Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 79

katotohanan, Cristo, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Kabanata 79

Bulag! Mangmang! Isang bunton ng walang-kabuluhang basura! Inyong inihihiwalay ang Aking normal na pagkatao mula sa Aking ganap na pagka-Diyos! Hindi ba ninyo iniisip na ito ay isang kasalanan laban sa Akin? At higit pa ito ay isang bagay na mahirap patawarin! Ang praktikal na Diyos ay dumarating sa inyo ngayong araw ngunit ang inyo lamang alam ay ang isang bahagi Ko na iyan ay ang Aking normal na pagkatao, at hindi pa nakita man lamang ang bahagi Ko na ganap ang pagka-Diyos. Iniisip mo bang hindi Ko alam kung sino ang sumusubok na dayain Ako sa Aking likuran? Hindi kita pinupuna ngayon, binabantayan Ko lamang kung ano’ng antas ang kaya mong maaabot at kung ano ang iyong magiging huling katapusan. Ang Aking mga salita ay naisalita na nang libo-libo at kayo ay nakagawa na ng maraming masasamang bagay. Bakit ninyo paulit-ulit na sinusubukang dayain Ako? Mag-ingat na mawala ang iyong sariling buhay! Kung iyong pagningasin ang Aking galit sa isang tiyak na antas kung gayon hindi kita pakikitaan ng habag at sisipain kita palabas. Hindi Ko titingnan kung paano ka noong una, kung ikaw ay tapat o masigasig, kung gaano ka kumilos, kung gaano ka gumugol para sa Akin—hindi Ko na titingnan man lamang ang mga bagay na ito. Kailangan mo lamang na galitin Ako ngayon at itatapon kita tungo sa walang-hanggang kalaliman. Sino pa ang naglalakas-loob na subukang dayain Ako? Tandaan ito! Mula ngayon kapag Ako ay nagalit, kahit na kanino pa ito, aalisin kita kaagad upang hindi na magkaroon ng kaguluhan sa hinaharap at upang sa gayon ay hindi Ko na kailangang makita kang muli. Kung ikaw ay lumaban sa Akin agad-agad kitang kakastiguhin—matatandaan ba ninyo ito? Yaong mga matatalas ay agarang magsisisi.

Ngayong araw, iyan ay ngayon, Ako ay puno ng poot. Kayong lahat ay dapat na maging tapat sa Akin, at ialay ang iyong buong pagkatao sa Akin. Hindi na maaaring magkaroon ng mga pag-antala. Kung hindi mo pakinggan ang Aking mga salita Aking iuunat ang Aking kamay at pababagsakin kita. Mula rito Aking sasanhiin ang bawat isa na makilala Ako, at ngayong araw Ako ay puno ng poot at maringal sa lahat (ito ay mas matindi kaysa Aking paghatol). Ako ay nagsalita ng maraming salita ngunit kayo ay hindi man lamang tumutugon; kayo ba ay talagang napakabobo? Hindi Ko iniisip na ganoon kayo, ganoon ba kayo? Ito ay ang matandang diyablo sa loob ninyo na gumagawa ng masama—nakikita ba ninyo ito nang malinaw? Magmadaling magpatupad ng radikal na pagbabago! Ngayong araw, ang gawain ng Banal na Espiritu ay nakaabot na sa yugtong ito—hindi ba ninyo ito nakita? Ang Aking pangalan ay kakalat sa bawat bahay sa lahat ng bansa at sa lahat ng patutunguhan at isisigaw mula sa mga bibig ng kapwa matatanda at mga bata hanggang sa bawat bahagi ng sanlibutang sansinukob; ito ay isang tunay na tunay na katotohanan. Ako ang walang-katulad na Diyos Mismo, lalong higit pa Ako lamang ang nag-iisa at tanging persona ng Diyos, at Ako, ang kabuuan ng katawang-tao, ay lalong higit pa na ang ganap na kahayagan ng Diyos. Sinuman ang naglalakas-loob na hindi gumalang sa Akin, sinuman ang naglalakas-loob na magpakita ng paglaban sa kanilang mga mata, sinuman ang naglalakas-loob na magsalita ng mga salita ng paglaban sa Akin ay tiyak na mamamatay mula sa Aking mga sumpa at poot (magkakaroon ng pagsumpa dahil sa Aking poot). At sinuman ang naglalakas-loob na hindi maging tapat o maging anak sa Akin, sinuman ang naglalakas-loob na subukang linlangin Ako ay tiyak na mamamatay sa Aking pagkamuhi. Ang Aking pagkamakatuwiran, kamahalan at paghatol ay mananatili magpakailan pa man. Noong una, Ako ay mapagmahal at mahabagin, ngunit hindi ito ang disposisyon ng Aking ganap na pagka-Diyos; ang pagkamakatuwiran, kamahalan at paghatol ay ang disposisyon Ko lamang—ang ganap na Diyos Mismo. Noong Kapanahunan ng Biyaya Ako ay mapagmahal at mahabagin. Dahil sa gawain na kailangan Kong tapusin mayroon Akong maibiging-kabaitan at habag, ngunit pagkatapos wala nang pangangailangan para sa anumang maibiging-kabaitan o habag (wala na simula noon). Ito lahat ay pagkamakatuwiran, kamahalan at paghatol at ito ang ganap na disposisyon ng Aking normal na pagkatao kasama ang Aking ganap na pagka-Diyos.

