Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 73

 Diyos, katotohanan, Biblia, buhay, Biyaya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 73

Ang Aking mga salita ay natutupad kaagad kapag sinalita; hindi nagbabago ang mga ito kailanman at lubos na tama. Tandaan ito! Bawa’t salita at parirala mula sa Aking bibig ay dapat na maingat na isinasaalang-alang. Maging higit na maingat, kung hindi ay magdurusa kayo ng kawalan at tatanggap lamang ng Aking paghatol, ng Aking poot, ng Aking pagsunog. Kumikilos ngayon nang napakabilis ang Aking gawain, nguni’t hindi ito magaspang at maselan ito sa isang antas—halos hindi-makita ng mismong paningin at hindi mahihipo ng mga kamay ng tao. Natatangi itong maselan. Ang mga salita Ko ay hindi kailanman walang-laman at totoo lahat. Dapat mong paniwalaan na bawa’t salita ay totoo at tumpak. Huwag maging pabáyâ; ito ang napakahalagang sandali! Ang pagpapala o kamalasan ay nakasalalay sa sandaling ito. Ang pagkakaiba ay gaya ng langit at lupa. Kung pupunta ka man sa langit o sa Hades ay ganap na nasa Aking kontrol. Yaong mga pupunta sa Hades ay nakikibaka sa kanilang huling naghihingalong pakikipagtunggali, samantalang yaong pupunta sa langit ay dumaranas ng kanilang huling sandali ng pagdurusa at ng kanilang huling paglilingkod para sa Akin, at lahat ng gagawin nila sa hinaharap ay para magtamasa at magpuri, nang wala ang lahat ng mga walang-kabuluhang bagay na gumugulo sa mga tao (pag-aasawa, trabaho, nakakainis na kayamanan, estado sa buhay, at iba pa). Nguni’t para sa kanila na pupunta sa Hades, ang kanilang pagdurusa ay magpakailanman (tumutukoy ito sa kanilang espiritu, kaluluwa, at katawan), hindi kailanman makakatakas mula sa parusa ng Aking kamay. Ang dalawang panig na ito ay hindi-magkaayon tulad ng apoy at tubig. Walang pagkakaugnay: Yaong mga nagdurusa ng kamalasan ay mananatiling magdurusa ng kamalasan, habang yaong mga pinagpala ay magtatamasa hangga’t nais ng puso nila.

Lahat ng mga kaganapan at mga bagay ay kontrolado Ko, bukod pa sa inyong—ang Aking mga anak-na-lalaki, Aking mga iniibig—pagiging kabilang sa Akin nang lalong higit. Kayo ang resulta ng Aking 6,000-taong planon ng pamamahala, ang Aking mga kayamanan. Lahat ng Aking mga minamahal ay kalugud-lugod sa Aking paningin, sapagka’t inihahayag nila Ako; lahat ng Aking kinamumuhian ay Aking kinasusuklaman kahit hindi Ko tingnan, dahil sila ay mga inápó ni Satanas at pag-aari ni Satanas. Ngayong araw, dapat suriin ng bawa’t isa ang kanilang mga sarili: Kung ang iyong mga hangarin ay tama at tunay mo Akong minamahal, tiyak na ikaw ay Aking mamahalin. Dapat mo Akong mahalin nang totoo at hindi Ako dapat dayain! Ako ang Diyos na nagsusuri sa kaloob-looban ng mga puso ng mga tao! Kung ang iyong mga hangarin ay mali at malamig ka at hindi tapat tungo sa Akin, tiyak na kamumuhian kita at hindi kita pinili o itinalaga. Maghintay ka lamang na mapunta sa impiyerno! Maaaring hindi makita ng ibang mga tao ang mga bagay na ito, nguni’t ikaw lamang at Ako—ang Diyos na tumitingin nang malalim sa mga puso ng mga tao—ang nakakaalam ng mga ito. Dapat ibunyag ang mga ito sa isang tiyak na panahon. Ang tapat ay hindi kailangang mabahala at ang hindi tapat ay hindi kailangang matakot. Lahat ng ito ay bahagi ng Aking matalinong plano.

Ang gawain ay madalian at mahirap, at nangangailangan sa inyo na maglingkod sa Akin sa huling pagkakataon upang tapusin ang huling gawaing ito. Ang Aking mga kinakailangan ay hindi mataas: kailangan Ko lamang na makaya ninyong makipag-koordina sa Akin nang napakaayos, bigyang-kasiyahan Ako sa lahat ng bagay, sundin ang Aking paggabay sa loob mo. Huwag maging bulag; magkaroon ng layunin, at damahin ang Aking mga hangarin mula sa lahat ng mga aspeto at sa lahat ng bagay. Ito ay dahil hindi na Ako isang natatagong Diyos sa inyo. Dapat kayong maging napakalinaw tungkol dito para maunawaan ang Aking mga hangarin. Sa napakaikling sakop ng panahon, hindi lamang kayo makakatagpo ng mga dayuhan na naghahanap sa totoong daan, ang mas mahalaga pa ay dapat kayong magkaroon ng kakayahang akayin sila. Iyan ang Aking madaliang hangarin. Hindi maaari kung hindi ninyo ito nakikita. Gayunpaman, dapat kayong maniwala sa Aking pagka-makapangyarihan-sa-lahat. Hangga’t ang mga tao ay tama, tiyak na sasanayin Ko silang maging mabuting mga kawal. Ang lahat ay angkop Ko nang naisaayos. Dapat ninyong hangaring magdusa para sa Akin. Ito ang napakahalagang sandali. Huwag itong palampasin! Hindi Ko aalalahanin ang mga bagay-bagay mula sa inyong nakaraan. Dapat kayong malimit na manalangin at magsumamo sa harap Ko; ipagkakaloob Ko ang sapat na biyaya sa iyo para sa iyong kasiyahan at paggamit. Ang biyaya at mga pagpapala ay hindi magkapareho. Ang inyong tinatamasa ngayon ay ang Aking biyaya at hindi karapat-dapat na mabanggit sa Aking paningin, samantalang ang mga pagpapala ay ang inyong tatamasahin nang walang-hanggan sa hinaharap. Ang mga iyon ay mga pagpapalang hindi pa naisip ng mga tao at hindi kayang maguguni-guni. Sinasabi Ko na kayo ay pinagpala sa kadahilanang ito—ito ay pagpapalang hindi natamasa ng tao simula pa sa paglikha.

Naibunyag Ko na ang Aking lahat-lahat sa inyo. Umaasa lamang Ako na maging mapagsaalang-alang kayo tungo sa Aking puso, mag-isip para sa Aking kapakanan sa lahat ng bagay, at maging mapagsaalang-alang tungo sa Akin sa lahat ng bagay, nang sa gayon ang lagi Kong makikita ay ang inyong nakangiting mga mukha. Mula ngayon, yaong magkakamit ng estadong panganay na anak-na-lalaki ay mga taong mamumuno bilang mga hari na kasama Ko. Hindi sila maaaring takutin ng sinumang kapatid, ni makakastigo o mapapakitunguhan Ko, sapagka’t ang panuntunan Ko sa paggawa ng mga bagay-bagay ay: Yaong mga nasa pangkat ng panganay na mga anak-na-lalaki ay mga taong minamaliit at tinatakot ng iba at nakapagdusa ng lahat ng mga pabagu-bagong kalagayan ng buhay. (Sila ay nauna Ko nang napakitunguhan at nabasag, at nauna Ko nang nagawang ganap.) Nauna nang natamasang kasama Ko ng mga taong ito ang mga pagpapalang dapat nilang tanggapin. Ako ay matuwid at hindi kailanman kumikiling sa kaninuman.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Rekomendasyon: Ano ang katotohanan? Ano ang kaalaman at doktrina sa Biblia?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.