Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

 

Buhay, biyaya ng Diyos, lahat ng bagay,

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Hindi namamalayan, nagpatuloy na ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa”

Sa Panglimang Araw, Itinanghal ng Iba’t iba at Magkakaibang Anyo ng Buhay ang Awtoridad ng Lumikha sa Iba’t ibang Paraan

lahat ng bagay, Buhay , biyaya ng Diyos, Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos,

Sa Panglimang Araw, Itinanghal ng Iba’t iba at Magkakaibang Anyo ng Buhay ang Awtoridad ng Lumikha sa Iba’t ibang Paraan

Sinasabi ng Kasulatan, “At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Magpatuloy magbasa “Sa Panglimang Araw, Itinanghal ng Iba’t iba at Magkakaibang Anyo ng Buhay ang Awtoridad ng Lumikha sa Iba’t ibang Paraan”

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay

nilikha ng Diyos, Awtoridad ng Diyos, earth and the seas, Ebanghelyo, Biblia,

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay

Susunod, basahin natin ang unang pangungusap sa Genesis 1:9-11: “At sinabi ng Dios, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan.” Ano ang mga pagbabagong naganap matapos simpleng sabihin ng Diyos ang, “Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan”? Magpatuloy magbasa “Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay”

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

Iglesia, pag-ibig, buhay, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81

O, itong masama at mapangalunyang matandang kapanahunan! Lululunin kita! Bundok ng Sion! Bumangon at ipagbunyi Ako! Para sa kaganapan ng Aking planong pamamahala, para sa matagumpay na kaganapan ng Aking dakilang gawain, sinong nangangahas na hindi tumayo at magsaya! Sinong nangangahas na hindi tumayo at tumalon sa tuwa nang walang humpay! Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 81”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40

Diyos, katotohanan, Cristo, buhay, pananampalataya sa Diyos,

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40

Bakit napakabagal ninyo? Bakit napakamanhid ninyo? Ang mga ilang paalala ay hindi nakakagising sa inyo; ito ay lubhang nakakaasiwa para. sa Akin. Tunay na hindi Ko matiis na makita ang Aking mga anak na gaya nito. Paano ito mababata ng Aking puso? Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)

Ilang libong taon nang hinahanap ng sangkatauhan ang mga sagot dito: Paano nakakapagpatuloy ang mga katawang selestiyal sa sansinukob sa napakaperpektong paraan? Bakit palaging gumagalaw nang paikot ang lahat ng bagay na nabubuhay na sumusunod sa mga di-nagbabagong patakaran? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Biblia, Jehova, Jesus, buhay, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa “Lumang Tipan” ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Faraon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)”