Yaong mga hindi nakakakilala sa Akin ay mapapahamak sa walang-hanggang kalaliman at yaong mga nakatitiyak tungkol sa Akin ay mabubuhay magpakailanman, upang kalingain at pangalagaan sa loob ng Aking pag-ibig. Ako ay nagwiwika ng isang salita at ang buong sansinukob ay nanginginig mula sa isang dulo hanggang sa isa—sino ang makaririnig ng Aking mga salita at hindi manginginig sa takot? Sino ang hindi makalilinang ng isang puso na gumagalang sa Akin? Sino ang hindi makaaalam sa Aking pagkamakatuwiran at kamahalan mula sa Aking mga gawa? At sino ang hindi makakakita sa Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at karunungan sa loob ng Aking mga gawa? Sinuman ang hindi nag-iingat ay tiyak na mamamatay. Ito ay dahil yaong mga hindi nag-iingat ay yaong mga lumalaban sa Akin, na hindi nakakakilala sa Akin, at sila ay ang arkanghel, ang pinakamabagsik. Suriin ang inyong mga sarili—sinuman ang mabagsik, may pagmamagaling, mapagmataas at palalo-sa-sarili ay tiyak na pagtutuunan ng Aking pagkamuhi at mapapahamak!

Akin ngayong ipinahahayag ang mga atas administratibo ng Aking kaharian: Ang lahat ng bagay ay nasa loob ng Aking paghatol, lahat ng bagay ay nasa loob ng Aking pagkamakatuwiran, lahat ng bagay ay nasa loob ng Aking kamahalan, at ang pagkamakatuwiran ay isinasagawa sa lahat. Yaong mga nagsasabi na sila ay naniniwala sa Akin subalit sinasalungat Ako sa kanilang mga puso, o ang mga puso ay tumalikod sa Akin ay sisipain palabas, ngunit lahat ay sa loob ng Aking sariling tamang panahon. Yaong mga nagsasalita nang may panunuya tungkol sa Akin, ngunit sa isang paraan na hindi napapansin ng mga tao, ay mamamatay kaagad (sila ay mamamatay sa espiritu, katawan at kaluluwa). Para sa mga yaong umaapi o malamig-na-pinakikitunguhan yaong Aking mga minamahal, ang Aking poot ay hahatol sa kanila agad-agad. Ito ay upang sabihin na yaong mga may pusong mapanibughuin tungo sa mga yaong Aking minamahal at iniisip na Ako ay hindi matuwid ay ipapasa sa mga yaong ninanais Kong hatulan. Lahat ng may mabuting-asal, simple at tapat (kabilang yaong mga kulang sa karunungan) at taos na may iisang-pag-iisip tungo sa Akin ay mananatili lahat sa Aking kaharian. Yaong mga hindi dumaan sa pagsasanay, ibig sabihin yaong mga tapat na tao na kulang sa karunungan at panloob-na-kaunawaan, ay magkakaroon ng kapangyarihan sa Aking kaharian. Gayunman sila ay nagdaan din sa pakikitungo at pagkabasag. Iyang sila ay hindi dumaan sa pagsasanay ay hindi ganap, ngunit sa halip sa pamamagitan ng mga bagay na ito Aking ipakikita sa bawat isa ang Aking pagka-makapangyarihan sa lahat at ang Aking karunungan. Aking sisipain palabas yaong mga nag-aalinlangan pa rin sa Akin ngayon, hindi Ko nais ang isa man sa kanila (Aking kinamumuhian yaong mga nag-aalinlangan pa rin sa Akin sa isang panahong gaya nito). Sa pamamagitan ng mga gawa na Aking ginagawa sa bawat bahagi ng buong sansinukob, Aking ipakikita sa mga tapat na tao ang pagiging kamangha-mangha ng Aking mga pagkilos, sa gayon ay pinalalago ang kanilang karunungan, panloob-na-kaunawaan at pag-arok, at Aking sasanhiin ang mga mapanlinlang na mga tao upang mawasak sa isang saglit dahil sa Aking kamangha-manghang mga gawa. Lahat ng panganay na mga anak na siyang unang tumanggap sa Aking pangalan (ibig sabihin yaong banal at walang-dungis, tapat na mga tao) ay siyang mauunang pumasok tungo sa kaharian at mamamahala sa lahat ng bansa at lahat ng bayan kasama Ko, maghahari bilang mga hari sa kaharian at sama-samang hahatulan ang lahat ng bansa at lahat ng bayan (ibig sabihin lahat ng panganay na mga anak sa kaharian, at wala nang iba). Yaong nasa gitna ng lahat ng bansa at lahat ng bayan na nahatulan na at nangagsisi ay papasok sa Aking kaharian at magiging Aking bayan, at yaong mga matitigas-ang-ulo at hindi nangagsisi ay itatapon tungo sa walang-hanggang kalaliman (upang mapahamak magpakailanman). Ang paghatol sa loob ng kaharian ay magiging huling panahon at ito ay magiging ang Aking lubusang paglilinis ng sanlibutan. Hindi na magkakaroon pa ng anumang kawalang-katarungan, anumang dalamhati, anumang mga luha, anumang mga buntong-hininga at lalong higit pa hindi na magkakaroon ng sanlibutan. Lahat ay magiging ang kahayagan ni Cristo, lahat ay magiging ang kaharian ni Cristo. Anong luwalhati! Anong luwalhati!

Rekomendasyon: Ang Kidlat ng Silanganan—Ang Liwanag ng Kaligtasan

                            Ano ang Ebanghelyo ? 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.