Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?

Diyos, Jesus, katotohanan, Jehovah, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?

   Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohanan na “ang Jehovah ang Diyos” at “si Jesus ang Kristo,” na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang pangalan ng Diyos ay maaaring magbago, pero ang Kanyang tunay na diwa ay hindi magbabago kailanman

Diyos, Jehovah, Panginoong Jesus, Jesus, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang pangalan ng Diyos ay maaaring magbago, pero ang Kanyang tunay na diwa ay hindi magbabago kailanman

   Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ay di-mababago. Tama iyon, ngunit ito ay tumutukoy sa di-nababagong sangkap at disposisyon ng Diyos. Ang mga pagbabago sa Kanyang pangalan at gawain ay hindi nagpapatunay na ang Kanyang sangkap ay nagbago; sa madaling sabi, ang Diyos ay mananatiling Diyos, at hindi ito kailanman magbabago. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang pangalan ng Diyos ay maaaring magbago, pero ang Kanyang tunay na diwa ay hindi magbabago kailanman”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon , ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abraham, ng Dios ni Isaac, at ng Dios ni Jacob: ito ang aking pangalan magpakailan man, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi” (Exodo 3:15).

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Banal na Espiritu, Jehovah, Jesus, paniniwala, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohananna “ang Jehovah ang Diyos” at “si Jesus ang Kristo,” na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Hindi alintana kung paano gumagawa ang Diyos, ang tao ay sumusunod nang walang pag-aalinlangan, at siya ay sumusunod nang malapitan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Kapanahunan, Diyos, Jehovah, Jesus, biyaya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

 II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan
3. Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa iyong gawain ni Jesus , at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuuang lawak ng pamamahala ng Diyos, at ang lahat ay gawain ng isang Espiritu. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)

Jehovah, Job, katotohanan, Pedro, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)

Dati kayong naghangad na maghari bilang mga hari, at ngayon hindi pa rin ninyo ganap itong isinasantabi; nais pa rin ninyong mamahala bilang hari, upang hawakan ang langit at tumulong sa lupa. Ngayon, pag-isipan ito: Iyo bang taglay ang mga nasabing kwalipikasyon? Hindi ka ba nawawalan ng pakiramdam? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lihim na Katotohanan sa Mapanlupig na Gawa (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao” Ang nilalaman ng video na ito:

(II) Nakakamit ng Tao ang Awa at Pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng Tapat na Pagsisisi Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos (Ikatlong Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Biblia, Diyos, Jesus, Jehovah, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

   “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya” (Mga Hebreo 9:28). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa halip na magkatawang-tao Siya at gawin Niya Mismo iyon?

Diyos, buhay, Jehovah, Biyaya, daan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa halip na magkatawang-tao Siya at gawin Niya Mismo iyon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22).

“At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka’t siya’y anak ng tao” (Juan 5:27). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa halip na magkatawang-tao Siya at gawin Niya Mismo iyon?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan

Biblia, Diyos, Ebanghelyo, Jesus, Jehovah,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan

   Kung nais mong maging karapat-dapat magamit ng Diyos, nararapat mong malaman ang gawain ng Diyos; nararapat mong malaman ang gawain na Kanyang isinagawa noon (sa Bago at Lumang Tipan), at, higit sa lahat, nararapat mong malaman ang Kanyang gawain ngayon. Ang ibig sabihin, nararapat mong malaman ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa loob ng 6,000 na taon. Kung ikaw ay inatasang magpalaganap ng ebanghelyo, sa gayon hindi ninyo ito magagawa kung hindi ninyo alam ang gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan”