong bawat oras upang matamo ang lubos na biyaya, nang sa gayon ay hindi mawalan ng saysay ang inyong buhay. Marahil nalilito kayo kung bakit sinasabi ko ang mga ito. Sa totoo lang, hindi ako nalulugod sa mga ikinikilos ng sinuman sa inyo. Sapagkat ang mga inaasahan Ko para sa inyo ay malayo sa naging kayo ngayon. Kaya’t ipapahayag Ko ito sa ganitong paraan: Kayong lahat ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang inyong dating mga panaghoy para sa kaligtasan maging ang mga dating hangaring makamit ang katotohanan at hanapin ang liwanag ay nalalapit na sa katapusan. Ito ang magiging kabayaran ninyo sa katapusan sa Akin na hindi ko inasam kailanman. Hindi Ko nais magsalita ng salungat sa katotohanan, sapagka’t labis ninyo Akong binigo. Marahil hindi ninyo nais na iwanan ang bagay na ito nang ganun na lamang o hindi ninyo nais harapin ang katotohanan, nguni’t mataimtim Kong itatanong ito sa inyo: Sa buong panahong ito, nabalot ng ano ang inyong mga puso? Kanino naging matapat ang inyong mga puso? Huwag ninyong sabihin na biglaan ang Aking katanungan at huwag ninyo Akong tanungin kung bakit nasabi Ko iyon. Kailangan ninyong malaman ito: Ito ba ay dahil labis Ko kayong kilala, pinagmalasakitan nang husto, o labis na inilaan ang Aking puso sa inyong mga gawain; upang kayo’y tanungin Ko nang paulit-ulit at tiisin ang labis na paghihirap. Nguni’t, Ako’y ginantihan ng kapabayaan at hindi mabatang pagtiwalag. Sobrang pabaya ninyo sa Akin; paanong hindi ko ito nalaman? Kung naniniwala kayo na ito ay posible, higit itong nagpapatunay ng hindi mabuting pakikitungo ninyo sa Akin. Kung gayon, sasabihin Kong nililinlang ninyo ang inyong mga sarili. Masyado kayong tuso na hindi ninyo alam ang inyong mga ginagawa; ano kung gayon ang inyong gagamitin upang Ako’y bigyang halaga? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kanino Ka Matapat?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob

liwanag, Jehovah,  Iglesia, ebanghelyo, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob

Pinalalaganap Ko ang Aking gawain sa gitna ng mga bansang Gentil. Ang Aking kaluwalhatian ay kumikislap sa buong sansinukob; ang Aking kalooban ay nakapaloob sa pangangalat ng mga tao, lahat ay pinakikilos ng Aking kamay at inilalatag ang mga tungkulin na Aking naiatas. Magmula ngayon, nakápások Ako sa isang bagong kapanahunan, dinadala ang lahat ng tao sa ibang mundo. Nang bumalik Ako sa Aking “lupang tinubuan,” nagsimula Ako ng isa pang bahagi ng gawain sa orihinal Kong plano, upang Ako ay higit pang makilala ng mga tao nang mas malalim. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikalabing-walong Pahayag

liwanag, pag-asa, Iglesia, Jesus, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikalabing-walong Pahayag

   Sa isang pagsiklab ng kidlat, naihayag ang bawat hayop sa kanyang tunay na anyo. Dahil din sa pagkakatanglaw sa Aking liwanag, nabawi ng sangkatauhan ang dati nilang kabanalan. O, sa wakas ang nasirang mundo ng nakaraan ay lumubog sa ilalim ng maruming tubig at, naglaho sa putikan! O, sa wakas muling nabuhay sa liwanag ang buong sangkatauhan na Aking nilikha, nahanap nila ang pundasyon ng pag-iral, at tumigil sa paghihirap sa putikan! O, ang mga hindi mabilang na nilikhang hawak Ko sa Aking mga kamay! Paanong hindi sila mababago sa pamamagitan ng Aking mga salita? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikalabing-walong Pahayag”

Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII(II)

buhay, Diyos, Iglesia, Panginoon, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII(II)

(II) Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay Para sa Lahat ng mga Bagay

   Sa araw na ito ibabahagi Ko sa inyo ang tungkol sa isang bagong paksa. Ano ang magiging paksa? Ang titulo ng paksa ay ang “Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay Para sa Lahat ng mga Bagay.” Hindi ba ito ay medyo malaking paksa upang talakayin? Para ba itong isang bagay na mahirap abutin? Ang Diyos bilang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay ay parang isang paksa na dama ng mga taong hiwalay sila, ngunit lahat ng mga taong sumusunod sa Diyos ay dapat itong maintindihan. Magpatuloy magbasa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII(II)”