Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

path-to-knowing-God

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi

Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan at isinapuso ni Pedro ang lahat ng bagay tungkol sa Kanyang buhay: Ang Kanyang mga kilos, mga salita, mga galaw, at mga pagpapahayag. … Mula sa panahon ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus, natanto rin ni Pedro na ang Kanyang karakter ay iba roon sa karaniwang tao. Palagi Siyang kumikilos nang matatag at hindi kailanman nagmamadali, hindi kailanman nagmamalabis ni minaliit ang isang paksa, at pinatakbo ang Kanyang buhay sa paraang kapwa karaniwan at kahanga-hanga. Sa pakikipag-usap, si Jesus ay elegante at kaaya-aya, hayag at masayahin ngunit panatag, at hindi kailanman nawala ang Kanyang dignidad sa pagsasagawa ng Kanyang gawain. Nakita ni Pedro si Jesus na paminsan-minsang walang-imik, ngunit sa ibang pagkakataon ay walang tigil sa pagsasalita. Paminsan-minsan Siya ay napakasaya kaya nagiging maliksi at buhay na buhay Siya tulad ng isang kalapati, at paminsan-minsan naman ay napakalungkot kaya hindi Siya talaga nagsasalita, na para bang isang inang binagyo. Kung minsan Siya ay galit na galit, tulad ng isang matapang na sundalo na lulusob upang pumatay ng mga kaaway, at paminsan-minsan ay katulad pa ng umaatungal na leon. Paminsan-minsan ay tumatawa Siya; sa ibang pagkakataon ay nananalangin at umiiyak Siya. Hindi alintana kung paano man kumilos si Jesus, lumago ang walang-hanggang pag-ibig at paggalang ni Pedro para sa Kanya. Ang pagtawa ni Jesus ay nagdulot sa kanya ng labis na kaligayahan, ang Kanyang kalungkutan ay nagsadlak sa kanya sa pighati, ang Kanyang galit ay tumakot sa kanya, habang ang Kanyang habag, pagpapatawad, at pagiging mahigpit ay nagsanhing mahalin niyang tunay si Jesus, nagkaroon ng totoong paggalang at pananabik sa Kanya. Siyempre, unti-unting natanto lamang ni Pedro ang lahat ng ito nang namuhay siyang kasama ni Jesus sa loob ng ilang tao” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Naisip ko pagkatapos na basahin ang siping ito: Hindi nakapagtataka na magagawang makamit ni Pedro ang kaalaman tungkol sa Diyos! Lumalabas na ito ay dahil sa noong panahon na namuhay siyang kasama ni Jesus araw at gabi, personal niyang nasaksihan ang bawat salita at bawat galaw ni Jesus, at mula roon ay higit niyang natuklasan ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Ngayon din ang kapanahunan nang maging tao ang Diyos upang personal na manaog sa daigdig ng tao para gumawa. Kung papalarin din akong magkaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang Diyos at gumugol ng oras na magkasama tulad ng kay Pedro, kung gayon hindi ba’t makikilala ko rin nang husto ang Diyos? O! Nakakalungkot na ngayon ay maaari ko na lamang basahin ang salita ng Diyos ngunit hindi naman makikita ang mukha ni Cristo. Kung gayon paano ko matatamo ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos?

