Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 3

Diyos, Iglesia, karunungan, Ebanghelyo, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 3

Ang matagumpay na Hari ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono. Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan na ang lahat ng Kanyang bayan upang magpakita sa kaluwalhatian. Tangan niya ang sansinukob sa Kanyang mga kamay at sa pamamagitan ng Kanyang dibinong karunungan at kapangyarihan ay itinayo Niya at pinatatag ang Sion. Sa Kanyang kamahalan hinahatulan Niya ang masamang sanlibutan; hinahatulan Niya ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao, ang lupa at mga dagat at ang lahat ng nabubuhay na mga bagay na nasa kanila, gayon din sila na lasing sa alak ng kalaswaan. Tiyak na hahatulan sila ng Diyos, at tiyak na magagalit Siya sa kanila at sa ganito ay mahahayag ang kamahalan ng Diyos. Ang ganitong paghatol ay magiging mabilis at ipatutupad nang walang pag-antala. Susunugin silang lahat ng nagliliyab na galit ng Diyos dahil sa kanilang karumal-dumal na mga krimen at sasapitin nila ang malaking kalamidad anumang oras; wala silang malalalamang daan na matatakasan at walang dakong mapagtataguan, sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin dahil sa kapahamakan na kanilang dinala sa kanilang mga sarili.

Ang mananagumpay na minamahal na mga anak ng Diyos ay tiyak na lalagi sa Sion, at hindi na lilisanin ito kailanman. Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa Kanyang tinig, maingat nilang bibigyang-pansin ang Kanyang mga pagkilos, at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya ay hindi na kailanman mapaparam. Nagpakita na ang nag-iisang tunay na Diyos! Makatitiyak tayo sa Kanya sa espiritu at susunod sa Kanya nang malapitan at gagawin ang pinakamagaling upang magmadaling sumulong nang walang pag-aalinlangan. Ang pagwawakas ng sanlibutan ay nagaganap sa ating harapan; ang wastong pamumuhay ng iglesia gayundin ng mga tao, mga kaganapan, at ang mga bagay sa paligid natin ay nagpapatindi sa ating pagsasanay. Bawiin nating madali ang ating mga puso na umiibig nang labis sa sanlibutan! Bawiin nating madali ang ating mga paninging sobrang nalalabuan! Hindi na tayo magpapatuloy pa upang hindi tayo makalampas sa hangganan at pipigilan natin ang ating mga dila upang makapamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, at hindi na tayo makikipagtalo pa tungkol sa ating mga sariling pakinabang at mga kalugihan. Iwaksi ninyo ang inyong kahalingan sa kayamanan ng makamundong sanlibutan! Palayain ninyo ang inyong mga sarili mula sa pagkakatali sa inyong asawang lalaki at inyong mga anak na babae at lalaki! Iwaksi ninyo ang inyong mga pananaw at mga paniniwala! Gumising na, sapagka’t maikli ang panahon! Itingala ninyo ang inyong espiritu, tumingala kayo at hayaan ang Diyos na Siyang magkontrol. Huwag ninyong hayaan ang inyong sarili na matulad sa asawa ni Lot. Lubhang kaawa-awa ang maisantabi! Gaano ngang kaawa-awa! Gising!

Mula sa  Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pinagmulan: Kabanata 3

Rekomendasyon: Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

Paghahanap sa mga yapak ng Diyos—Ang Kidlat ng Silanganan

Ang Ebanghelyo ay lumalaganap!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.