Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Panahon

kaligtasan, Diyos, buhay, Jesus, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang DiyosAng Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Panahon

   Ang anim-na-libong-taong plano sa pamamahala na ginawa ng Diyos ay malapit na ang pagtatapos, at ang pintuan ng kaharian ay ibinukas na para sa kanilang mga nagnanais makita ang kaanyuan ng Diyos. Mga mahal na kapatid, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano ang hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay na magpakita ang Diyos? Kayo ba ay naghahanap ng mga yapak ng Diyos?

Talagang lubos na pinanabikan ang kaanyuan ng Diyos! At talagang napakahirap hanapin ang mga yapak ng Diyos! Sa panahon ngayon, sa mundong ito, ano ang nararapat nating gawin upang masaksihan natin ang araw ng pagpapakita ng Diyos? Ano ang nararapat nating gawin upang masundan ang mga yapak ng Diyos? Ang mga katanungang ito ay hinaharap ng lahat ng naghihintay ng pagpapakita ng Diyos. Naisip ninyo na ang lahat ng mga ito hindi lang isang beses – ngunit ano ang kinalabasan? Saan nagpapakita ang Diyos? Saan ang mga yapak ng Diyos? Natagpuan ba ninyo ang mga sagot? Marami sa mga sagot ng tao ay ganito: Ang Diyos ay nagpapakita sa mga sumusunod sa Kanya at ang Kanyang mga yapak ay narito sa atin; ganyan lamang kapayak! Kahit sino ay makapagbibigay ng tuntuning sagot, ngunit naiintindihan ba ninyo kung ano ang kaanyuan ng Diyos at kung ano ang mga yapak ng Diyos? Ang pagpapakita ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang personal na pagdating sa lupa upang gampanan ang Kanyang gawain. Dala ang Kanyang pagkakakilanlan at disposisyon, at ang Kanyang likas na pamamaraan, Siya ay bumaba sa sangkatauhan upang isakatuparan ang gawain sa pagumpisa ng isang panahon at pagtatapos ng isang panahon. Ang pagpapakitang-anyo na ito ay hindi isang uri ng seremonya. Ito ay hindi senyales, larawan, himala, o magarbong pangitain, at lalong hindi ito isang relihiyosong pamamaraan. Ito ay isang tunay at makatotohanang bagay na maaaring hawakan at makita. Ang uri ng pagpapakitang ito ay hindi upang sumunod lamang sa isang pamamaraan, o para sa isang panandaliang panukala; ito ay, sa halip, para sa kapakanan ng isang larangan ng gawain sa Kanyang plano sa pamamahala. Ang pagpapakita ng Diyos ay laging makabuluhan, at ito ay laging karugtong ng Kanyang plano sa pamamahala. Ang pagpapakitang ito ay lubos na naiiba sa pagpapakita ng patnubay ng Diyos, pamumuno, at pagliliwanag sa tao. Ang Diyos ay maraming natatapos na gawain sa tuwing ihahayag Niya ang Sarili Niya. Ang gawaing ito ay naiiba sa alinmang mga panahon. Hindi ito lubos na maisip ng tao, at hindi rin ito naranasan ng tao. Ito ay gawain na naguumpisa ng bagong panahon at nagwawakas ng lumang panahon, at ito ay isang bago at mas mahusay na uri ng gawain, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Iyan ang kahalagahan ng pagpapakita ng Diyos.

