Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos | Sipi 9

Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos | Sipi 9

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos (Ikalawang bahagi)”

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang tatlong mga yugto ng gawain ay nasa puso ng buong pamamahala ng Diyos, at sa mga ito ay ipinahayag ang disposisyon ng Diyos at kung ano Siya. Magpatuloy magbasa “Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos | Sipi 9”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

pag-ibig, Iglesia, kaligtasan, patotoo, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77

Ang pagiging hindi-tiyak tungkol sa Aking mga salita ay kapareho ng pagkakaroon ng saloobing pagtanggi sa Aking mga pagkilos. Ibig sabihin niyan, nakaagos na ang Aking mga salita mula sa loob ng Aking Anak, datapuwa’t hindi ninyo pinahahalagahan ang mga iyon. Masyado kayong hindi-seryoso! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 77”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?

Diyos, Jesus, katotohanan, Jehovah, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?

   Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohanan na “ang Jehovah ang Diyos” at “si Jesus ang Kristo,” na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang likas na katangian ng problema ng tao kapag hindi niya alam ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos at hindi niya tinanggap ang bagong pangalan ng Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Banal na Espiritu, Jehovah, Jesus, paniniwala, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohananna “ang Jehovah ang Diyos” at “si Jesus ang Kristo,” na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Hindi alintana kung paano gumagawa ang Diyos, ang tao ay sumusunod nang walang pag-aalinlangan, at siya ay sumusunod nang malapitan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad
I
Ang Diyos ay praktikal na Diyos.
Lahat ng Kanyang gawain, Kanyang bawat salita,
mga katotohanang Kanyang ipinahayag ay praktikal. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
I
Kung hindi mo kayang sundan ang liwanag ngayon,
kung gayon may agwat sa pagitan mo at ng Diyos,
ang ugnayang iyon ay maaaring naputol na,
ikaw ay walang normal na espirituwal na buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?

Pedro, katotohanan, Diyos, Jesus, Banal na Espiritu,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan” (Juan 1:14). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit sa pamamagitan lamang ng pagdanas at pagsunod sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao makikilala ng isang tao ang Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

Diyos, Banal na Espiritu, Jesus, Cristo, katotohanan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

“Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios” (Juan 1:1-2).

“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan“(Juan 1:14). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at ng mga taong ginagamit ng Diyos?

Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at ng mga taong ginagamit ng Diyos?, Jesus, Pedro, Moises, Job,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at ng mga taong ginagamit ng Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

   “Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi: datapuwa’t ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapatdapat magdala ng kaniyang pangyapak: siya ang sa inyo’y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy” (Mateo 3:11). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at ng mga taong ginagamit ng Diyos?”

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa ng gawain.

Diyos, Jesus, Banal na Espiritu, Panginoong Jesus, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa ng gawain.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

   “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating” (Lucas 12:40). Magpatuloy magbasa “Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa ng gawain.”