Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 47

buhay, Cristo, Diyos, katotohanan, Manalangin,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 47

Makapangyarihang Diyos ng pagkamatuwid—ang Makapangyarihan! Lubusang walang natatago sa Iyo. Ang isa at bawa’t hiwaga mula pa noong unang panahon hanggang sa kawalang-hanggan, na hindi kailanman naibubunyag ng mga tao, sa Iyo ay namamalas at pawang malinaw. Hindi na namin kailangan pang maghanap at mangápâ, dahil ngayon ang Iyong persona ay hayagang namamalas namin, Ikaw ang hiwagang nabubunyag, at Ikaw ang buháy na Diyos Mismo, at sa ngayon dumating Ka nang mukhaan sa amin, at para sa amin ang makita ang Iyong persona ay ang makita ang bawa’t hiwaga ng espirituwal na kinasasaklawan. Ito ay tunay na isang bagay na hindi maguni-guni ng sinuman! Narito Ka sa aming kalagitnaan ngayon, nasa loob pa nga namin, talagang napakalapit sa amin; hindi ito kayang ilarawan at ang hiwagang nakapaloob dito ay walang katapusan!

Naganap na ng Makapangyarihan ang Kanyang plano ng pamamahala. Siya ang matagumpay na Hari ng sansinukob. Nasa pangangasiwa ng Kanyang mga kamay ang lahat ng bagay at lahat ng usapin. Lumuluhod sa pagsamba ang lahat ng tao, tumatawag sa pangalan ng totoong Diyos—ang Makapangyarihan. Ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng mga salita mula sa Kanyang bibig, ay nagagawa. Bakit napakabagal ninyo, hindi kayang marubdob na gumawang kasama Niya, malapitang sumama sa Kanya, at sumama sa Kanya sa kaluwalhatian? Maaari bang nakahanda kayong magdusa? Nakahandang mapalayas? Iniisip ninyo na hindi Ko kilala kung sino ang tapat na nakatalaga sa Akin, at sino ang tapat na naggugugol ng kanilang mga sarili para sa Akin? Mga mangmang! Mga hangal! Hindi ninyo nawawari ang Aking mga layunin, lalong mas hindi kayo nakakapagpakita ng pagsasaalang-alang para sa Aking mga pasanin, palaging pinag-aalala Ako tungkol sa inyo, pinagpapagal para sa inyo. Kailan ito matatapos?

Ang ipamuhay Ako sa lahat ng bagay, magpatotoo sa Akin sa lahat ng bagay—nangangahulugan lamang ba ito ng paglilingkod sa bibig lamang? Hindi ninyo nalalamam kung ano ang mabuti para sa inyo! Ang mga bagay na inyong ginagawa ay ginagawa ninyo na wala Ako, lalong higit na wala Ako sa inyong pang-araw-araw na mga buhay. Nalalaman Ko na hindi ninyo siniseryoso kailanman ang paniniwala sa Diyos, at kaya ang mga ito ang mga ibinubunga ninyo. Hindi pa rin kayo gising, at kung magpapatuloy kayong ganito, ipapahiya ninyo ang Aking pangalan.

Tanungin mo ang iyong sarili, kapag nagsasalita ka nariyan ba Akong kasama mo? Kapag kumakain ka o nagsusuot ng iyong mga damit nariyan ba ang Aking pangako? Talagang wala kayong isip! Kapag may isang bagay na dapat bigyang-diin, kung hindi ito tuwirang ituturo sa iyo, ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay, at walang sinuman sa inyo ang napapaniwala. Kung hindi ito ganito, iisipin ninyo na dakila ang inyong mga sarili, at may tinataglay kayong maraming bagay sa loob ninyo. Hindi ba ninyo alam na kayo ay puno sa loob ninyo ng kapangitan ni Satanas? Gumawang kasama Ko upang ilabas ang lahat ng mga bagay na ito. Hayaan ang kung ano Ako at mayroon ay lubusan kang sakupin sa loob, sa gayon maipapamuhay mo Ako, magpapatotoo sa Akin na may higit na katunayan, magawa ang mas maraming tao na magpasakop sa harapan ng trono Ko dahil sa inyo. Dapat alam ninyo kung gaano kabigat ang pasanin sa inyong mga balikat: itinataas ang Cristo, ipinamamalas ang Cristo, nagpapatotoo kay Cristo, upang napakaraming tao ang magtamo ng kaligtasan at ang Aking kaharian ay manatiling matatag at di-natitinag. Tinutukoy Ko itong lahat baka nalilito lamang kayong sumulong, hindi nauunawaan ang kahalagahan ng kasalukuyang gawain.

Walang magawa kapag napapaharap sa mga bagay-bagay, gaya ng mga langgam sa isang mainit na kawali— na tumatakbong paikot-ikot: ito ang inyong disposisyon. Sa panlabas mukha kayong may-gulang, pero ang inyong panloob na buhay ay sa isang bata, may kakayahan lamang gumawa ng kaguluhan, nakadaragdag sa Aking pasanin. Kung mayroong pinakamaliit na bagay na hindi Ko pinakikialaman, gumagawa kayo ng kaguluhan, hindi ba’t ganoon nga? Huwag maging matuwid-sa-sarili. Katotohanan ang sinasabi Ko. Huwag palaging mag-isip na lagi Ko kayong pinagsasabihan, na parang gumagamit Ako ng mga matatayog na salita. Ganito ang tunay na kalagayan ninyo.

Mula sa: Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Rekomendasyon: “Ang Kidlat ng Silanganan—Ang Liwanag ng Kaligtasan

Pamamaraan Kung Paano Manalangin Upang Makinig ang Diyos

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.