   Kasabay ng pag-unawa sa pagpapakita ng Diyos, paano ninyo dapat hanapin ang mga yapak ng Diyos? Ang katanungang ito ay hindi mahirap ipaliwanag: Kung saan may pagpapakita ang Diyos, matutuklasan ninyo ang mga yapak ng Diyos. Ang ganitong mga paliwanag ay tahas, ngunit hindi madaling gawin, sapagkat marami ang mga tao na hindi nakaaalam kung saan magpapakita ang Diyos ng Kanyang Sarili, lalong hindi kung saan Niya nais na, o dapat na, ibunyag ang Sarili Niya. Ang ilan ay pabigla-biglang naniniwala kung saan may gawain ng Banal na Espiritu, nariyan ang pagpapakita ng Diyos. O kung hindi naman ay naniniwala sila kung nasaan ang mga kilalang espirituwal na tao, nariyan ang pagpapakita ng Diyos. O kung hindi naman ay naniniwala sila kung nasaan may mga bantog na tao, nariyan ang pagpapakita ng Diyos. Sa ngayon, huwag nating pagtalunan kung ang mga paniniwalang ito ay tama o mali. Upang maipaliwanag ang tanong na ito, nararapat na malinaw ang pakay: Tayo ay naghahanap ng mga yapak ng Diyos. Hindi natin hinahanap ang mga espirituwal na namumuno, lalong hindi natin sinusundan ang mga sikat na namumuno; tayo ay sumusunod sa mga yapak ng Diyos. Sa gayon, dahil tayo ay naghahanap ng mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, dahil ang mga salita ng Diyos, ang mga sinambit ng Diyos – na kung saan naroon ang mga bagong salita ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan naroon ang pagpapahayag ng Diyos, naroon ang pagpapakita ng Diyos, at kung saan naroon ang pagpapakita ng Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Habang hinahanap ang mga yapak ng Diyos, ipinagwalang-bahala ninyo ang mga salitang “ Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.” Nang maraming tao ang nakatanggap ng katotohanan, sila ay hindi naniniwala na nahanap nila ang mga yapak ng Diyos at lalong hindi nila tinatanggap ang pagpapakita ng Diyos. Napakalubhang pagkakamali iyon! Ang pagpapakita ng Diyos ay hindi maipagkakasundo sa paniniwala ng tao, lalong hindi magpapakita ang Diyos ayon sa utos ng tao. Ang Diyos ay may sariling isip at Siya ay may sariling mga balak kapag Siya ay kumikilos para sa Kanyang gawain; bukod dito, Siya ay may sariling mga layunin, at Kanyang mga paraan. Hindi mahalaga sa Kanya na ipaalam ang Kanyang mga gawain para sa tao o humiling ng payo sa tao, lalong hindi kailangang sabihin sa bawat tao ang tungkol sa Kanyang mga gawain. Ito ang disposisyon ng Diyos at, bukod dito, dapat tanggapin ng lahat. Kung nais ninyong masaksihan ang pagpapakita ng Diyos, nararapat niyo munang lampasan ang inyong kaisipan. Hindi niyo dapat ipag-utos na dapat gawin ng Diyos ito o iyon, mas lalo na ilagay mo siya sa sarili mong hangganan at limitahan Siya sa iyong sariling mga pananaw. Bagkus, dapat ninyong itanong kung paano ninyo dapat hanapin ang mga yapak ng Diyos, kung paano mo dapat tanggapin ang pagpapakita ng Diyos, at kung paano kayo dapat magpasailalim sa bagong gawain ng Diyos; iyan ang dapat na gawin ng tao. Dahil ang tao ay hindi ang katotohanan, at hindi taglay ang katotohanan, ang tao ay dapat magsaliksik, tumanggap, at sumunod.

   Kahit na ikaw ay isang Amerikano, Ingles, o kahit na ano pang lahi, nararapat mong hakbangan at lampasan ang iyong mga hangganan, lampasan ang iyong sarili, at dapat tingnan ang gawain ng Diyos bilang nilikha ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi ninyo dapat pigilan ang mga yapak ng Diyos. Dahil, ngayon, maraming mga tao ay naniniwalang imposibleng magpakita ang Diyos sa natatanging bansa o lugar. Tunay na taos at makabuluhan ang gawain ng Diyos, at tunay na mahalaga ang pagpapakita ng Diyos! Paano masusukat ang mga ito batay sa pang-unawa ng tao? At gayon sinasabi ko, ikaw ay dapat kumawala sa pag-iisip batay sa iyong lahi o kultura kapag hinanap mo ang anyo ng Diyos. Sa ganitong paraan, ikaw ay hindi nakakulong sa sarili mong pang-unawa; sa ganitong paraan, ikaw ay magiging karapat-dapat salubungin ang pagpapakita ng Diyos. Kung hindi, ikaw ay laging mananatili sa kadiliman, at hindi kailanman makakamtan ang pagsang-ayon ng Diyos.

   Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng sangkatauhan. Hindi niya papayagang gawin Siyang sariling pag-aari ng sinumang bansa o lahi, at ginagawa ang Kanyang mga balak na hindi napipigil ng anumang uri, bansa, o lahi. Marahil hindi mo naisip itong anyo, o marahil ang bansa at lahi kung saan nagpakita ang Diyos ay tinanggihan at mga pinaka-hindi-pinalagong bansa sa mundo. Ngunit ang Diyos ay may karunungan. Sa Kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng Kanyang katotohanan at disposisyon, Siya ay tunay na nakalikom ng isang pangkat ng mga tao na sumasang-ayon sa Kanya. At Siya ay nakalikom ng isang pangkat ng mga tao na nais Niyang gawin: isang pangkat na sinakop Niya, silang nagtiis ng mga matinding pagsubok at lahat ng uri ng pag-uusig at kaya Siyang sundin hanggang sa katapusan. Ang layunin ng pagpapakita ng Diyos na malaya sa pamimigil ng kahit na anong uri o bansa ay upang matapos Niya ang gawaing alinsunod sa Kanyang plano. Halimbawa, nang ang Diyos ay nagkatawang-tao sa Hudea, ang Kanyang pakay ay tapusin ang gawain ng pagpapako sa krus upang tubusin ang sangkatauhan. Ngunit ang mga Hudyo ay naniniwala na imposibleng magawa ito ng Diyos, at iniisip nila na imposibleng maging tao ang Diyos sa anyo ng Panginoong Jesus. Ang “imposible” ang naging batayan ng kanilang paghatol at pagkontra sa Diyos, at sa huli, humantong sa kapahamakan ng Israel. Ngayon, maraming mga tao ang nakagawa ng parehong pagkakamali. Walang bahala nilang hinahayag ang nalalapit na pagpapakita ng Diyos, ngunit sila rin ang humahatol sa Kanyang pagpapakita; ang kanilang “imposible” ang muling nagkukulong ng pagpapakita ng Diyos batay sa kanilang isip. At sa gayon nakita ko na maraming tao ang tumatawa matapos nilang madatnan ang mga salita ng Diyos. Hindi ba ang pagtawang na ito ay walang pinagkaiba sa paghatol at pamumusong ng mga Hudyo? Hindi kayo taimtim sa pagharap sa katotohanan, lalong hindi ninyo hinahangad ang katotohanan. Kayo ay nag-aaral ngunit bulag at kampanteng naghihintay lamang. Ano ang mapapala ninyo sa pag-aaral at paghihintay nang ganito? Makukuha ba ninyo ang patnubay ng Diyos? Kung hindi mo maintindihan ang mga sinasambit ng Diyos, paano ka magiging karapat-dapat na maging mga saksi sa pagpapakita ng Diyos? Kung saan magpapakita ang Diyos, naroon ang pagpapahayag ng katotohanan, at naroon ang tinig ng Diyos. Sila lamang na makatatanggap ng katotohanan ang makaririnig sa tinig ng Diyos, at silang uri ng tao lamang ang magiging karapat-dapat na makasaksi sa pagpapakita ng Diyos. Isantabi mo ang iyong mga paniniwala! Huminto kayo at dahan- dahan ninyong basahin ang mga salitang ito. Kung hahangarin mo ang katotohanan, paliliwanagan ka ng Diyos upang maunawaan mo ang Kanyang kalooban at Kanyang mga salita. Isantabi ninyo ang inyong pananaw na “imposible”! Habang naniniwala ang mga tao na ang isang bagay ay imposible, mas lalong maaari itong mangyari, sapagkat ang katalinuhan ng Diyos ay mas mataas pa sa mga kalangitan, ang naiisip ng Diyos ay mas higit pa sa mga naiisip ng tao, at ang gawain ng Diyos ay lampas pa sa kakayanan ng katalinuhan at kaisipan ng tao. Kapag ang isang bagay ay imposible, lalong higit na dapat hanapin ang katotohanan; kapag ang isang bagay ay lampas sa pag-unawa at pagkawari ng tao, lalong higit na ito ay naglalaman ng kalooban ng Diyos. Dahil kahit saan pa ipakita ng Diyos ang Kanyang sarili, ang Diyos ay nananatiling Diyos, at ang Kanyang sangkap ay hindi magbabago dahil lamang sa lugar o paraan ng Kanyang pagpapakita. Ang disposisyon ng Diyos ay nananatili kahit saan pa man mapunta ang Kanyang mga yapak. Kahit saan pa man ang mga yapak ng Diyos, Siya ang Diyos ng sangkatauhan. Halimbawa, ang Panginoong Jesus ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita, kundi Diyos din ng lahat ng tao sa Asya, Europa, at Amerika, lalo na ang tanging Diyos ng buong sansinukuban. Kaya hanapin natin ang kalooban ng Diyos at nang matuklasan ang Kanyang anyo mula sa Kanyang mga salita, at sundan ang Kanyang mga yapak! Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang Kanyang mga salita at Kanyang anyo ay sabay na umiiral, at ang Kanyang disposisyon at mga yapak ay laging malalapitan ng sangkatauhan. Mga mahal na kapatid, umaasa akong makita ninyo ang wangis ng Diyos sa mga salitang ito, at umpisahang sundan ang Kanyang mga yapak tungo sa bagong panahon, at tungo sa isang magandang bagong langit at bagong lupa na inihanda para sa mga naghihintay sa pagpapakita ng Diyos.

Mula sa Ang Salita’y Nagpakita sa Katawang-tao

Ang pinagmulan: “Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Panahon”

 Rekomendasyon: Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

Ang Kidlat ng Silanganan—Ang Liwanag ng Kaligtasan

Bakit pinalalaganap ng mga Kristiano ang Ebanghelyo ?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.