Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan

Salita ng Diyos, buhay, Diyos, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan

Xiaohe Puyang City, Henan Province

Sa nakaraan, sa tuwing babasahin ko ang mga salita na ibinunyag ng Diyos tungkol sa kung paano hindi tinatanggap ng mga tao ang katotohanan, hindi ako naniwala na ang mga salitang ito ay naaangkop sa akin. Nasiyahan ako sa pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos at ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, at nagawa kong tanggapin at kilalanin ang lahat ng sinabi ng Diyos bilang katotohanan—hindi alintana kahit gaano man nito tinusok ang aking puso o hindi sumunod sa aking mga pagkaunawa. Bukod dito, gaano man karami ang mga kakulangan na ipapamata ng aking mga kapatid, maaari kong kilalanin ito at tanggapin ito. Hindi ko sinubukang bigyang-katwiran ang aking sarili, kung kaya’t inisip ko na ako ay isang tao na siguradong tumanggap sa katotohanan. Tanging ang mga tao na sadyang mayabang at makasarili at may mga pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos, mga hindi kikilala na katotohanan ang salita ng Diyos ay ang hindi tatanggap sa katotohanan. Ganito ako nag-isip noon hanggang isang araw nang nakinig ako sa “Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay,” ganap kung naintindihan ang ibig sabihin ng pagtanggap sa katotohanan.

Sinasabi nito: “Hindi sapat na basta lamang tanggapin na ang salita ng Diyos ay katotohanan, kailangan mo itong tanggapin sa iyong puso at hayaan ang katotohanan na magkaroon ng puwang sa iyong puso at gamitin ang kapangyarihan. Kailangan itong mag-ugat sa iyong puso at maging buhay mo ito. Ito ang totoong pagpapahayag ng pagtanggap sa katotohanan. … Ano ang ibig sabihin ng tanggapin ito sa iyong puso? Kinikilala ng iyong puso na ang pangungusap na ito ay katotohanan at nagtataglay ng totoong pagkilala sa diwa ng katotohanan. Pagkatapos ay kailangan mong tanggapin nang lubos ang katotohanang ito at hayaan ito na magkaroon ng puwang sa iyong puso at mag-ugat dito. Pagkatapos, kailangan mong mabuhay ayon sa katotohanang ito at tingnan ang mga bagay-bagay ayon sa katotohanang ito. Ito ang pagtanggap sa katotohanan. … Ang pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos at ang pagkilala na katotohanan ang salita ng Diyos ay hindi nangangahulugan na tinanggap na ng isang tao ang katotohanan. Sa halip, ito ang lubusang pagkilala sa diwa ng katotohanan sa salita ng Diyos at ang pagtanggap dito sa iyong puso. Ito ay ang lubusang pagtanggi sa iyong mga pagkaunawa tungkol sa Diyos at mga dating maling pagkaintindi na iyong pinanghawakan upang iyong matanggap ang salita ng Diyos bilang katotohanan at mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Ito ang totoong pagtanggap sa katotohanan” (“Paano Malalaman na si Cristo Ang Katotohanan, ang Daan, at ang Buhay” sa Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay II). Noong narinig ko ito, agad na nabigla ang aking puso. Kaya, hindi iyon ang naisip ko tungkol sa pagtanggap sa katotohanan. Pinakinggan ko ulit ito nang mabuti at sa pamamagitan ng pagninilay at paghahanap, sa wakas ay naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap sa katotohanan. Ang kakayahang kilalanin nang pasalita na ang salita ng Diyos ay katotohanan o ang magawang tanggapin ang mga kakulangan na binanggit ng ibang mga tao ay hindi totoong pagtanggap sa katotohanan gaya ng inisip ko. Ang ibig sabihin ng totoong pagtanggap sa katotohanan ay hindi lamang ang pagkilala sa salita ng Diyos bilang katotohanan, ito rin ay ang pagkilala sa diwa ng katotohanan at lubusang tanggapin ito sa iyong puso. Ito ay ang lubusang pagtanggi sa iyong mga dating pagkaunawa, pananaw at maling pagkaintindi. Ito ay ang pagpapahintulot na mag-ugat ang katotohanan sa iyong puso at magawang mabuhay ayon sa katotohanan. Ito ang totoong pagtanggap sa katotohanan.