Kung kailan nalungkot at nabigo ako tungkol dito, niliwanagan ako ng mga salita ng Diyos: “Ang pagkilala sa Diyos ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa salita ng Diyos, pagsasagawa at pagdanas ng salita ng Diyos. Sinasabi ng ilan: ‘Hindi ko pa nakikita ang Diyos na nagkatawang-tao, kaya paano ko makikilala ang Diyos?’ Sa katunayan, ang salita ng Diyos ay isang pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos ay nakikita mo ang pag-ibig ng Diyos at pagliligtas para sa sangkatauhan, at Kanyang pamamaraan ng pagliligtas sa kanila…. Ito ay dahil ang salita ng Diyos ay inihahayag ng Diyos Mismo kasalungat sa paggamit sa tao para isulat ito. Ito ay personal na inihahayag ng Diyos—inihahayag Niya ang sarili Niyang mga salita at Kanyang panloob na tinig. Bakit sinasabi na ang mga ito ay mga taos-pusong salita? Dahil ang mga ito’y nanggagaling sa kaibuturan, inihahayag ang Kanyang disposisyon, Kanyang kalooban, Kanyang mga iniisip, Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, Kanyang pagliligtas sa sangkatauhan at Kanyang mga inaasahan sa sangkatauhan…. Kasama sa mga salita ng Diyos ay masasakit na salita, banayad at may pagsasaalang-alang na mga salita, at may ilang salitang nagbubunyag na hindi naaayon sa mga pantaong pagnanais. Kung titingnan mo lamang ang mga salitang nagbubunyag, mararamdaman mo na ang Diyos ay medyo mahigpit. Kung titingnan mo lamang ang mga banayad na salita, mararamdaman mo na walang masyadong awtoridad ang Diyos. Kaya, hindi mo dapat kuhanin ito nang wala sa konteksto, kundi tingnan ito mula sa bawat anggulo. Kung minsan nagsasalita ang Diyos mula sa isang banayad at mahabaging pananaw, at nakikita ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan; kung minsan nagsasalita Siya mula sa isang istriktong pananaw, at nakikita ng mga tao ang disposisyon ng Diyos na hindi kukunsinti sa kasalanan. Ang tao’y kalunus-lunos sa karumihan at hindi karapat-dapat na tumingin sa mukha ng Diyos o humarap sa Diyos. Na nakakaharap ngayon sa Diyos ang mga tao ay tanging sa biyaya ng Diyos. Nakikita ang karunungan ng Diyos mula sa Kanyang paraan ng paggawa at sa kahulugan ng Kanyang gawain. Nakikita pa rin ng mga tao ang mga bagay na ito sa salita ng Diyos kahit hindi tuwirang nakikipag-ugnayan sa Kanya” (“Paano Kikilalanin ang Diyos na Nagkatawang-tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Ang mga salita ng Diyos ang biglang nagpakita sa akin ng liwanag. Oo! Ang Diyos sa katawang-tao ng mga huling araw ay nagamit na ang Kanyang salita upang ipahayag ang lahat ng Kanyang disposisyon sa tao, na pinahihintulutan ang tao na makita sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang Kanyang dakilang kapangyarihan, ang Kanyang pagiging kataas-taasan, ang Kanyang kababaang-loob at pagiging lihim, ang Kanyang pagiging kaibig-ibig, at higit pa riyan ay maunawaan ang Kanyang mga kagalakan at mga kalungkutan, at makilala kung ano ang mayroon at kung ano Siya. Sapat na ito upang ipakita na ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pagdanas sa salita ng Diyos ang tanging landas upang makilala ang Diyos. Kung lumayo ako sa salita ng Diyos, kung gayon, ano ngayon kahit na makita ko ang Diyos sa katawang-tao? Hindi ba’t nakita rin ng mga Fariseo si Jesus noon? Kaya bakit nila ipinako si Jesus sa krus? Hindi ba’t dahil hindi sila nakinig sa mga salita ni Jesus, sila ay mapagmataas at matigas ang ulo na pinanghawakan ang kanilang sariling mga pagkaintindi at imahinasyon, at nilabanan at hinatulan ang Panginoong Jesus batay sa iyang maliit na piraso ng mga banal na kasulatan na naunawaan nila? Sa kabilang dako naman, nakilala ni Pedro si Jesus dahil magagawa niyang bitawan ang kanyang sariling mga pagkaintindi at imahinasyon, nakikinig nang mabuti sa mga salita ng Panginoong Jesus, at naging mahusay sa maingat na pagninilay ng bawat salita at pangungusap na binigkas ni Jesus. Sa pamamagitan ng mga pagbigkas at gawain ng Panginoong Jesus nakilala niya ang disposisyon ng Diyos at ang lahat ng mayroon at kung ano Siya, at sa huli ay nagtatamo ng tunay na kaalaman sa Diyos. Hindi pa ba sapat na ipinaliwanag ng matibay na katotohanang ito na maaari lamang makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Bukod pa riyan, yaman din lamang na ang pangunahing gawain ng Diyos sa katawang-tao ng mga huling araw ay ang gawain ng salita, hindi ba’t kapakinabangan ko ito upang makilala ang Diyos?

Habang iniisip ko nang lubos ang aking dating lohikal na pangangatuwiran ay mas nadama ko ang aking sariling kaabahan, kamangmangan at pagka-isip bata. Hinawakan ko sa bawat araw ang salita ng Diyos sa aking mga kamay, kinain at ininom ang salita ng Diyos, binasa ang salita ng Diyos, at naranasan ang salita ng Diyos, ngunit hindi ko minahal nang husto ang salita ng Diyos, sa pag-iisip na magagawa ko lamang na makilala ang Diyos kapag nakita ko ang mukha ni Cristo. Tunay nga akong namumuhay sa isang pinagpalang buhay at hindi pinahahalagahan ito! O Diyos! Salamat sa pagbubunyag at pagbabago sa aking maling paraan ng pag-alam at sa pagpapakita sa akin ng landas ng pagkilala sa Diyos. Mula ngayon, mananabik akong basahin ang Iyong salita, pagninilay-nilayin ang Iyong salita, hahangarin na maunawaan ang Iyong mga kagalakan at kalungkutan sa pamamagitan ng Iyong salita, at maging sa pamamagitan ng higit pang pagtuklas ng Iyong pagiging kaibig-ibig ay lalo pang makilala Ka.


Diyos ay Pag-ibig. Paano man Niya ipinapakita ang pagmamahal at awa o paghatol at pagkastigo sa atin, ang Kanyang ginagawa ay lahat puro pag-ibig. Nadarama mo ba ang pagmamahal ng Diyos?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.