Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 39

Biblia, Panginoong Jesus, Diyos, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 39

Buksan ang inyong mga mata at tingnan at makikita ang dakilang kapangyarihan Ko sa lahat ng dako! Makatitiyak kayo sa Akin sa lahat ng dako. Pinalalaganap ng sansinukob at kalawakan ang Aking dakilang kapangyarihan. Nagkakatotoong lahat ang mga salitang nasabi Ko na sa pag-init ng panahon, pagbabago ng klima, katiwalian ng mga tao, kaguluhan sa kalagayan ng lipunan, at ang panlilinlang sa mga puso ng mga tao. Pumuputi ang araw at pumupula ang buwan; nasa kaguluhan ang lahat. Hindi ninyo pa ba nakikita ang mga ito?

Dito ibinubunyag ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Walang dudang Siya ang iisang totoong Diyos—ang Makapangyarihan—na nahangad na ng mga tao sa maraming taon! Sino ang maaaring magsalita pauna at pagkatapos nakapangyayari ng mga bagay? Tanging ang ating Makapangyarihang Diyos. Kaagad lumilitaw ang katotohanan sa sandaling nakapagsalita na Siya. Papaanong hindi masasabing Siya ang totoong Diyos?

Nalalaman Ko sa kaibuturan na lahat kayo ay handang makipagtulungan sa Akin at naniniwala Ako na ang Aking mga hinirang, ang Aking mga minamahal na kapatid ay lahat mayroon ng ganitong uri ng hangarin, pero hindi kayo basta makakapasok o talagang nagsasagawa, hindi mapapanatiling mahinahon at panatag kapag nahaharap sa pangyayari ng mga realidad. Hindi kayo kailanman nagbibigay ng anumang pansin sa mga layunin ng Diyos, at inuuna ninyo ang sariling personal na mga kapakanan at nauunang lumalapit. Hayaan ninyong sabihin Ko sa inyo, ang ganitong paraan ay hindi kailanman mabibigyang kasiyahan ang Aking mga layunin! Anak! Ibigay mo lang sa Akin ang puso mo nang ganap. Malinawan! Hindi Ko nais ang pera mo ni ang iyong mga bagay-bagay ni para sa iyo na masigasig, mapanlinlang o makitid ang isip na lumapit sa harapan Ko para maglingkod. Manahimik at maging malinis na puso, maghintay at maghanap tuwing dumarating ang mga suliranin, at ibibigay Ko sa iyo ang kasagutan. Huwag maging mapagduda! Bakit hindi kayo kailanman naniniwala na totoo ang mga salita Ko? Bakit hindi kayo makakapaniwala sa Aking mga salita? Sutil sa paanuman at ganito pa rin ngayon, napaka-ignorante at hindi naliwanagan kailanman! Gaano karami ng pangunahing katotohanan ang natatandaan ninyo? Talaga bang naranasan na ninyo ito? Naguguluhan at padalus-dalos at dali-daling kumikilos tuwing nakakaharap ng mga problema! Na pumasok kayo sa espiritu at mas ipinagbibigay-alam sa Akin ang pangunahing bagay ngayon, na para bang paminsan-minsan ay nag-iisip tungkol sa isang problema ang inyong mga sariling puso. Nauunawaan ba? Ito ang susi! Talagang isang problema ang naantalang pagsasagawa. Magmadali, huwag magpaliban! Ang mga taong nakakarinig ng Aking mga salita at hindi nagpapaliban kundi kaagad isinasagawa ang mga ito ay pagpapalain ng labis! Igagawad Ko sa inyo nang dalawang ulit! Huwag mag-alala! Kumilos ayon sa sinasabi Ko, na walang pagkabalam kahit isang segundo! Madalas ganoon ang inyong mga pantaong pagkaintindi, at mapagpaliban kayo, palaging ipinagpapabukas ang dapat nagagawa ngayon. Tamad at masyadong pabagal-bagal. Hindi mailalarawan ito ng mga salita! Hindi ito Aking pagpapalabis kundi katunayan. Kung hindi mo pinaniniwalaan ito, kung gayon maingat na suriin ang iyong sarili at siyasatin ang iyong kalagayan at matutuklasan mo na talagang ganito nga!

Rekomendasyon: Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.