Pagkatapos kong maintindihan ang lahat ng ito, nagsimula akong magnilay-nilay sa aking sarili: Naniniwala ako na ako ay isang tao na tumatanggap sa katotohanan, subalit natanggap ko na ba ang salita ng Diyos sa aking puso? Nagagamit ba ng katotohanan ang kapangyarihan sa aking puso? Tinalikuran ko na ba ang mga nakalipas na pagkaunawa at mga maling pagkaintindi na umiral sa aking puso? Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa aking sarili, aking natanto na hindi ko pa nagawa ang alinman sa mga ito. Halimbawa: Ibinunyag ng Diyos na walang totoong pagmamahal sa sangkatauhan, at lahat sila ay pinagsasamantalahan ang bawat isa. Kahit na ipinahayag ko nang pasalita ang aking pagtanggap sa katotohanan na sinabi ng Diyos, palagi ko ring ramdam sa aking puso na ang aking asawa, mga anak, at mga magulang at ako ay mayroong totoong pagmamahal sa isa’t isa. Kinilala ng aking mga labi ang katotohanan na hindi ginagawang perpekto ng Diyos ang sangkatauhan batay sa kanilang katayuan, kundi kung ang katotohanan ba ay nasa kanila o hindi; subalit ang aking puso ay nananatili pa ring nakahawak sa aking personal na mga pananaw na kung mas mataas ang aking katayuan, mas lalo akong gagawing perpekto ng Diyos, kung mas mataas ang aking katayuan lalo akong titingalain ng mga ibang tao. Inisip ko na masisiyahan din ang Diyos sa akin. Samakatuwid, palagi akong nag-alala tungkol sa pagtamo o pagkawala ng katayuan, at palagi akong hindi mapalagay tungkol dito. Kinilala ko sa pamamagitan ng aking bibig na sinabi ng Diyos na ang mga kahirapan at kadalisayan, at ang pakikitungo at pagpupungos ay ang pagmamahal ng Diyos, na pinaka-kapaki-pakinabang sa buhay ng tao. Ngunit hindi ko hinangad na intindihin ang diwa ng katotohanan ng mga salitang ito o kinilala kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan at kung paano ipinahayag ang pagmamahal ng Diyos, hanggang sa hindi ko gustong tanggapin ang Diyos na gumagamit ng mga tao, usapin, at bagay na hindi naayon sa aking mga pagkaunawa upang dalisayin ako at pakitunguhan ako, maging hanggang sa punto na ako ay magrereklamo at magmamaktol tungkol dito. Alam ko na ang kahilingan ng Diyos na maging matapat ang mga tao ay mahalaga, ngunit hindi ko ito iginiit na isagawa o kaya ay pasukin ito. Palagi pa rin akong magsisinungaling at mandaraya para sa aking sariling dignidad. Pagkatapos nito, hindi ko ginusto na lantarang ipahayag ang katotohanan. Kapag nakakaranas ng problema na mangangailangan ng pisikal na paghihirap habang ginagagawa ang aking mga tungkulin, magsisimula akong magtrabaho nang walang gana at hindi malalaan nang lubusan ang aking sarili sa aking mga tungkulin. Tatanggapin ng aking bibig na sinabi ng Diyos na hanapin ang Kanyang kalooban sa lahat ng bagay at kumilos alinsunod sa kanyang mga kagustuhan, ngunit sa tunay na buhay kapag hinarap ko ang mga problema, ginawa ko ang mga bagay-bagay ayon sa ninais ko at alinsunod sa aking kalooban. Lubusan kong isinantabi ang Diyos sa aking isip. Bukod dito, kung sasabihin ng ibang tao ang aking mga kakulangan na ako ay masyadong mayabang at gagawin ko ang mga bagay sa sarili kong pamamaraan, hindi tatanggapin ng aking puso ang kanilang mga pamumuna. Ngunit natakot ako na sasabihin ng iba na hindi ko tinanggap ang katotohanan, kung kaya ako ay tatango at kikilalanin ito kahit labag sa aking kalooban. Ngunit sa katunayan, hindi ko isinaalang-alang ang kanilang mga pamumuna.Maraming bagay tungkol sa akin ang nagpahiwatig na hindi ko pa tinanggap ang katotohanan. Subalit nang nakita ko na ibinubunyag ng salita ng Diyos na hindi tinatanggap ng lahat ng tao ang katotohanan, hindi ko tinanggap ang salita ng Diyos bilang katotohanan, at hindi ko sinubukang intindihin ang diwa ng salita ng Diyos at sinuri ang aking sarili. Sa halip, inisip ko na ako ay kataliwasan sa salita ng Diyos at itinuring ang aking sarili bilang isang taong tumanggap na sa katotohanan. Hindi ba ito ang pinakamalinaw na paghahayag ng hindi pagtanggap sa katotohanan? Sa panahon na iyon, nakita ko ang sarili ko bilang isang tao na hindi tumanggap sa katotohanan sa anumang paraan. Ang aking mga tinaguriang paghahayag ng pagtanggap sa katotohanan ay lubos na mga panlabas na gawa lamang; ito ay maling pagpapanggap na wala sa kalingkingan ng pagtanggap sa katotohanan. Hindi ko kilala ang sarili ko, totoong hindi ko kilala ang sarili ko! Noong mabatid ko ito, hindi ko mapipigilang matakot. Alam ko na naniwala ako sa Diyos sa mga nakalipas na taon subalit nabuhay sa labas ng Kanyang mga salita. Hindi ko totoong natanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. Isa lamang akong hindi mananampalataya sa aking puso nang wala ang Diyos at walang katotohanan sa buhay. Kung nagpatuloy ako sa aking ganitong paniniwala, kailanman ay hindi ko maisasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi ako kailanman makakawala sa impluwensya ni Satanas at mailigtas at maging perpekto. Sa kabaliktaran, ako ay susumpain ng Diyos at mahuhulog sa Kanyang kaparusahan.

Purihin ang Diyos sa paggabay sa akin at pagpapahintulot sa akin na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagtanggap sa katotohanan; sa pagtulot sa akin na makita na ang aking nakaraang kaalaman at mga pagsasagawa ay masyadong kakatwa at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Gusto kong magsimulang muli at ituon ang aking mga pagsusumikap sa pagtanggap sa diwa ng katotohanan sa aking puso sa lahat ng sinabi ng Diyos at isakatuparan ito sa aking pagsasagawa. Gusto kong mabuhay ayon sa katotohanan, maging isang tao na totoong tumatanggap sa katotohanan.

     Buhay msa katotohanan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.